Biesbosch.nu

Magazine maart/april 2009

Thomas van Heck. Kappertjes. Copyright Atelier Thomas van Heck.
 

Terug naar inhoudsopgave


Rectificatie, reacties en commentaar
(op de column; De statusloze natuur)
 

Op de column van Henk van de Graaf 'De statusloze natuur' in het magazine van januari/februari 2009 zijn een aantal reacties gekomen.

- De eerste reactie komt van Marianne den Braven van het Bezoekerscentrum  Dordrecht.
- Hierop volgt een commentaar van Henk van de Graaf.
- Daarna volgt een reactie van de Stichting Natuur- en Vogelwacht Dordrecht.
- Hierop volgt een rectificatie met commentaar van Henk van de Graaf.
- Tenslotte geeft Stichting het Wantij commentaar op de reactie van de Stichting Natuur- en Vogelwacht Dordrecht.

 


Hieronder de reactie van Marianne den Braven, manager van Biesboschcentrum Dordrecht op de column 'De statusloze natuur'.

Beste Henk,
Een column nodigt uit om tegen zaken aan te schoppen en ze wat zwart-witter voor te stellen dan ze zijn, maar de waarheid mag daarbij niet worden verdraaid. Helaas ben je, zoals blijkt uit je column, niet goed geïnformeerd, of misschien ben je in je (gespeelde?) boosheid enigszins doorgeslagen.

In tegenstelling tot wat je in je column beweert, is Biesboschcentrum Dordrecht geen onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie en worden we niet gesubsidieerd door de Gemeente Dordrecht, noch door chemiebedrijf DuPont. Het Biesboschcentrum is eigendom van het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch, waarin de gemeentes Dordrecht en Sliedrecht en de provincie Zuid-Holland participeren. We zijn dus ‘gewoon’ een overheidsinstelling. We pretenderen dan ook absoluut niet onafhankelijk te zijn, maar wel ‘transparant’.

Donaties die we van DuPont en van andere bedrijven ontvangen worden besteed aan specifieke educatieve projecten. De enige tegenprestatie is een naamsvermelding. Voor het voortbestaan van het Biesboschcentrum zijn we gelukkig niet van sponsoren afhankelijk.

Het Natuur- en Recreatieschap de Hollandse Biesbosch en meer specifiek het Biesboschcentrum werken graag samen met natuurbeschermingsorganisaties in allerlei projecten die met beheer en behoud van de Biesbosch en met recreatie in en om de Biesbosch te maken hebben. Soms staan we daarin in eerste instantie tegenover elkaar en moet er van beide kanten water bij de wijn worden gedaan. De meeste natuurorganisaties zijn hier, net als het Biesboschcentrum, toe bereid, om samen te komen tot een goed resultaat. Gelukkig maar, want ‘keihard strijd voeren’ is zinloos als je niet bereid bent tot het zetten van stappen om tot elkaar te komen. 

Marianne den Braven
Manager Biesboschcentrum Dordrecht

---------------------------------------------------------------------------------------

Commentaar van Henk van de Graaf op de reactie van het Biesboschcentrum Dordrecht
Het ging er mij in de column niet om, wie precies, waar onder valt en hoe verantwoordelijkheden en geldstromen verdeeld worden, maar hoe belangen worden afgewogen door organisaties. Zo ook in de Biesbosch. De soms tegengestelde belangen waardoor een partij besluit wel of niet op te treden en/of stelling te nemen tegen het één of ander is wat ik onder de aandacht wilde brengen. De afwegingen die daarbij soms worden gemaakt kunnen strijdig zijn met de uitgangspositie van deze organisaties. Dit wordt veroorzaakt omdat ze wel vóór deze belangen staan, maar er vanwege politieke of andere redenen geen stelling vóór of tegen kunnen innemen. Het Biesboschcentrum Dordrecht speelt wel degelijk een 'beschermende rol' en kan zich niet louter achter haar educatieve rol verschuilen.
De vraag of sponsoring met een reclamebord van het chemieconcern DuPont in de voortuin van het bezoekerscentrum wel of niet kan laat ik graag even liggen. Ik kom daar nog op terug.

