Biesbosch.nu

Magazine september/oktober 2009

Noordwaard. Copyright Jacques van der Neut.
 

Terug naar inhoudsopgave


Wantij/Vlij. Copyright Stichting Het Wantij.

Werkzaamheden aan de brug over het Vlij. Links de betonnen kolos die nu al halverwege de begroeiing komt. En dan moeten de pylonen er nog bovenop komen.
© Foto Stichting Het Wantij
 

 

september  2009

Nieuwsbrief Stichting Het Wantij
(De stand van zaken)
 

Inleiding nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief voor de lezers van het Biesbosch.nu Magazine de volgende onderwerpen:

Steun stichting Het Wantij met een donatie!!: giro: 1184050

  • Wantijoevers: Milieupolitie en dierenbescherming in Aktie

  • Bunkers aan de monding van de Vlij!

  • Noord Bovenpolder wordt deel van het Wantij

  • Dordrecht gaat over lijken.

  • Veel positieve reacties op plan voor een park op Stadswerven

  • Wantijpark verder ontmanteld

 Voor contact en reacties: info@hetwantij.com. Meer informatie op www.hetwantij.com 

U kunt zich daar ook aanmelden voor toezending van deze tweemaandelijkse nieuwsbrief die een verspreiding kent van zo’n 7000 adressen.

Wantijoevers: Milieupolitie en dierenbescherming in Aktie
Doodgeslagen merel. Copyright Stichting Het Wantij.Met klepelen wordt regelmatig de natuurlijke vegetatie langs de Wantijoever aan de Staart over een lengte van wel twee kilometer met veel geweld kapotgeslagen. Herhaaldelijke ingediende klachten over de vernietiging van deze prachtige en waardevolle begroeide oevers door de Stichting en ecoloog Boesveld hadden beperkt resultaat. Elke keer weer bleek de gemeente hardleers. Dit keer werd er weer heel diep in de oever geklepeld, bovendien ook nog in het broedseizoen en was de maat vol.

Boesveld inspecteerde direct na het klepelen de oevers en stelde vast dat een tiental broedende vogels waren gedood en nesten met eieren waren vernietigd. Dit leidde tot aangifte bij de milieupolitie. Tevens werd door de Stichting de inspectie van de dierenbescherming ingeschakeld. Het heeft voorlopig geleid tot een rustige zomer met een prachtige begroeide oever.

Steun stichting Het Wantij met een donatie!!: giro: 1184050

Bunkers aan de monding van de Vlij! 
Brug over de Vlij in aanbouw. Copyright Stichting Het Wantij.
Er verrijst een tweede bunker aan de monding van de Vlij met een constructie waarvoor de Duitsers zich in de tweede wereldoorlog niet hadden geschaamd. Nu lijkt het te dienen ter beveiliging van de woning van wethouder Van den Oever, woonachtig in Plan Tij.

Op deze bunkers wil het college een brugdek leggen met hoog uitstekende pylonen: de poort naar Plan Tij. Het geheel wordt de dordtenaren door de strot geduwd als een “fiets”bruggetje. Intussen is er door de stichting twee maal hoger beroep en tweemaal beroep aangetekend. Wellicht mag alles straks weer worden afgebroken.
Zie ook de column 'Een uitholling van de democratie'

Steun stichting Het Wantij met een donatie!!: giro: 1184050

Noord Bovenpolder wordt deel van het Wantij
Noordbovenpolder. Copyright Henk van de Graaf.De Noord Bovenpolder, een buitendijkse polder ten oosten van de spoorbrug over het Wantij en aan de zuidoever van het Wantij gelegen, wordt zeer waarschijnlijk prijs gegeven aan het water uit het Wantij. Dat is goed nieuws voor de natuur.

De Stichting heeft echter wel bedenkingen tegen de plannen voor recreatie: volgens de plannen gaan veel voet- en fietspaden het gebied doorkruisen en sluiten aan op paden binnen de Nieuwe Dordtse Biesbosch (voormalig Strategisch Groenproject). In die nieuwe Dordtse Biesbosch komen al meer dan genoeg fiets- en voetpaden.

Behalve paden zijn ook nog een vaargeul door het gebied, uitzichtpunten en een aanlegplaats voor een watertaxi aan het Wantij gepland: een werkelijke overkill aan recreatieve voorzieningen.

De Stichting is van mening dat hierin verkeerde keuzes worden gemaakt omdat juist dit buitendijkse gebied buitengewoon waardevolle zoetwater getijdennatuur kan herbergen en in feite een Natura 2000 gebied behoort te zijn.

