Biesbosch.nu

Magazine november/december 2009

Spieringhoeve. Copyright Ernst van Dalen.
 

Terug naar inhoudsopgave


Wantijdijk Noordbovenpolder. Copyright Henk van de Graaf.

Dijk Noordbovenpolder. Deze dijk moet, in het kader van de dijkversterking, verzwaard worden. Hiervoor moet de rij essen gekapt worden. De Stichting pleit echter voor het verplaatsen van de essen.
© Foto Henk van de Graaf
 

 

december  2009

Nieuwsbrief Stichting Het Wantij
(De stand van zaken)
 

Inleiding nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief voor de lezers van het Biesbosch.nu Magazine de volgende onderwerpen:

Steun stichting Het Wantij met een donatie!!: giro: 1184050

  • Kritiek op kappen bomen Wantijpark steeds breder gedragen 

  • Essen behouden langs Wantij- en Zeedijkdijk Noord Bovenpolder?

  • Vragen aan Rijkswaterstaat over verwijderen vegetatie langs oevers. 

  • Is steenstort langs Wantijoevers wel nodig?

  • Drie bruggen over de Vlij: stand van zaken

  • Veel donaties en reacties op vorige nieuwsbrief

  • Natura 2000 aanvraag voor het Wantij: stand van zaken

  • Oproep: Stuur ons verhalen over het Wantij!

 Voor contact en reacties: info@hetwantij.com. Meer informatie op www.hetwantij.com   

U kunt zich daar ook aanmelden voor toezending van deze tweemaandelijkse nieuwsbrief die een verspreiding kent van zo’n 7000 adressen.

Kritiek op kappen bomen Wantijpark steeds breder gedragen 
Wantijpark. Copyright Henk van de Graaf.
Al jaren wordt er stevig gekapt en gesnoeid en worden struiken gerooid in het Wantijpark. Het park wordt steeds doorzichtiger. In het nu pas vrijgegeven beheerplan wordt als argument gegeven dat de zichtlijnen dienen te worden hersteld zoals de ontwerper Tersteeg dat 75 jaar geleden had bedoeld. De werkelijke reden is echter dat het park wordt voorbereid op de ontsluiting met bruggen waarmee het volgens het college een knooppunt moet worden in het verkeer tussen omliggende stadswijken.

De Stichting heeft het beheerplan geanalyseerd en van commentaar en adviezen voorzien. De Stichting constateert dat het in werkelijkheid gaat om een plan voor herinrichting. Het beheerplan laat zien dat er jaren achtereen gekapt moet gaan worden. Uit recente nadere bestudering blijkt dat er in de eerst fase al zeker 100 bomen sneuvelen. Dit ondanks het feit dat bijna alle bomen kerngezond zijn en ook de oudere bomen nog decennia meekunnen. In het beheerplan wordt weliswaar erkend dat het park grote ecologische waarde heeft, maar daar wordt nier naar gehandeld.

Het belangrijkste advies van de Stichting is niet kappen maar aanplanten! Dit geldt zeker voor bomen die de afgelopen jaren zijn gekapt en niet werden vervangen. Ook is aanplant van belang om de in de toekomst mogelijk onveilig wordende oudere bomen te vervangen. Daarmee wordt het behouden van de bestaande structuur op elke locatie gegarandeerd. Tevens dient de onderbegroeiing met struiken te worden behouden en hersteld; het mag ook niet een louter doorzichtige bomengalerij worden.

Steeds meer mensen maken zich grote zorgen. Dit kwam onder andere tot uiting op een druk bezochte stiltewandeling het park, een initiatief met spirituele intentie van Amanda van Goola, op zondag 22 november. Vervolgens werd op 24 november door een bewoner van Plan Tij, Martijn Groeneweg, een presentatie* voor gemeenteraadsleden gegeven waarin de problematiek ten aanzien van de daar geplande bruggen naar voren kwam en zorgen werden geuit over de ontmanteling van natuurwaarden.

* Zie voor presentatie bruggen Plan Tij en Wantijpark: www.plantij.com

Essen behouden langs Wantij- en Zeedijkdijk Noord Bovenpolder?
De karakteristieke rij essen aan de Wantij- en Zeedijk langs de Noord Bovenpolder dreigt te moeten verdwijnen vanwege de dijkversterking. Stichting Het Wantij heeft zich als deelnemer aan de klankbordgroep vanaf het allereerste begin sterk gemaakt voor behoud van de rij essen, desnoods door verplaatsing. Toen deze optie in de eerste openbare vergadering van het Waterschap naar voren werd gebracht, werd daar nogal 'gereserveerd' op gereageerd. Inmiddels is er een zeer positieve intentie bij het Waterschap en wordt de mogelijkheid van verplaatsing serieus onderzocht!

Ook andere voorstellen van de Stichting maken kans om gerealiseerd te worden:

Ecologisch knelpunt onder de bruggen over het Wantij. Copyright Henk van de Graaf.- Opheffing ecologisch knelpunt langs het Wantij onder de spoorbrug.

