Biesbosch.nu

Magazine maart/april 2009

Thomas van Heck. Kappertjes. Copyright Atelier Thomas van Heck.
 

Terug naar inhoudsopgave


Wantij. Copyright Henk van de Graaf.

Wat het getijdenriviertje het Wantij mede zo uniek maakt is de combinatie stedelijk gebied en natuur/cultuurwaarden. Hier de noordoever, oostelijk van de brug over de N3. Uiterst links de waterinlaat en op de achtergrond bebouwing.
Het Wantij laat zien dat cultuurhistorisch elementen en ecologisch belangrijke natuur binnen het stedelijk gebied prima gecombineerd kunnen worden.
 
© Foto Henk van de Graaf
 

 

maart  2009

Nieuwsbrief Stichting Het Wantij
(De stand van zaken)
 

Vooraf: Is samenwerking van organisaties ter bescherming van de natuur in Dordrecht een illusie? Verdeel en heers van de gemeente Dordrecht lijkt effectief!
Voor een reactie van de Stichting Het Wantij op de brief van de Natuur en Vogelwacht zie de reacties op een column voorin dit Biesboschmagazine en op de site www.hetwantij.com

Inleiding nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief voor de lezers van het Biesbosch magazine de volgende onderwerpen:

  • Het Wantij in Ecologische Hoofdstructuur?

  • Nachtelijk uitstapje in het Wantijpark: Drie (!) bosuilen waargenomen.

  • Olie op Wantij: natuur en drinkwater bedreigd.

  • Moord op Wantijpark: Ministerie ingeschakeld!

  • Is het college B&W  de weg kwijt inzake de brug over de Vlij?

  • Natuurlijke begroeiing Wantijoever bij Spoorbrug in gevaar vanwege dijkversterking.

------------------------------------
Zie voor meer nieuws en nadere toelichting de site: www.hetwantij.com
PS: vergeet niet donateur te worden: hard nodig! Giro: 1184050.
Contact: tel. 078 6146124 of hetwantij@hotmail.com.  
Adres: Plein 40-45 nr 53, postcode 3313CV Dordrecht.
--------------------------------------------

Het Wantij in Ecologische Hoofdstructuur?
Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland heeft 17 februari j.l. op vragen van de Partij voor de Dieren laten weten dat zij het ecologisch belang van het Wantij onderschrijven.

Het college van GS heeft als voorlopig oordeel dat de natuurwaarden van het Wantij en delen van de oever zodanig zijn dat opname in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gerechtvaardigd lijkt. Eind 2009 wordt een beslissing verwacht.

GS zijn ook bereid, indien de natuurwaarden daartoe aanleiding geven, in een zienswijze aan de Minister van LNV te attenderen op opname van het Wantij binnen het Natura 2000 gebied de Sliedrechtse Biesbosch.

Wantij. Copyright Henk van de Graaf.

 Middendeel van het onbeschermde deel van het Wantij. Hoelang blijft dit nog een groene oase?   

Nachtelijk uitstapje in het Wantijpark: Drie (!) bosuilen waargenomen.Afgelopen week werd het Wantijpark samen met een vogelkenner
’s nachts bezocht om eens te kijken en luisteren waar zich de Bosuil bevond die zich de laatste weken luid en duidelijk bij omwonenden laat horen.

Rond middernacht, met een heldere, door sterren en maan verlichte hemel, werd door het Wantijpark rondgestapt. Eerst werd een uil gehoord ter hoogte van Jeugddorp, maar al gauw hoorden we een buitengewoon helder geluid van het mannetje dichter in de buurt. Antwoord werd regelmatig gegeven door het vrouwtje. Opvallend was dat het geluid zich steeds sneller verplaatste, het vermoeden ontstond dat het niet om één maar om twee mannetjes ging. Het bewijs liet niet lang op zich wachten: links en rechts van ons werden tegelijkertijd twee bosuilen gehoord!
Het gekras van het vrouwtje stopte steeds als we dichter bij een vermoedelijke broedlocatie kwamen waar de dag ervoor al braakballen en uitwerpselen werden gevonden.