Ook Biesbosch.nu werkt met verschillende partijen samen, heeft tot op heden nog nooit tegenover een partij in de Biesbosch gestaan en is dat ook niet van plan.
Het valt overigens niet mee om de kluwen aan Biesboschpartijen en belangen uit elkaar te houden en te weten 'hoe de hazen lopen'.
 
Ik dank het Biesboschcentrum Dordrecht voor haar commentaar op de column. Het is goed om na 12 jaar de website www.Biesbosch.nu en vijf jaar het Biesbosch.nu magazine iets van deze organisatie te horen ondanks het feit dat ik me daar iets anders bij had voorgesteld.
Tenslotte is het juist dat informatie in een column moet kloppen. Daar zal ik in het vervolg beter naar kijken.

Henk van de Graaf

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Hieronder de reactie van de Natuur- en Vogelwacht Dordrecht op de column 'De statusloze natuur'.

Geachte heer Van de Graaf

Een column is natuurlijk maar een column en uiteraard wilt u daarmee de knuppel in het hoenderhok gooien en de dromers wakker schudden. Een column moet echter wel op waarheid berusten en niet tendentieus en leugenachtig zijn.

Wat dat betreft voeldoen uw zogenaamde columns over het algemeen niet aan de definitie van een column. Ook deze keer heeft u de plank weer behoorlijk misgeslagen. Uw verhaal staat vol onzin en onwaarheden.

 

Zo gaat het stukje volgens de aanhef over vertegenwoordigers van de locale natuurorganisaties. Maar in uw eerste voorbeeld noemt u de provinciale landschappen en met name het Zuid-Hollands Landschap. Dit zijn echter geen locale, maar provinciale organisaties die vooralsnog geen enkele activiteit binnen de gemeente Dordrecht ontplooien. Het Zuid-Hollands Landschap kan bovendien niet tot de natuurorganisaties gerekend worden; zij hebben andere doelstellingen.

 

Bij uw tweede voorbeeld gaat het al helemaal mis. De Stichting Natuur- en Vogelwacht Dordrecht heeft helemaal geen knotploeg en het verhaal dat u opsomt heeft niets met de Stichting Natuur- en Vogelwacht Dordrecht te maken maar alles met de Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard. Deze beide organisaties hebben helemaal niets met elkaar te maken.

 

Vervolgens noemt u de inrichting van het oostelijke gedeelte van het Eiland van Dordrecht, maar de Nieuwe Dordtse Biesbosch komt niet in het oostelijke, maar in het zuidwestelijke deel van het Eiland van Dordrecht (zo slecht bent u kennelijk thuis op het Eiland van Dordrecht en de Biesbosch).

Dat onze stichting bij de Nieuwe Dordtse Biesbosch een rol vervult, is overigens niet zo vreemd. Wij waren in 1992 de initiatiefnemer van het latere Strategisch GroenProject Eiland van Dordrecht, de voorloper van de Nieuwe Dordtse Biesbosch en pas jaren later zijn de overheden in onze plannen geïnteresseerd geraakt. Het is dus precies andersom als u beweert. Bovendien zijn wij als grondeigenaar in het betreffende gebied direct-betrokkene en belanghebbende, dus logisch dat men met ons praat.

 

Ook het gedeelte over de innige banden, subsidies en het actief zijn van de leden van onze stichting in de plaatselijke politiek is onzin en een regelrechte leugen. De Stichting Natuur- en Vogelwacht Dordrecht ontvangt geen structurele subsidies van welke overheid dan ook en onze mensen zijn niet actief in de locale politiek. Ook hier haalt u weer organisaties door elkaar, want er hebben bijvoorbeeld wel leden van het IVN Dordrecht in de Gemeenteraad van Dordrecht gezeten, maar nog nooit iemand van ons. Overigens vinden wij dat er niets mis is met leden van organisaties die tevens actief zijn in de politiek.