Steun stichting Het Wantij met een donatie!!: giro: 1184050

Brug over de Vlij in aanbouw. Copyright Stichting Het Wantij.Dordrecht gaat over lijken
Voor de aanleg van de fietsbrug over de monding van de Vlij is het college niets te gek. Wetende dat deze kolossale brug in dit landelijk gebied, mede vanwege de grote ecologische waarden, niet is toegestaan volgens de bestemmingsplannen, negeert men wet- en regelgeving.

Het parool is: gewoon doen, het vragen van vergunningen ‘daar beginnen we niet aan’ want de betreffende instanties zouden wel eens bezwaar kunnen hebben tegen de bouw van deze brug!

Zo werd begonnen met de bouw van de brug zonder een vergunning voor het heien in een waterwingebied, zonder vergunning van Rijkswaterstaat en zonder vergunning voor het werken bij en op hoogspanningskabels. De 150 kV kabels blijken precies op de locatie van deze brug te liggen en het werken aldaar zonder vergunning kan levensgevaarlijk zijn. Daar trok het college zich niets van aan. Deze kabels waren heel toevallig niet op de plankaart en in het bestemmingsplan aangegeven!

Steun stichting Het Wantij met een donatie!!: giro: 1184050

Veel positieve reacties op plan voor een park op Stadswerven
Stadswerven met op de achtergrond Papendrecht. Copyright Henk van de Graaf.Het plan van drie organisaties, Biesbosch.nu Magazine, Stichting Tellures, en Stichting Het Wantij voor een park op Stadswerven ontmoet steeds meer enthousiasme. Veel mensen zien niets in de plannen van dit college om daar een hoogstedelijke zeer dichte bebouwing te realiseren.

In diverse media is er aandacht aan het idee voor een park besteed en er kwamen veel positieve reacties bij de Stichting Het Wantij binnen. Zelfs uit een bejaardentehuis op de Staart kwamen enthousiaste reacties. RTV Dordt hield zelfs een enquête waaruit bleek dat 64% van de ondervraagden het een heel goed idee vond.

Het plan is bedoeld om mensen dicht bij het centrum een mogelijkheid te geven zich te ontspannen in een fijne groene omgeving, mogelijk met een strand en diverse soorten horeca. Tegelijkertijd kunnen de oevers ecologisch worden ingericht zodat het Wantij zijn belangrijke ecologische functie kan behouden.
Meer info over dit plan in het vorige Biesbosch.nu Magazine (met foto's).
Plan in PDF (zonder foto's).

Steun stichting Het Wantij met een donatie!!: giro: 1184050

Wantijpark verder ontmanteld
Wantijpark. Copyright Henk van de Graaf.
Er is eindelijk een beheerplan voor het Wantijpark. Wie dacht dat het park daarmee beschermd zou worden komt bedrogen uit…..

Steeds weer blijkt de Stichting Het Wantij gelijk te hebben bij haar strijd tegen de ontsluiting van dit park met bruggen; er is nu weer een grote kaalslag op handen. Het toverwoord is natuurlijk dat dit voor de veiligheid nodig is. Het park wordt, na al enkele jaren te zijn mishandeld, verder ecologisch en landschappelijk ontmanteld. Zelfs het griend langs de Vlij tegenover Plan Tij, territorium van de bever, wordt ‘kort gezet’. Het uitzicht voor de bewoners gaat kennelijk vóór behoud van de grote natuurwaarden. Hoewel het ouder worden van de bomen in Jeugddorp en Wantijpark in diverse nota’s als ecologisch zeer positief wordt gezien, wordt daar nu een streep door gehaald. Oude bomen, al zijn ze nog zo gezond, moeten het veld ruimen.

Inmiddels wordt geprobeerd elke inspraak van de bevolking te vermijden. Men wil zelfs direct aan de slag. De Stichting zal het daar niet bij laten zitten.


Website Stichting Het Wantij.Volg het nieuws ook via www.hetwantij.com
Reacties zijn welkom op
hetwantij@hotmail.com
Stuur de link van deze pagina door naar andere belangstellende of meldt u hier aan voor de nieuwsbrief van Stichting het Wantij.

Donaties zijn van harte welkom op rekeningnummer 1184050, u krijgt de nieuwsbrief dan ook in papieren versie. Wilt u uw donatie opvoeren bij de belasting vermeldt dan het ANBI nummer 57741. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.

 
Contact secretaris C. Goosen: 078 - 614 61 24 of 06 - 36 16 55 37.
Foto's Copyright Stichting Het Wantij en Henk van de Graaf

Stichting Het Wantij, Plein 1940-1945 nr. 53, 3313 CV Dordrecht.
www.hetwantij.com Tel: 078 - 614 61 24
email: hetwantij@hotmail.com

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2009 © Biesbosch.nu