Olie op Wantij: natuur en drinkwater bedreigd.
Medewerkers van Stichting Het Wantij zagen vanaf de N3/Wantijbrug een enorme olievlek op het Wantij drijven. Deze vlek besloeg de gehele breedte van het Wantij en had een aanzienlijke lengte. Het was juist opkomend tij, waardoor het goedje zich met grote snelheid richting Sliedrechtse Biesbosch verplaatste.

Na alarmering van de milieupolitie was Rijkswaterstaat snel ter plaatse en wist de toevoer naar het waterbekken af te sluiten en zijn er opruimingswerkzaamheden verricht.

De veroorzaker bleek een schip te zijn dat voor reparatie lag aan het eind van het Wantij bij Stadswerven aan de Kop van de Staart.

Vogels en bevers zullen ongetwijfeld last hebben gehad, maar daarover is geen melding gemaakt. Het is bekend dat gasolie na enige tijd gedeeltelijk verdampt. De gevolgen voor de dieren en de kostbare natuurlijke oevers van het Wantij waren niet te overzien als het een zwaardere vorm van olie was geweest.

De Stichting wil zo spoedig mogelijk maatregelen om dit soort calamiteiten te voorkomen.

Moord op Wantijpark: Ministerie ingeschakeld!
Wantijpark. Copyright Henk van de Graaf.
Stichting Het Wantij vindt het niet langer acceptabel hoe door de gemeente Dordrecht wordt omgegaan met het Wantijpark. Onder het mom van herstel van het oorspronkelijke ontwerp van 75 jaar geleden(!) worden zichtlijnen hersteld door bomen te mishandelen en struiken te verwijderen. Zogenaamde veiligheid moet gebracht worden door het park steeds doorzichtiger te maken.

Het merkwaardige is dat er geen onveilige situatie was. Zelfs als dat wel het geval zou zijn geweest dan zijn dit wel erg grove maatregelen. Intussen zijn gebruikers van het kinderbadje ontredderd: alle struiken rond dit badje zijn verwijderd en kinderen kunnen in de nabijgelegen vijver vallen.

Wantijpark. Copyright Henk van de Graaf.

In het afgelopen jaar werd een reigerkolonie met broedende dieren verstoord tijdens asfalteringswerkzaamheden. Steeds fellere verlichting uit de omgeving rukt op en maakt het park steeds minder aantrekkelijk voor o.a. vogels. De Stichting heeft de overtredingen van de flora- en fauna wet van het afgelopen jaar op een rijtje gezet en aan het Ministerie doorgegeven met het verzoek hier een halt aan toe te roepen.

Hoewel de gemeente na vele protesten had beloofd dat er geen verlichting in het park zou worden aangelegd lijkt personeel van het Wantijpaviljoen daar anders over te denken: sinds enige tijd wordt met een aantal bouwlampen het gehele Wantijpark verlicht! Zelfs de bewoners van de woningen aan de Vlij in Plan Tij ondervinden veel hinder. Een poging hierover tot een vruchtbaar gesprek te komen met de directeur van het paviljoen had helaas geen succes.

Is het college B&W  de weg kwijt inzake de brug over de Vlij?
Geplande brug over de Vlij. Copyright Henk van de Gaaf.Hoewel een aantal procedures tegen de bouw van de brug over de monding van de Vlij nog in volle gang zijn en zelfs op zeer korte termijn een uitspraak van de rechter verwacht kan worden heeft het college op 3 maart aangekondigd de bouw op 10 maart te zullen hervatten. Inmiddels is dat onder druk van een door de Stichting aangekondigd kort geding weer veranderd en verschoven naar 18 maart, de dag waarop het kortgeding dient voor de rechtbank Dordrecht.

Daarmee geeft het college er blijk van niets geleerd te hebben van de vele mislukte hervattingen in de afgelopen jaren waar de Stichting via rechter, ministerie en officier van Justitie de bouw wist stil te leggen.