- Grondverzet in de Noord Bovenpolder laten samenvallen met dijkversterking. Dit helpt om het jarenlang slepende plan de Noord Bovenpolder in verbinding te brengen met het Wantij vlot te trekken.

- Realiseren ‘stroomdalgrasland’ langs de te versterken dijk. (Stroomdalgrasland: zeer waardevolle vegetatie met grote diversiteit aan bloemrijke planten op arme zandrijke bodem).

Vragen aan Rijkswaterstaat over verwijderen vegetatie langs oevers.
In het kader van project ‘stroomlijn’ worden ondermeer langs de Nieuwe Merwede natuurlijke oevers over een breedte van 15 meter van vegetatie ontdaan in zoverre die sinds 1997 is gegroeid. Het doel daarvan is opstuwing bij de afvoer van water tegen te gaan. In eerste instantie leek het erop dat ook de oevers van het Wantij aan de beurt zouden komen. Dat blijkt gelukkig niet het geval. Gezien de breedte van deze oevers zou dit volstrekt funest zijn geweest.
Maar ook langs de Nieuwe Merwede vormt deze ingreep een flinke inbreuk op de habitats van flora en fauna. Deze ingreep is op geen enkele manier verwoord in de beheer- en inrichtingsplannen van het Nationaal Park en past ook niet binnen Natura 2000. De Stichting zet grote vraagtekens bij nut en noodzaak van deze ingreep en heeft bij Rijkswaterstaat om nadere onderbouwing gevraagd. Het antwoord luidde dat deze gegevens niet openbaar zijn! Daar zal echter geen genoegen mee genomen worden, desnoods zullen gegevens via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) worden opgevraagd.

Is steenstort langs Wantijoevers wel nodig?
Deze vraag werd door medewerkers van de Stichting gesteld na inventarisatie van de Wantijoevers. Het blijkt dat er langs het Wantij delen mét en zonder steenstort met basaltkeien zijn. Op grote delen waar basaltkeien ontbreken, zijn vaak slikkige-, riet- of griendoevers ontstaan. Dit is een veel fraaier gezicht en bovendien interessanter voor allerlei dieren en planten. Te denken valt aan vogels die op droogvallende stukken fourageren, zwaluwen die de klei gebruiken voor het bouwen van nesten, vissen die paaien, bevers en andere dieren die makkelijker aan land kunnen komen.

De vraag werd onlangs zeer actueel na het totaal onverwacht aanbrengen van een extra laag basaltkeien door Stadsbeheer van

de gemeente Dordrecht langs de noordelijke Wantijoever. Het gaat om het deel ten westen van de N3, ter hoogte van Plein ‘40-‘45 en Maasstraat, en ten oosten van de N3 ter hoogte van de Merwepolder. Bij Plein ‘40-‘45 werden daarbij helaas enkele spindotterplanten bedolven.

Het aanzicht van de oever is flink geschonden daar de keien dermate hoog zijn aangebracht dat deze, behalve bij hoog water, bijna altijd zichtbaar zijn.  

Langs het griend aan de Merwepolder werden basaltkeien gestort voor inhammen in de oever om afkalving tegen te gaan. Dit waren juist ideale locaties voor de bever om aan land te kunnen komen. Inmiddels blijken er ook alternatieve oplossingen mogelijk te zijn, zoals met vlechtwerk van o.a. wilgentakken.

De Stichting heeft deze zaak bij Rijkswaterstaat en gemeente aan de orde gesteld en er is bereidheid tot overleg en het zoeken naar oplossingen! Zie voor verdere berichtgeving onze site.

Drie bruggen over de Vlij: stand van zaken
1. DE
brug aan de monding van de Vlij, waar al vier jaar over wordt geprocedeerd, is nog steeds niet afgebouwd. Er lopen nog verschillende procedures. Afgelopen 29 oktober diende het hoger beroep tegen het Ministerie van LNV inzake flora en fauna. Het lage niveau waarop de jurist van de gemeente opereerde was weerzinwekkend; alles wat deskundigen en de Stichting hebben beweert zou niet waar zijn. Zo liet hij weten dat er geen bevers in de Vlij voorkomen en ook geen rivierrombouten. Kortom door het zaaien van verwarring tracht deze vertegenwoordiger van het college van B&W de rechters op het verkeerde been te zetten. Helaas maakt het Ministerie van LNV gretig gebruik van deze ondermaatse wijze van verweer. De uitslag wordt binnen enkele weken verwacht.

