Biesbosch.nu

Magazine september/oktober 2008

Nieuwe natuur, Polder Hardenhoek. Copyright Henk van de Graaf.
 

Terug naar inhoudsopgave


Villa's aan de Vlij. Copyright Henk van de Graaf.
Villa's aan de Vlij / © Henk van de Graaf

 

 

september 2008

Nieuwsbrief Stichting Het Wantij
(De stand van zaken)
 

Inleiding

In deze nieuwsbrief voor de lezers van het Biesbosch magazine de volgende onderwerpen:

  • Wantijzone belangrijker geworden

  • Bomen langs Vlijoever zwaar verminkt

  • IVN ontspoort opnieuw ten koste van Wantijoever Staart

  • Werkgroep Wantijoever Staart plant buurtvergadering

  • Commentaar op nieuw beleidsplan Stedelijke Ecologische Structuur (SES)

Het Wantij. Copyright Henk van de GraafWantijzone belangrijker geworden
Het Wantij, een voor Europa uniek getijdenriviertje, was altijd al van groot ecologisch belang vanwege zijn oorsprong in het brongebied van de Sliedrechtse Biesbosch en de verbinding met benedenstroomse natuur gebieden zoals de Sofiapolder in de Noord en de Rhoonse en Carnissegrienden in de Oude Maas.

Sinds kort is dat belang enorm toegenomen omdat er in de Sliedrechtse Biesbosch een verbinding is gemaakt met de Beneden Merwede. Het Wantij vormt zodoende een ecologische Bypass voor het deel van de Beneden Merwede waar natuurlijke oevers nauwelijks voorkomen. Met name voor vissen die vanuit zee naar de bovenloop van rivieren trekken kan het Wantij een aantrekkelijke route vormen.

Ook de aansluiting op het Strategisch Groenproject waarmee de Dordtse Biesbosch verbonden wordt met de Sliedrechtse Biesbosch, zal er toe leiden dat de hoeveelheid en het aantal soorten planten en dieren dat zich een weg zoekt via het Wantij flink toeneemt. De begroeiing van de oevers is hierbij van het grootste belang.

Bomen langs Vlijoever zwaar verminkt
gesnoeide boven aan de Vlij. Copyright Stichting Het Wantij.
Het is bekend is dat bomen met overhangende takken langs de oevers van de Vlij van groot belang zijn voor diverse diersoorten. De Bever vindt er beschutting, de IJsvogel gebruikt de takken om in het water te duiken naar vissen. De gemeente Dordrecht blijkt daaraan echter, ondanks alle mooie praatjes in de media, geen boodschap te hebben: de oevers langs Wantij en Vlij zijn in de praktijk onbeschermd.
Enige weken geleden werden ondanks het protest van de Stichting Het Wantij alle Esdoorns langs de Vlij heftig aangepakt (zie foto). Eerder dit jaar waren de Wilgen al voorgegaan.

Het belang van natuur blijkt ondergeschikt aan het belang van  gebruikers zoals bijvoorbeeld de watersporters uit de Vlijhaven. Aan de meest extreme eisen van bestuurders van de watersportverenigingen voor een onbelemmerde doorvaart wordt voldaan. Dit betreft niet alleen de bijna kap/verminking van bomen maar ook eisen aan de geplande bruggen, de diepte van de Vlij, etc. Zie persbericht.

IVN ontspoort opnieuw ten koste van Wantijoever Staart
Gemaaide oever langs het Wantij. Copyright Stichting het Wantij.
De houding van het nieuwe bestuur van het IVN heeft opnieuw voor een ernstige terugslag gezorgd in de strijd voor herstel van de Wantijoever aan de Staart.
Eerst had het IVN zonder enig overleg met de Stichting en bewoners van de Staart niet realistische plannetjes gemaakt voor herinrichting van de Wantijoever aan de Beekmanstraat hetgeen veel negatieve reacties gaf. Later leidde een krantenartikel met een voorstel van het IVN zelfs tot paniek bij mensen in de Maasstraat die vreesden dat de beschermende robuuste oever zou verdwijnen.

Uiteindelijk is het IVN gecapituleerd en heeft nota bene contact gezocht met het handjevol agerende bewoners en heeft het hele plan voor een ecologische oever, onder invloed van het getij, laten varen!

De Stichting Het Wantij verzoekt de gemeenteraad dringend deze “brokkenmakers” van dit project te verwijderen en het college van B&W opdracht te geven met de Stichting, ondersteund door vele bewoners, eindelijk eens het overleg aan te gaan. De gemeente heeft de kiem gelegd voor ernstig verstoorde verhoudingen door de in 2005 uitgevoerde kaalslag van de oever. Het is de taak van de gemeente zowel de oever als de verhoudingen te herstellen.

Intussen heeft de gemeente misbruik gemaakt van de situatie en ook wéér het nog resterende stukje begroeide oever dat onder invloed stond van het getij met de grond gelijk gemaakt (zie foto).

Werkgroep Wantijoever Staart plant buurtvergadering
Oever Wantij. Copyright Henk van de Graaf.Vanwege het solistische optreden van het IVN en de daardoor ontstane verwarring bij bewoners heeft de werkgroep van de Stichting Het Wantij besloten op korte termijn een vergadering uit te roepen voor bewoners van de Staart.
De bewoners kunnen daar van de gelegenheid gebruik maken hun mening naar voren te brengen en argumenten uit te wisselen.

Stichting Het Wantij zal nogmaals proberen duidelijk te maken dat het herstel van deze oever van groot belang is voor de ecologische functie van het Wantij en dat de bewoners trots mogen zijn te wonen op  zo’n unieke locatie. Dat betekent dat niet alleen eigenbelang van allerlei groepen en individuen een rol mag spelen waarbij de natuur buiten spel komt te staan. Wel kan er gezocht worden naar een inrichting van deze oever waarin meerdere belangen samengaan. De Stichting heeft daartoe een aanzet gegeven met haar eerder bij de gemeente ingediende plannen en begeleidende brief.

Commentaar op nieuw beleidsplan Stedelijke Ecologische Structuur (SES)
Zoals bekend is de nota Stedelijke Ecologische Structuur (SES) uit 1997 nieuw leven ingeblazen mede dankzij de acties van de Stichting Het Wantij. De gemeente Dordrecht moest toegeven dat er van de plannen in het verleden weinig is terecht gekomen.

De Stichting heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op het onlangs uitgebrachte beleidsplan SES, 2008 - 2013.

In het verleden blijkt de SES uit 1997 nauwelijks enige status gehad te hebben binnen het gemeentelijke apparaat; het bleef bij mooie woorden. De Stichting heeft in de zienswijze duidelijk gemaakt dat met name de Wantijzone van provinciaal, landelijk en Europees belang is. De gemeente dient haar verantwoordelijkheid te nemen en ecologie weer hoog op de agenda te zetten. (de zienswijze is binnenkort te vinden op de site van de Stichting).


Stuur de link van deze pagina door naar andere belangstellende of meldt u hier aan voor de nieuwsbrief van Stichting het Wantij.

Voor meer actuele informatie zie: www.hetwantij.com
 
Contact secretaris C. Goosen: 078 - 614 61 24 of 06 - 36 16 55 37.
Foto's Copyright Henk van de Graaf en Stichting het Wantij.

Stichting Het Wantij, Plein 1940-1945 nr. 53, 3313 CV Dordrecht.
www.hetwantij.com Tel: 078 - 614 61 24
email: hetwantij@hotmail.com

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2008 © Biesbosch.nu