Het meest ernstige is nu dat het college de aannemer voor een half jaar heeft ingehuurd om het karwei voort te zetten. Zij loopt daarmee bewust groot financieel risico omdat niet bekend is wat de rechter zal beslissen. Uiteraard is dit volledig de verantwoordelijkheid van het college en in een fatsoenlijke gemeente zou de verantwoordelijk wethouder ernstig worden onderhouden door de gemeenteraad. Het gaat om heel veel gemeenschapsgeld dat hier over de balk dreigt te worden gegooid.

Inmiddels geeft het college er blijk van de weg een beetje kwijt te zijn: Hoewel er al ver van te voren besloten moet zijn dit risico te nemen (afspraken met de aannemer worden niet van de ene op de andere dag gemaakt) heeft het college nu toch, als gevolg van de voorspelbare commotie en het aangevraagde kort geding, de aanvangsdatum voorlopig uitgesteld. Er werd op 11 maart nader collegeberaad gehouden en besloten om op 18 maart verder te gaan.

Duidelijk is geworden dat het college de rechtbank en de Stichting tracht te misleiden met allerlei trucjes waarbij informatie wordt achtergehouden om zo te proberen winst te behalen door schadelijke werkzaamheden aan de oever door te zetten. Deze merkwaardige story wordt ongetwijfeld vervolgd, zie de site!

Natuurlijke Wantijoever bij spoorbrug in gevaar vanwege dijkversterking
Stichting Het Wantij is betrokken bij de plannen voor versterking van de Wantijdijk. De Wantijdijk is volgens het Waterschap Hollandse Delta ten oosten van de spoorbrug te zwak.

Er bevindt zich een prachtig begroeide natuurlijke oever over een lengte van ruim 200 meter voordat de Wantijdijk, ter hoogte van de Noord Bovenpolder, afbuigt van het Wantij.

Wantij en Noordbovenpolder. Copyright Henk van de Graaf.

Wederom een stukje bedreigde Wantijoever. Onderin begint het Wantij ter hoogte van de twee huisjes bij de Ottersluis. In het midden de Noordbovenpolder met links de bomenrij aan de te versterken dijk. Aan het einde van de bomenrij buigt de dijk abrupt rechtsaf tot het rode blokje. Daar gaat de dijk verder langs het Wantij. Binnen het blokje de oever waaraan de werkzaamheden moeten plaatsvinden.
Foto © Henk van de Graaf

Uit de startnotitie van het Waterschap blijken er twee redenen te zijn waarom de begroeiing op deze oever mogelijk zou moeten verdwijnen: vanwege het veronderstelde gevaar dat bomen die omwaaien een gat achterlaten waardoor de dijk zou verzwakken. Vanwege de oplossing die wordt gekozen om piping (waterstroom door zandlaag onder een dijk die de stabiliteit van de dijk verzwakt) tegen te gaan. In dat laatste geval moet alle begroeiing verdwijnen.

De Stichting heeft daarom een zienswijze ingediend en voorgesteld naar alternatieven te zoeken.


Website Stichting Het Wantij.Volg het nieuws ook via www.hetwantij.com
Reacties zijn welkom op
hetwantij@hotmail.com
Stuur de link van deze pagina door naar andere belangstellende of meldt u hier aan voor de nieuwsbrief van Stichting het Wantij.

Donaties zijn van harte welkom op rekeningnummer 1184050, u krijgt de nieuwsbrief dan ook in papieren versie. Wilt u uw donatie opvoeren bij de belasting vermeldt dan het ANBI nummer 57741. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.

 
Contact secretaris C. Goosen: 078 - 614 61 24 of 06 - 36 16 55 37.
Foto's Copyright Henk van de Graaf

Stichting Het Wantij, Plein 1940-1945 nr. 53, 3313 CV Dordrecht.
www.hetwantij.com Tel: 078 - 614 61 24
email: hetwantij@hotmail.com

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2009 © Biesbosch.nu