 

Ons Natuur-Wetenschappelijk Centrum is volledig onafhankelijk (ook t.o.v. het bestuur van de Natuur- en Vogelwacht) en werkt in opdracht van veel gemeenten en andere instanties, volledig op de expertise die de medewerkers van het NWC in huis hebben. De geproduceerde onderzoeken en rapporten zijn, in tegenstelling tot de producten van sommige anderen, waarmee u sympathiseert, 100% objectief. Dat kan zelfs een leek als u constateren als hij deze rapporten leest.

 

Ook wat de samenwerking tussen de natuurorganisaties betreft, bent u niet erg op de hoogte. Op het Eiland van Dordrecht zijn maar twee organisaties actief die (ingevolge hun statuten) het predikaat natuurorganisatie verdienen; De Vereniging Behoud Biesbosch en de door u gehekelde Stichting Natuur- en Vogelwacht Dordrecht. Deze organisaties werken al jarenlang uitstekend samen. De andere groene organisaties, die u bedoelt zijn; hetzij milieuclubs, hetzij verenigingen voor natuurgerichte recreatie, hetzij actiegroepen.

 

Kennelijk bent u met de tekst van uw column geïnspireerd door het windmolengevecht van de Stichting het Wantij.

 

Kortom, in uw verhaal (column genoemd) heb ik geen enkele zin kunnen vinden waarin geen onzin of onwaarheid verkondigd werd.

 

Overigens blijkt een zekere Henk van de Graaf uit Papendrecht op de donateurs-lijsten van de Stichting Natuur- en Vogelwacht Dordrecht te prijken, als dat niet hypocriet genoemd kan worden.

 

Misschien is het een idee als u het bovenstaande verhaal integraal en ongecensureerd op uw website en in uw volgende nieuwsbrief opneemt, dan zou er eindelijk eens iets op- en instaan dat volledig op waarheid berust.

 

Met vriendelijke groet,

namens de Stichting Natuur- en Vogelwacht Dordrecht

Rob Haan

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Rectificatie en commentaar Henk van de Graaf
Ik betreur het dat er onjuistheden in de column zijn geslopen. Dit is mij aan te rekenen, maar het is geenszins de bedoeling geweest tendentieus of leugenachtig te zijn. Een onwillige knotploeg betreft inderdaad de Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard. Ook zijn er momenteel geen leden van de Natuur- en Vogelwacht Dordrecht direct betrokken bij de locale politiek. In Papendrecht staat of stond er overigens wel een vooraanstaand lid van de Stichting Natuur- en Vogelwacht op een niet verkiesbare plaats van een partij.
 
Voor de rest laat ik de reactie en de toonzetting graag voor rekening van de Stichting Natuur- en Vogelwacht. Ik ben niet overtuigd van de zogenaamde onafhankelijke positie die de Stichting Natuur- en Vogelwacht met betrekking tot 'Natuurbescherming in de ruimste zin van het woord' zoals op uw website te lezen staat, nastreeft. In essentie is dat namelijk precies waar het in de column 'De statusloze natuur' over gaat.

Laat niet onverlet dat ik een open hand uitsteek waar het gaat om samen te werken, in de breedste zin des woords, aan het beschermen van de natuur van het Eiland van Dordrecht in het algemeen en de Biesbosch in het bijzonder.

Henk van de Graaf

ps. ik ben geen donateur van uw stichting en ik zou niet weten wat mijn naam op uw donateurlijst doet. Wel heb ik heb eens een oud Biesboschboek bij uw stichting gekocht, maar of je dan ook meteen donateur bent?

Henk van de Graaf
www.biesbosch.nu

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Commentaar van Stichting Het Wantij, op de reactie van Stichting Natuur- en Vogelwacht Dordrecht

 

Reactie op brief van de Natuur en Vogelwacht Dordrecht.