Er loopt nog een tweede hoger beroep inzake de brug. Dit is gericht tegen de gemeente in verband met de bouwvergunning/artikel 19 WRO procedure. Via deze procedure heeft het College zichzelf vrijstelling gegeven van alle eerder door de Raad van State geconstateerde strijdigheden die het bouwplan geeft met de bestemmingsplannen. In feite veranderde het College daarmee de spelregels om het project alsnog te kunnen realiseren. Desondanks heeft de Stichting vele gaten weten te vinden, verwoord in een stevig onderbouwd hoger beroep.
2. De brug van Plan Tij naar Wantijpark:
De gemeente heeft het nog steeds niet aangedurfd een bouwvergunning voor deze brug aan te vragen. Zowel bewoners van Plan Tij als de Stichting eisen een groot aantal aanpassingen mocht deze brug er komen. Afgelopen 24 november kwam de situatie met de bruggen vanaf Plan Tij in het ‘sprekersplein’ van de gemeenteraad aan de orde. De heer Groeneweg, bewoner van Plan Tij, gaf een heldere presentatie (zie www.plantij.com) waarbij hij ook zijn zorg uitsprak over de aantasting van natuurwaarden en rust in het Wantijpark. Inmiddels is als eerste stap bereikt dat de breedte van de brug geen 4.5 maar 2.5 meter zou worden. Daarmee wordt de constructie aanzienlijk lichter. Ook door er een draaibrug van te maken in plaats van een hefbrug wordt deze brug veel lichter.

Bewoners van Plan Tij willen echter een breedte van 1.5 meter zodat de kans kleiner wordt dat hier een fietsroute (met verlichting etc.) komt. Bovendien is een voorwaarde dat wordt voldaan aan de eis van de Stichting om het griend te verbreden en niet in de griendoever te bouwen, maar deze te overbruggen.

 3. De brug van Plan Tij naar Wantijdijk:
Zoals nu gepland zou deze een breedte van 1.5 meter krijgen en draaibaar zijn. De bedoeling is dat ook deze uitsluitend door voetgangers wordt gebruikt.

Veel donaties en reacties op vorige nieuwsbrief
Als reactie op de vorige nieuwsbrief (sept/okt) en de column van de hoofdredacteur van het Biesbosch.nu Magazine zijn meerdere hartversterkende reacties binnengekomen. Wij willen u die niet onthouden. Natuurlijk zijn deze ook op de site
www.hetwantij.com te lezen en in dit Biesbosch.nu Magazine.

Ook de reacties op de dringende oproep in de vorige nieuwsbrief om de Stichting financieel te steunen waren hartverwarmend: de tekorten zijn volledig weggewerkt!
Het verzoek om donaties te blijven geven blijft wel bestaan omdat die hard nodig zijn om de organisatie meer slagkracht te geven. Als u ons blijft steunen gaan wij gewoon door! (Uw gift is aftrekbaar van de belasting omdat de Stichting erkend is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Natura 2000 aanvraag voor het Wantij: stand van zaken
Wantij ter hoogte van de N3 brug. Helemaal rechts de Vlij met in de monding de brug locatie. Copyright Henk van de Graaf.
Mogelijk om procedurele redenen (de  aanvraag voor een Natura status van het Wantij werd pas in 2006 gedaan terwijl de officiële sluitingsdatum in 2003 was) is het Wantij nog niet opgenomen in het “ontwerp aanwijzingsbesluit’ voor de Biesbosch. Dat betekent dat een eventuele wettelijke bescherming nog even op zich zal laten wachten. De Stichting heeft inmiddels een inspraakreactie gegeven ter aanvulling van al het in de afgelopen jaren naar voren gebrachte materiaal gebaseerd op meer dan 80 onderzoeksrapporten.

De beoordeling om het Wantij binnen de begrenzing van de Biesbosch op te nemen behoort op zuiver ecologische gronden plaats te vinden. Als daarvan uitgegaan mag worden is het volgens de Stichting te verwachten dat het Wantij de Natura status zal krijgen.

Oproep: Stuur ons verhalen over het Wantij!
Stichting Het Wantij wil graag de geschiedenis van de Wantijzone, (inclusief Vlij en Wantijpark) in kaart brengen. Verhalen uit eigen ervaring of die van anderen kunnen daar een belangrijk deel van uitmaken. Ook foto’s zouden we graag toegestuurd krijgen! Stuur deze naar: info@hetwantij.com

Steun stichting Het Wantij met een donatie!!: giro: 1184050


Website Stichting Het Wantij.Volg het nieuws ook via www.hetwantij.com
Reacties zijn welkom op
hetwantij@hotmail.com
Stuur de link van deze pagina door naar andere belangstellende of meldt u hier aan voor de nieuwsbrief van Stichting het Wantij.

Donaties zijn van harte welkom op rekeningnummer 1184050, u krijgt de nieuwsbrief dan ook in papieren versie. Wilt u uw donatie opvoeren bij de belasting vermeldt dan het ANBI nummer 57741. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.

 
Contact secretaris C. Goosen: 078 - 614 61 24 of 06 - 36 16 55 37.
Foto's Copyright Stichting Het Wantij en Henk van de Graaf

Stichting Het Wantij, Plein 1940-1945 nr. 53, 3313 CV Dordrecht.
www.hetwantij.com Tel: 078 - 614 61 24
email: hetwantij@hotmail.com

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2009 © Biesbosch.nu