Biesbosch.nu

Magazine februari 2014


 

Terug naar inhoudsopgaveHet Wantij heeft ook verborgen pareltjes waar de meeste mensen ongemerkt aan voorbij gaan. Hier de natte oever langs het spaarbekken 'De kleine rug'.
© Foto Henk van de Graaf
 

 

februari 2014

Nieuwsbrief Stichting Het Wantij

In deze speciale verkiezingsnieuwsbrief:

- WEK- up call gemeenteraadsverkiezingen
- opstarten activiteiten Stichting na winterslaap

 -I. WEK-UP CALL gemeenteraadsverkiezingen Dordrecht
Woordje van de secretaris: Het is alweer vier jaar geleden dat het bestuur van Stichting Het Wantij een stemadvies voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft uitgebracht aan allen die de bescherming van de natuur en in het bijzonder van de Wantijzone, een warm hart toedragen.

Nadat we ons in 2010 ervan verzekerd hadden dat de bescherming van de Wantijzone in het programma van BVD was opgenomen, luidde ons advies en verzoek aan u, te stemmen op twee kandidaten te weten Nancy Witsen-Elias en Martijn Groeneweg. Dat was succesvol: beiden zijn, mede door de steun van een aantal van u, raadslid in de fractie van BVD geworden!
Al snel werd duidelijk dat er in deze fractie niet werd geluisterd naar Nancy en Martijn als het aankwam op behoud van natuur langs de Vlij, het Wantij en in het Wantijpark en de dreigende toename van de recreatiedruk door de komst van bruggen.
Hoewel BVD naar schatting twee zetels extra had binnengesleept dankzij onze oproep en daarmee de grootste partij werd, heeft Sleeking zich totaal niet verzet tegen de komst van de brug over de monding van de Vlij. De Stichting is van mening dat er sprake is van kiezersbedrog (zie interview Rijnmond).
Nancy vond het binnen de BVD fractie te bar worden en is begin vorig jaar samen met Diana Kensenhuisen uit de fractie gestapt! Zij hebben samen de fractie WEK Dordrecht gevormd. Het bestuur van Stichting Het Wantij steunt die stap van harte!

In de afgelopen 4 jaar dat BVD vanuit een meerderheidspositie in het college heeft gezeten is de ecologische waarde van de Wantijzone alleen maar achteruitgegaan. Sleeking beweerde onlangs in de media naar aanleiding van een evaluatie over de stand van zaken bij de Stedelijke Ecologische Structuur (SES) dat er meer natuurvriendelijke oevers zijn gekomen, het tegendeel is waar: langs grote delen van de oever werden extra basaltblokken gestort, spindotters verpletterd, bomen gekapt, en de oevers werden nog meer toegankelijk gemaakt voor vissers en recreanten waaronder een enorme steiger en er was een allesvernietigend maaibeheer.

Tot nu toe werd door de Stichting goed samengewerkt met de fractie WEK en het bestuur vindt daarom een vertegenwoordiging van WEK (www.wekdordrecht.nl) in de raad zelfs zo belangrijk dat onze voorzitter Heiltje van der Ploeg zich beschikbaar heeft gesteld als (mede) lijstduwer !!!! (plaats 9 op de kandidatenlijst.).

 Vandaar ons hernieuwd advies en verzoek aan u op 19 maart op WEK te stemmen!
Wij hopen weer op uw steun!

 -II.  Opstarten activiteiten Stichting na winterslaap
Een nieuwe ontwikkeling is dat de Stichting, na een tijdje winterslaap om te herstellen, af en toe weer actief is geworden. Dit vooral vanwege ontwikkelingen op de Staart, maar ook rond het Wantijpark is het weer mis:
1. Staart Oost: een nieuwe dreigende aantasting van de begroeiing langs de oever van het Wantij ter hoogte van het Generaal Spoorpad (noordoever Wantij, direct ten oosten van de N3).
2. Staart West: de miezerige invulling van door het college toegezegde herstel van natuur langs de Wantijoever ter hoogte van de Beekmanstraat (noord oever, direct ten westen van de N3). Het gaat hier om ruim 500 meter oever waar eind 2005 in opdracht van de gemeente een kaalslag en ophoging plaatsvond en waar de Stichting zich al jarenlang heeft sterk gemaakt voor herstel.
3. Plan Tij/Wantijpark: er is een burcht en een hol aan de oever van de Vlij aan de kant van het Wantijpark waar minstens 4 bevers thuishoren! Toch heeft het College van B&W een omgevingsvergunning verleend en blijkt de fractie van BVD zich niet te verzetten tegen de komst van alweer een brug. Een brug nota bene in het hart van dit beverterritorium! We wensen de bewoners die zich betrokken voelen bij dit unieke gebied veel sterkte bij de juridische strijd.
Zie hier een filmpje (youtube) van bevers in de Vlij.

Ad 1.
De Stichting werd gealarmeerd toen haar ter oren kwam dat Landschapskundig Bureau Verkade in opdracht van het Woon- en Zorgcentrum de Merwelanden een ontwerp gemaakt heeft voor herinrichting van een groot deel van de Staart Oost. Dit houdt onder andere in dat de meeste oeverbegroeiing, waaronder vele bomen, worden verwijderd en/of kort gezet. Dit ten behoeve van een onbelemmerd uitzicht vanuit o.a. het Zorgcentrum op het water. Op deze manier wil het Zorgcentrum zijn vele woningen en (nieuwe) appartementen makkelijker en voor een hogere (huur) prijs aan de man brengen. Bijkomend gevolg is dat de oevers nog toegankelijker worden gemaakt voor vissers, recreanten etc. Daarmee zou de belangrijke ecologische functie van deze oever, zoals voor de bever, veel soorten vogels (zoals de ijsvogel) en de spindotter, grotendeels teniet worden gedaan. De huidige bijzondere belevingswaarde van het aanwezige groen zal verdwijnen en vanaf het water zal er een weinig fraai zicht zijn op de vele flatgebouwen direct aan de oever.

