Biesbosch.nu

Magazine mei/juni 2008


 

Terug naar inhoudsopgave


Koolzaad. Copyright Henk van de Graaf.
Koolzaad (Wantijoever)
© foto's HenkvandeGraaf/www.stockburo.nl
 

 

6 mei 2008

Nieuwsbrief Stichting Het Wantij
(De stand van zaken)
 

Inleiding

In deze nieuwsbrief voor de lezers van het Biesbosch Magazine de volgende onderwerpen:

  • Stichting Het Wantij wil zijn communicatie met betrokkenen verbeteren en heeft daartoe een vernieuwde site (www.hetwantij.com.).

  • Wij brengen u op de hoogte van de voortgaande strijd tegen de geplande bruggen naar het Wantijpark, 150 bomen op Stadswerven, waarvan 120 langs het Wantij, werden van de motorzaag gered.

  • De gemeente Dordrecht blijft hopeloos onzorgvuldig, nu ook ten aanzien van dieren  in het Wantijpark

  • Lawaai van zware machines voor asfalteren paden in Wantijpark verstoren broedende Blauwe reigers.

  • Studenten van de Hogeschool In Holland inventariseren natuurwaarden in het Wantijpark.

  • Vreemde capriolen van wethouder Van den Oever,

  • Herstel Wantijoever Staart vertraagd vanwege domme actie IVN.

Startpagina website Stichtin het Wantij.Nieuwe Site Stichting Het Wantij.

Hoewel de Stichting een goede site had waarop veel informatie te vinden was, ontstond de behoefte naar een site die nog beter paste. Het resultaat mag er zijn: de lezer wordt in één oogopslag geïnformeerd over het nieuws en kan makkelijk informatie terugvinden over alle deelgebieden waar de Stichting actief is. Bovendien kan makkelijk een indruk van de deelgebieden worden verkregen via fotoreportages. Via deze site willen we proberen beter te communiceren met de lezer: reacties via de site zijn zeer welkom!

Zeker 150 bomen gered langs Wantijoever Stadswerven.Terrein van de Watertoren Dordrecht. Copyright Henk van de Graaf

Dankzij de inzet van de Stichting Het Wantij zijn in 2006 en 2007 ruim 120 bomen langs het Wantij tussen Prins Hendrik brug en Villa Augustus en tientallen bomen langs de Oranjelaan vanaf de Prins Hendrikbrug van de motorzaag gered.

Voor deze beeldbepalende en voor vleermuizen belangrijke bomenrijen werden in 2006 en 2007 kapvergunningen afgegeven. Hiertegen maakte de Stichting met succes bezwaar. Zie verder de site van de Stichting Het Wantij

Brug over de monding Vlij: Gemeente Dordrecht verliest en verandert de spelregels

Zoals bekend heeft de gemeente Dordrecht besloten, ondanks de vernietigende uitspraak van de Raad van State, door te willen gaan met de bouw van de brug over de monding van de Vlij naar het Wantijpark. Daartoe werd een artikel 19 lid 1 WRO procedure begonnen. Inspraak van de bevolking is in een speciaal daartoe genomen besluit bewust ter zijde geschoven. Het is duidelijk dat wethouder Van den Oever de mening van de burger vreest. Het is niet voor niets dat in korte tijd ruim 4000 handtekeningen als protest tegen de bruggen naar het Wantijpark werden verzameld. (De meeste mensen namen nota bene de moeite om een bon van de advertentie uit te knippen en op te sturen of langs te brengen!).

De gemeente heeft dus bij de hoogste rechter verloren en besloot daarna de spelregels te veranderen.

De Stichting gaat door om deze uiting van waanzin te bestrijden; er is al een uitgebreide zienswijze ingediend en zal niet geschroomd worden vervolgens naar de rechter te stappen.  De Stichting wordt gesteund door het advocatenkantoor van den Biessen en Boesveld uit Amsterdam, gespecialiseerd in natuur en milieu. Ook werd de provincie benaderd:

Vragen over rol twee ex- wethouders in Gedeputeerde Staten.

