Biesbosch.nu

Magazine januari/februari 2009


 

Terug naar inhoudsopgave


Wantij. Copyright Henk van de Graaf.

Een luchtopname van een cruciaal stukje Wantij. Vanuit links gezien stroomt het riviertje het Wantij, via het Nationaal Park de Biesbosch, richting de stad Dordrecht.
Net vóór de rechtsboven gelegen spoorbrug ligt de grens van het Nationaal park en begint het onbeschermde deel van het Wantij.
 © Foto Henk van de Graaf
 

 

januari 2009

Nieuwsbrief Stichting Het Wantij
(De stand van zaken)
 

Inleiding

In deze nieuwsbrief voor de lezers van het Biesbosch magazine de volgende onderwerpen:

  • Partij voor de Dieren in Zuid Holland vraagt bescherming Wantijzone

  • Rechter doet 20 februari uitspraak in zaak tegen Ministerie

  • Staatsbosbeheer erkent ecologisch belang Wantijzone

  • Beleidsnota gemeente Stedelijke Ecologische Structuur valt door de mand

  • De ingezonden brief die AD/De Dordtenaar niet wilde plaatsen

Partij voor de Dieren in Zuid Holland vraagt bescherming Wantijzone
De Partij voor de Dieren heeft op 6 januari 2009 een serie vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid Holland over de ecologische Wantijzone in Dordrecht.

Logo Partij voor de dieren.Na een boeiende uiteenzetting over het belang van de zone voor o.a. de dieren en de aantastingen van de zone door activiteiten van de gemeente Dordrecht wordt het college van GS gevraagd om het Wantij in de Ecologische Hoofdstructuur op te nemen en mee te werken het Wantij een Natura 2000 status te geven. Ook worden vragen gesteld over de medewerking van GS bij het afgeven van een verklaring van geen bezwaar voor de bouw van de brug over de Vlij aan de gemeente Dordrecht in het kader van de art. 19 lid 1 WRO procedure.

De vragen worden begeleid met twee ‘filmpjes’ over de Wantijzone die zijn geplaatst op YouTube. Op 15 januari werd een persbericht uitgebracht.
Linken naar Youtube; filmpje 1 - filmpje 2.

Rechter doet 20 februari uitspraak in zaak tegen Ministerie
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld heeft Stichting Het Wantij het Ministerie Van LNV voor de rechter gedaagd ondermeer omdat de Stichting vindt dat het Ministerie ten onrechte ontheffing heeft gegeven voor aantasting van natuurwaarden in verband met de bouw van de brug over de Vlij in de ecologische Wantijzone.
De eerste zitting vond plaats op 18 november. Daar de gemeente Dordrecht die, aanwezig als belanghebbende, beweerde niet alle stukken op tijd te hebben ontvangen, werd de zitting aangehouden tot 12 januari.
Zoals op de eerste zitting probeerde de op hol geslagen vertegenwoordiger van de gemeente weer de ontvankelijkheid van de Stichting aan de orde te stellen. Bovendien werd geprobeerd de deskundigheid van de medewerkers aan het rapport van de Stichting in twijfel te trekken! Ook deze poging is kansloos en zeer onbehoorlijk omdat het gaat om onderzoekers met een grote staat van dienst die vele publicaties op hun naam hebben staan en bij vele organisaties hun sporen hebben verdiend,
onder andere bij Staatsbosbeheer.

De drievoudige kamer van de rechtbank Dordrecht heeft aangekondigd 20 februari uitspraak te doen. Wij houden u op de hoogte!

Staatsbosbeheer erkent ecologisch belang Wantijzone
Staatsbosbeheer heeft, na door de Stichting Het Wantij aangedragen informatie, aangegeven het Wantij van groot ecologisch belang te vinden en staat achter de poging van de stichting de Wantijzone een beschermde Natura 2000 status te geven. Tevens wil zij samenwerken bij het nemen van initiatieven om het Wantij meer onder de aandacht te brengen van het publiek.

Staatsbosbeheer heeft al enige ervaring met de aantasting van de Wantijoevers door de gemeente: In 2004 werd ternauwernood voorkomen dat de oever ter hoogte van Stadspolders van bomen werd ontdaan! Lees hier het artikel uit de Ratelaar.

Wantij. Copyright Henk van de Graaf.

Zuidoever (onbeschermde deel) van het Wantij vanuit het westen gezien.
Links de spoorbrug (daar waar het Nationaal Park de Biesbosch ophoudt). Achter deze ecologisch (en als trekbaan voor flora en fauna), zeer belangrijke oever ligt de wijk Stadspolders. Dit stuk oever wilde de gemeente Dordrecht in 2004 volledig kaal slaan.