Rechts de natuurlijke Wantijoever waar het Woon- en Zorgcentrum Merwelanden op staat.
Op de nominatie dus om kaal gemaakt te worden.
© Foto Henk van de Graaf

Verder is in de plannen opgenomen de kap van vele bomen in de gehele wijk Staart Oost. Het Zorgcentrum dient erop gewezen te worden dat zij alleen zeggenschap heeft op haar eigen terrein en niet de bewoners van de rest van de wijk de wet kan voorschrijven! De bewoners zijn namelijk niet of nauwelijks betrokken bij deze plannenmakerij.

De Stichting heeft haar verontrusting vorig jaar in een aantal brieven aan raadsleden (pdf) te kennen gegeven en kreeg zoals gewoonlijk geen enkele reactie (behalve van fractie WEK pdf).
Middels een WOB verzoek en via Art 40 vragen door de fractie WEK hebben we uiteindelijk relevante stukken en enige antwoorden gekregen. Er blijven nog vele vragen.
De gemeente Dordrecht, dus dit college, lijkt de voor de natuur desastreuze plannen van het Zorgcentrum de Merwelanden te steunen.

Boven wijk de Staart Oost met zorgcentrum binnen groene omlijsting, onder de wijk Stadspolders, rechts haven de Westergoot. Tussen Stadspolders en Staart stroomt het Wantij. De pijlen op de kaart geven door Zorgcentrum gewenste vrije uitzicht over Wantij en Westergoot aan.

Ad. 2
Beloofd herstel van de natuurwaarden in de Staart West aan de Wantijoever ter hoogte van Beekmanstraat en Plein 1940-1945 wil maar niet van de grond komen. Er vond op deze oever in 2005 een volledige kaalslag plaats. Vervolgens werd de oever opgehoogd en met gras ingezaaid, waardoor het getij en dus de natuur minder invloed heeft.
Het College wil nu met intensief geldverslindend maaibeheer de groei van nog resterende zoetwater getijdennatuur tegenhouden en een bloemenveldje met heesters aanleggen. Dit is echter geen natuur die daar thuis hoort. De zoetwater getijdennatuur, die daar gratis en vanzelf kan groeien en waar het in dit gebied juist om gaat, krijgt daardoor geen kans te herstellen.
Opvallend is dat tweederde van de bewoners in een door de gemeente gehouden digitale enquête te kennen heeft gegeven meer natuur te willen! De vraag is dus naar wie het college dan wel heeft geluisterd???
In samenwerking met de fractie WEK
werden diverse persberichten uitgebracht.
De journalisten van de Dordtse (papieren) kranten reageerden niet of nauwelijks (
met uitzondering van de Staartenaar pdf) maar gelukkig zijn we daar in deze tijd minder van afhankelijk en werden de berichten wel op de site van diverse internetkranten geplaatst.

Kaalslag aan de Wantijoever (2008). In 2005 lag hier nog een prachtige natuurlijke oever.
© Foto Henk van de Graaf

Ad.3
De Stichting heeft lange tijd in samenwerking met bewoners van Plan Tij ook strijd gevoerd tegen de komst van een tweede brug naar het Wantijpark. Dat heeft voorlopig geresulteerd in het bijstellen van het oorspronkelijke plan voor een flinke brug geschikt voor autoverkeer, naar een voetgangersbrug van 1.5 meter breed. De kern van het bezwaar, namelijk ernstige verstoring van het leefgebied van o.a. bevers blijft echter overeind.
Daarom zijn deze bewoners onlangs een juridische procedure begonnen om dit plan aan te vechten. De Stichting vond het niet nodig om een eigen procedure te beginnen en heeft er alle vertrouwen in dat de bewoners het karwei verder zelf kunnen klaren. Zij kunnen hun voordeel doen met het “voorwerk” van de Stichting.
WEK is ook uitgesproken tegenstander van de komst van deze brug, zie het verkiezingsprogramma!

Wij hopen weer op uw steun!

Natuurvriendelijke groet, Cor Goosen secretaris.

Wilt u zelf een bijdrage leveren en uw kwaliteiten in dienst stellen van de Stichting?
U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek.


 Voor contact en reacties: hetwantij@hotmail.com 

Steun stichting Het Wantij met een donatie!!: giro: 1184050


Stuur de link www.biesbosch.nu/magazine/0214/nieuwsbrief_stichtinghetwantij15.htm van deze pagina door naar andere belangstellende of meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Stichting het Wantij.

Donaties zijn van harte welkom op rekeningnummer 1184050, u krijgt de nieuwsbrief dan ook in papieren versie. Wilt u uw donatie opvoeren bij de belasting vermeldt dan het ANBI nummer 57741. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.
 
Contact: secretaris C. Goosen: 078 - 614 61 24 of 06 - 36 16 55 37.
Foto's Copyright Stichting Het Wantij en Henk van de Graaf

Stichting Het Wantij, Plein 1940-1945 nr. 53, 3313 CV Dordrecht.
 Tel: 078 - 614 61 24
email: hetwantij@hotmail.com

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2014 © Biesbosch.nu