 Een paar uitgangspunten voor mijn reactie:

- De Stichting Het Wantij dankt zijn bestaan aan de weigering eind 2005 van Natuur- en Vogelwacht om bewoners in de omgeving van het Wantijpark te ondersteunen.

- Halverwege 2006 bleek dat er in 2004 en 2005 door het Natuurwetenschappelijk Centrum (NWC) onderzoeken waren gedaan in dit gebied in het kader van de flora en faunawet.

- Bijna niemand in Dordrecht weet dat het NWC geen onderdeel vormt van de Natuur en Vogelwacht (zelfde adres, ect.),

- Het NWC heeft een ons volstrekt onbekende status: Volgens de Kamer van Koophandel is het NWC niet ingeschreven, ook op de rapporten van het NWC staat geen enkele aanduiding behalve het adres,

- Het NWC en de Natuur en Vogelwacht worden vaak ingehuurd door de gemeente in zaken die een relatie hebben met klachten en handhavingsverzoeken van de Stichting Het Wantij: Wantijpark, Wantijoevers, Stadswerven, etc.

- Onderzoeksrapporten van de Stichting Het Wantij worden door overheidsinstanties zoals het Ministerie van LNV en Provincie zeer serieus genomen

- De Stichting heeft van de Raad van State gelijk gekregen in haar kritiek op de bouw van een brug.

- De Stichting heeft moeten constateren dat de onderzoeksrapporten van het NWC soms veel vragen openlaten over de invloed van de opdrachtgever, onjuistheden en onduidelijkheden bevatten. (alles kan uiteraard onderbouwd worden)

De Natuur en Vogelwacht zal weliswaar geen structurele subsidie ontvangen maar de financiële banden met de gemeente Dordrecht zijn onmiskenbaar:

In de sfeer van opdrachten zoals onderhoud in parken,

In de sfeer van subsidie/giften zoals bij een verbouwing en bij het aanschaffen van zonnepanelen.

In de sfeer van het personeel. Een deel van het personeel dat werkzaam was /(is?) bij de Natuur en Vogelwacht komt/kwam van de Sociale Dienst via allerlei regelingen die daarvoor bestaan.

Het NWC is afhankelijk van de gemeente qua opdrachten in het kader van de flora en fauna wet, opstellen nota Stedelijke Ecologische Structuur (SES), monitoring werkzaamheden gemeente bij allerlei projecten.

Met al deze hierboven aangestipte relaties met de gemeente Dordrecht van zowel de N&V wacht als het NWC kan het bijna niet anders zijn dat een onafhankelijk kritisch geluid het onderspit delft.

Het NWC doet onderzoek op diverse locaties waar de gemeente plannen heeft om te bouwen en geeft ook adviezen. Eén zo’n advies betrof een ondersteuning van de plannen van de gemeente Dordrecht de kap van de bomen op de Zonneheuvel mogelijk te maken!

Over de relatie N&V wacht en NWC: De Natuur en Vogelwacht heeft, gezien de zelfde vestigingslocatie, ongetwijfeld kennis van de onderzoeken van het NWC, dus van de plannen die de gemeente op betreffende locaties heeft.

Deze situatie waarin de N&V verkeert maakt het zeer onwaarschijnlijk dat de N&V wacht nog kritiek zal kunnen uitoefenen op deze plannen bijvoorbeeld door bewoners / actiegroepen te ondersteunen met informatie uit deze onderzoeken. Als deze onderzoeken ook nog eens geheim worden gehouden door de gemeente en het NWC ook niets laat weten, wordt het wel heel erg lastig.

Zeer waarschijnlijk deed situatie zich voor toen wij steun vroegen aan N&V wacht.

Kortom de N&V wacht maakt zichzelf tandeloos. Of er nu wel of niet een bestuurlijke relatie is tussen N&V wacht en NWC is daarbij nauwelijks meer relevant.