In het kader van de artikel 19 procedure moet de Provincie Zuid Holland door de gemeente gevraagd worden een verklaring van geen bezwaar af te geven. Vaak is dat een pennenstreek. Vooral de aanwezigheid van twee ex wethouders uit Dordrecht in het college van Gedeputeerden  Staten, waarvan één als wethouder betrokken was bij het besluit voor deze brug, is zorgwekkend. Het duo staat bekend als de mafia van Dordrecht, omdat zij allerlei zaken weten te regelen voor Dordrecht. Vandaar dat de Stichting bij de leden van de Provinciale Staten heeft gevraagd om toe te zien op een objectieve behandeling.

Tweede brug over de Vlij, vanaf Plan Tij  naar Wantijpark, wordt kleiner!

De Vlij, oostzijde. Copyright Henk van de Graaf.De Stichting Het Wantij verzet zich ook tegen de komst van een soortgelijk massale brug naar het Wantijpark vanaf Plan Tij. In deze strijd hebben bewoners van Plan Tij, daarbij gebruik makend van het succes van de Stichting Het Wantij, het voortouw genomen. Zij pleiten voor een eenvoudiger, smal voetgangersbruggetje waarbij de natuur optimaal wordt gespaard. Nadat de gemeente eerst weigerde in discussie te gaan volgde een een heftig media offensief. Er is nu beweging, volgens de laatste berichten is de grote brug van de baan: heeft de gemeente misschien geleerd van het debacle bij de andere brug??

Hoewel de Stichting Het Wantij sympathiek staat tegenover deze actie wacht zij met het geven van een eindoordeel tot voor het gehele Wantijpark en omgeving de bescherming van natuurwaarden is gegarandeerd. Daartoe zal het nodig zijn dat er eindelijk overleg komt met de gemeente. Dat is tot nu toe geweigerd.

Studenten Hogeschool In Holland inventariseren Wantijpark.

Drie stagieres van de Hogeschool In Holland, afdeling Bosbouw en Natuur, zijn neergestreken bij de Stichting Het Wantij. In overleg is een opdracht gemaakt om natuurwaarden in het Wantijpark en omgeving te inventariseren en voorstellen te doen hoe deze natuurwaarden, per landschapstype, verhoogd kunnen worden. Het enthousiasme van de drie is groot. Op deze manier wordt meegewerkt aan de bescherming van dit unieke park.

Blauwe Reiger kolonie in Wantijpark verstoord.

Reiger. Copyright Henk van de Graaf.Midden in het broedseizoen moest de gemeente zonodig asfalteringswerkzaamheden verrichten in het Wantijpark. Bijna alle voetpaden zijn van een nieuwe laag asfalt voorzien. (Er is weinig fantasie voor nodig om te begrijpen dat hiermee het Wantijpark voorzien wordt van voor fietsers zeer geschikte paden. Natuurlijk ontkent de gemeente zolang de bruggen nog niet zijn gebouwd.)

Met zware en luidruchtige machines werden de paden bewerkt. Daarmee vele, broedende, vogels verstorend. Heel erg duidelijk werd die verstoring bij de Blauwe Reigerkolonie aan de ingang van het park. Vlak voor de werkzaamheden was in alle twintig nesten grote activiteit te zien, tijdens de werkzaamheden waren alle nesten verlaten! Gelukkig zijn er daarna toch nog vier nesten bezet door broedende reigers.

De Stichting heeft een klacht in gediend bij de Milieupolitie vanwege overtreding van de Flora en faunawet. Des te ernstiger is dit ongeïnteresseerde gedrag van de gemeente omdat uit eerder onderzoek, in opdracht van het Ministerie van LNV, bekend had mogen zijn dat een Blauwe Reiger kolonie snel verstoord kan worden door werkzaamheden.

Het is bepaald niet de eerste keer dat de gemeente de wettelijke zorgplicht overtreedt,  zoals het Ministerie van LNV bij herhaling heeft geconstateerd.

Dieren in het Wantijpark tijdens feestdagen zonder voer.

Blatende schapen. Copyright Henk van de Graaf.Tijdens de kerst, de periode dat half Nederland uitgebreid zit te tafelen, bleken de dieren in het Wantijpark een aantal dagen niet gevoederd te worden. Dat gold trouwens niet alleen de dieren in het Wantijpark, ook in park Merwestein zaten de herten zonder voer. Slechts dankzij oplettende passanten werd dit ontdekt. Door de fractie van Beter voor Dordt werden vragen gesteld aan het College. Ook werd er over gesproken in de gemeenteraad. Ook hier weer bleek de overgrote meerderheid van de raadsleden weinig geïnteresseerd en werd het probleem, zoals gebruikelijk, gebagatelliseerd.