© Foto Henk van de Graaf

Ook Stichting Zuid Hollands Landschap steunt de initiatieven van Stichting Het Wantij. Interessant is ook dat Stichting Zuid Hollands Landschap al 25 jaar geleden waarschuwde voor de ontmanteling van de natuurlijke oevers door de gemeente Dordrecht vanwege de oprukkende bebouwing. Toen al karakteriseerde zij de houding van de gemeente als volgt: ‘de gemeente Dordrecht ziet het Wantij slechts als een watergang om langs te bouwen”

Beleidsnota gemeentelijke Stedelijke Ecologische Structuur valt door de mand
De gemeentelijke beleidsnota over de Stedelijke Ecologische Structuur (SES) ziet er uit als een prachtig rapport, veel mooie plaatjes en goede voornemens. Raadsleden (uitgezonderd de fractie van Beter voor Dordt) zijn blij met spiegeltjes en kraaltjes in ruil voor goud. Bij nadere analyse blijken er ernstige tekortkomingen, lees het onderzoeksrapport - zie website - van de Stichting. Zo is er geen werkelijke garantie voor de bescherming van de zones; wordt de unieke waarde van de Wantijzone gebagatelliseerd; is niet nader gespecificeerd welke bevoegdheid de in te stellen projectgroep voor de SES heeft en is er nauwelijks geld ter beschikking gesteld.

Kilometers kale Wantijoevers worden gelaten zoals ze zijn of verder afgebroken, ondanks de pogingen van Stichting Het Wantij en het IVN deze te herstellen en / of te ontwikkelen.

De kwaliteit van de projectleiding mag zeer in twijfel getrokken worden gezien de inferieure wijze waarop de zienswijze van de Stichting werd beantwoord en de Stichting buitenboord werd gehouden bij het tot stand komen van de beleidsnota.

Wantij. Copyright Henk van de Graaf.

De gewraakte noordoever van het Wantij
(thv. de  beekmanstraat) waar de gemeente de ecologische oever volledig kaal sloeg.
Foto Copyright Henk van de Graaf

Dinsdag 13 januari heeft de Stichting gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspraak bij de adviescommissie van de gemeenteraad en heeft daarbij in de 5 minuten die haar ter beschikking stond kritische vragen gesteld over de gang van zaken. Tevens bood de Stichting aan de raadsleden op een nader te bepalen tijdstip te informeren over de werkzaamheden van de Stichting en de stand van zaken en haar visie op de SES nota.

Zoals wel vaker gebeurd gaven de raadsleden geen antwoord en gingen niet in op het voorstel van de Stichting….Het CU/SGP raadslid Bert Staat riep met luide stem: ‘ik heb geen enkele behoefte hier op te reageren’, waarna de anderen zich, behalve de fractie van BVD, bij hem aansloten. Dat is dus een volksvertegenwoordiger die niet naar de burger wil luisteren, laat staan vragen beantwoorden. Kiezers zouden zich dat in 2010 moeten herinneren (gemeenteraadsverkiezingen!)

De ingezonden brief die AD/De Dordtenaar niet wilde plaatsen!
Mevrouw Betty Ackermann stuurde een brief naar de redactie van AD/De Dordtenaar, bedoeld voor plaatsing op het Lezersplein. Dit naar aanleiding van de tendentieuze artikelen die op 19 november in die krant verschenen met de inmiddels in geheel Dordrecht en verre omgeving bekende passage dat het doel van het gemeentelijke pleidooi tijdens de rechtszitting was dat: Stichting Het Wantij niets meer te zeggen of te willen heeft’

Na 10 dagen reageerde de journalist en na drie weken verscheen een gecastreerd stukje waar uit alle angels waren gehaald.

De journalist gaf daarin ruim baan aan de jurist van de gemeente om af te geven op de Stichting Het Wantij, waarbij een artikel ook nog werd voorzien van een misleidende kop en foto. Bovendien weigerde hij het principe van hoor en wederhoor toe te passen. Vervolgens werd een reactie van de Stichting via haar persbericht  van 20 november niet geplaatst.

Zo zijn onze manieren bij AD/De Dordtenaar!

De brief van mevrouw Ackermann eindigt niet voor niets met de opmerking dat je bijna zou denken dat de betreffende journalist ook voorlichter bij de gemeente Dordrecht wil worden.


Website Stichting Het Wantij.Volg het nieuws ook via www.hetwantij.com
Reacties zijn welkom op
hetwantij@hotmail.com
Stuur de link van deze pagina door naar andere belangstellende of meldt u hier aan voor de nieuwsbrief van Stichting het Wantij.

Donaties zijn van harte welkom op rekeningnummer 1184050, u krijgt de nieuwsbrief dan ook in papieren versie. Wilt u uw donatie opvoeren bij de belasting vermeldt dan het ANBI nummer 57741. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.

 
Contact secretaris C. Goosen: 078 - 614 61 24 of 06 - 36 16 55 37.
Foto's Copyright Henk van de Graaf

Stichting Het Wantij, Plein 1940-1945 nr. 53, 3313 CV Dordrecht.
www.hetwantij.com Tel: 078 - 614 61 24
email: hetwantij@hotmail.com

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2009 © Biesbosch.nu