Mede als gevolg van deze situatie heeft de Stichting Het Wantij haar eigen expertise opgebouwd, zowel in het veld als ten aanzien van wet- en regelgeving. De Stichting kan zodoende niet genegeerd worden en heeft direct of indirect grote invloed op het gedrag van deze gemeente. Ondanks het uitblijven van ondersteuning door NWC of N&V wacht is er dus geen sprake van 'trekken aan een dood paard’ (zoals in het prille begin van de Stichting gesuggereerd is door de N&V wacht, of “strijden tegen windmolens’ zoals in de meest recente reactie.

Stichting Het Wantij is hard nodig om de afbraak van de ecologische Wantij- en Dordwijk zones daar waar mogelijk tegen te gaan. Teveel waren deze zones al aangetast in de jaren voordat de Stichting Het Wantij werd opgericht. Dit ondanks het bestaan van de N&V wacht en het IVN Dordrecht die beide Nota Bene zeer goed op de hoogte waren van het belang van deze zones en zelf hebben meegewerkt aan het tot stand komen van de voorgaande SES uit 1997. Een SES waarin ook al mooie plannen werden gemaakt.

De Stichting Het Wantij heeft het IVN wakker weten te schudden: Zij heeft de aanvraag voor een beschermde Natura 2000 status van de Stichting bij het Ministerie van LNV onderschreven, zij heeft de kaalslag aan de Wantijoever Staart veroordeeld en zij heeft openlijk geconstateerd, dat de afbraak van de Dordwijkzone al erg ver is gevorderd.

De Wantijzone is eigenlijk de enige zone die nog niet, onomkeerbaar, is afgebroken, zo wordt vermeld..

Helaas is er al die tijd binnen het IVN een strijd geweest waar politici / gemeenteraadsleden / ambtenaren in de werkgroep Wantijoevers bepaalden dat er niet mocht worden samengewerkt met Stichting Het Wantij hetgeen in lijn is met de wil van het College van B&W .

Dit is uiteindelijk een splijtzwam geweest waarvan het herstel van natuur, voorlopig, de dupe is geworden.

Mondjesmaat zien we zowaar dat ook de Stichting Natuur- en Vogelwacht van zich laat horen als het gaat over het belang van behoud van de Wantijzone, bijvoorbeeld begin 2009, in het TV- programma van de NCRV; ‘NRCV onder water”.
Verder nemen we aan dat het NWC heeft geprobeerd haar positieve invloed aan te wenden bij het schrijven van de nieuwe SES, maar waarbij de gemeente Dordrecht zichtbaar duidelijk haar grenzen heeft gesteld (zie het rapport van Stichting Het Wantij: onderzoek en advies Wantij- en Dordwijkzone, december 2008).

In het “Natuurblad’ nr. 40 najaar 2007, blz 9/10,  konden we, heel voorzichtig geformuleerd, voor het eerst lezen dat de brug over de monding van de Vlij wel degelijk een aantasting van (de natuurwaarden in?) het Wantijpark betekent…
Ook konden we op soortgelijk voorzichtige wijze geformuleerd, lezen dat de wijze waarop de Wantijoever (ter hoogte van de Beekmanstraat) is opgeschoond, ‘niet bepaald de schoonheidsprijs verdient'.

Het Biesboschcentrum Dordrecht hield angstvallig de deur dicht sinds de Stichting de aantasting van de Wantijoevers aan de orde stelde, zelfs letterlijk omdat werd geweigerd handtekeningenlijsten in het Centrum neer te leggen. (ook actievoerders die handtekeningen wilden verzamelen tegen de bebouwing van de Zuidpolder werden onlangs nog door het personeel weggestuurd.)

Vereniging Behoud Biesbosch, ook een loot binnen de Dordtse natuurorganisaties, vaak te vinden binnen allerlei overleggen i.v.m. Strategisch Groenproject en Sliedrechtse Biesbosch, heeft enige tijd geleden in de Dordtenaar haar frustratie laten blijken over de toenemende druk van de recreatievaart in de Biesbosch. Overwogen werd uit de Recreatieraad te stappen en procedures te beginnen. Daarna was het stil….