Wethouder zoekt steun na vele debacles

Wethouder Van den Oever probeert zijn geschonden imago weer op te poetsen. Nog lang niet verlost van zijn hoofdpijn dossier, ‘de brug over de Vlij”, en het debacle Stadswerven lijkt de wethouder wanhopig op zoek naar steun bij de bevolking.

 We troffen een paar opvallende berichten aan in de Dordtse media:

-Wethouder Van den Oever op een foto in de AD/De Dordtenaar, bij een afvalbak langs de oever van het Wantij. Daartoe waren tientallen bewoners van de Staart opgetrommeld om als decor te dienen. Waar ging het om: de groene afvalbakken werden vervangen door rode! We wisten dat deze wethouder niets met het groen in de stad heeft, maar dat deze VVDer nu met rood koketteert?

-Een interview in de Stem van het Weekend (u weet wel net als de Stem van Dordt het lijfblad van de gemeente) met de voorzitter, de heer Versteeg, van de watersportvereniging de Kieviet, uit de Vlijhaven. Deze beste man weet niet hoe gek hij het moet maken om de wethouder te prijzen: hij heeft namelijk geconstateerd dat de wethouder zijn woord heeft gehouden (!)  De wethouder heeft namelijk zijn woord gehouden bij het verwijderen van de damwanden aan de monding van de Vlij (door de werkzaamheden aan de brug was de doorgang versmald) en bij het rigoureus snoeien van bomen langs de Vlij ten behoeve van langsvarende boten!

Om nog meer bij deze wethouder in het gevlei te komen wordt nog even uitgehaald naar de Stichting Het Wantij, waarmee de waarheid geweld wordt aangedaan.

De Stichting zou verantwoordelijk zijn voor bijna een miljoen schade ten koste van de gemeenschap als gevolg van het procederen tegen de brug. Deze voorzitter vergeet dat niet de Stichting maar het college deze schade heeft veroorzaakt. De heer Versteeg zelf had kunnen voorkomen dat geld over de balk werd gegooid door niet te accepteren dat de ingang van de Vlij driekwart jaar versmald is geweest met als gevolg schade aan menige boot. Daarover hebben we hem niet gehoord in de media.

Deze voorzitter zegt ook nog blij te zijn dat het college opnieuw heeft besloten de bouw van de bruggen door te zetten. Dat het bestuur van zijn vereniging zich vorig jaar achter het protest van de Stichting Het Wantij tegen de bouw van de bruggen heeft geschaard is hij even vergeten! Ook is hij vergeten te vermelden dat de watersporters een eerder gevecht tegen de komst van de bruggen had verloren. De watersporters zijn helemaal niet blij met deze bruggen. Voor zijn steunbetuigingen is deze wethouder hem ongetwijfeld zeer dankbaar. Kortom, dorpspolitiek van het allerlaagste niveau.

Herstel Wantijoever Staart vertraagd

Zicht op het Wantij. Gekapte oever. Copyright Henk van de Graaf.Hoewel de Stichting Het Wantij al bijna drie jaar strijd voor herstel van de Wantijoever aan de Staart wilde de IVN het voortouw nemen. Vanwege de intensieve banden van het IVN met ambtenaren en raadsleden van de PvdA leek er schot in te komen. Het IVN vergat echter het belangrijkste: overleg met de bewoners en de Stichting Het Wantij. Bovendien werd door het IVN verwarring gesticht met een artikel in AD/De Dordtenaar met als gevolg protest van bewoners. Het IVN laat het afweten en het is nu aan de Stichting om deze blunders weer recht te zetten en de oorspronkelijke steun van de bewoners voor het opnieuw inrichten van een natuurlijke oever weer te verwerven.

Voor meer informatie zie: www.hetwantij.com
Contact secretaris C. Goosen: 078 - 614 61 24 of 06 - 36 16 55 37.
Foto's Copyright Henk van de Graaf/www.biesbosch.nu

Stichting Het Wantij, Plein 1940-1945 nr. 53, 3313 CV Dordrecht.
www.hetwantij.com Tel: 078 - 614 61 24
email: hetwantij@hotmail.com

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2008 © Biesbosch.nu