Iedereen kan zien dat het huidige beleid van de gemeente Dordrecht en het gebrek aan oppositie daartegen leidt tot een steeds snellere afbraak van natuur, niet alleen aan het Wantij maar ook in de Sliedrechtse Biesbosch (Om het maar niet over de Merwelanden te spreken, dat is al gereduceerd tot recreatiegroen).

Op de één of andere manier is niet voldoende doorgedrongen dat met name de ontwikkelingen aan het Wantij een zeer grote rol gaan spelen bij de toekomst van o.a. de Sliedrechtse Biesbosch. We zien aan het Wantij:

Oprukkende bebouwing in Stadswerven met daarbij een recreatiehaven en de eerste drijvende woningen (welke volgen?) langs het Wantij,

De woningen van Plan Tij aan de Vlij met boten voor de deur, nog net niet in het Wantijpark,

De ontwikkelingen bij het Vissertje als een recreatieknooppunt,

De eerste bebouwing van de Wantijdijk met het betonnen landhoofd van de geplande brug over de Vlij, (het Waterschap heeft hiermee de eerste stap gezet om verdere bebouwing van de Wantijdijk toe te staan!),

Plannen om nog een recreatiehaven aan te leggen vlak bij de Sliedrechtse Biesbosch, etc, etc.

Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat het Wantij een zeer belangrijke ecologische verbinding vormt van en naar de Sliedrechtse Biesbosch, deel van een 12 kilometer lange bypass van de Beneden Merwede.

Nu moet de strijd plaats vinden tegen de afbraak van de Sliedrechtse Biesbosch, het moet geen pretpark worden. In die strijd speelt het tegengaan van desastreuze ontwikkelingen aan het Wantij een essentiële rol!

Nu de conclusie van dit betoog:

Geconstateerd kan worden dat genoemde organisaties op de één of andere manier in de greep van de gemeente Dordrecht zijn die daar alle belang bij heeft, en tegelijkertijd daar een zekere onvrede mee hebben. Iedereen kan zien dat de Sliedrechtse, Nieuwe- en Dordtse-  Biesbosch vanwege het beleid van dit college onder grote druk (komen te) staan. Een gemeente die, met ruim 40 voorlichters, zich naar buiten weet te profileren als zeer natuurvriendelijk en intussen vooral allerlei gebruikersbelangen zoals die van land- en waterrecreatie, woningbouw, etc. dient.

Deze gemeente slaagt er uitstekend in om groepen tegen elkaar uit te spelen: verdeel en heers. Pas als dit inzicht doordringt bij natuurorganisaties in Dordrecht kan er sprake zijn van een ommekeer. Het is hard nodig om samen te werken en het Tij te keren, elkaar verketteren werkt contraproductief.

Een groep zoals de Stichting Het Wantij blijft onafhankelijk, zegt wat ze vindt en zoekt binnen haar mogelijkheden de meest effectieve weg naar gestelde doelen. Toch blijft zij volledig bereid tot overleg.

De mogelijkheid om op het Eiland van Dordrecht echt wat te bereiken voor het behoud van natuur ligt besloten in een samenwerking, op wat voor manier dan ook, van zoveel mogelijk groepen, allen met eigen invalshoeken. Het lijkt op dit eiland een vergezicht dat nog even buiten bereik blijft.

Het zwart maken van de Stichting Het Wantij zoals ook de Natuur- en Vogelwacht niet aflatend doet pleit niet voor haar inzicht in de problematiek. Ik ben blij dat de Stichting Natuur- en Vogelwacht nu eindelijk wat dat betreft zwart op wit uit de kast is gekomen, waardoor ik de mogelijkheid heb gekregen hierop te reageren

Cor Goosen
Stichting Het Wantij.

---------------------------------------------------------------------------------------

Reageer op dit artikel
Foto
© Henk van de Graaf

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2009 © Biesbosch.nu