Biesbosch.nu

Magazine november/december 2008


 

Terug naar inhoudsopgave

Column
Deze column gaat niet...
   Henk van de Graaf
 

Deze column gaat niet over miljoenen die over de balk worden gesmeten bij de realisatie van Stadswerven (een buitendijks gelegen, voormalig industriegebied aan de benedenloop van de rivier de Beneden merwede).
Deze column gaat ook niet over het stuitend gebrek aan kennis van het estuarium in het algemeen en de flora en fauna in het bijzonder bij bestuurders.
En het gaat ook niet over locale politici en hun tomeloze drang tot grootse daden.

Het eind van de Staart oftewel 'Stadswerven'. Nu nog redelijk groen. Copyright Henk van de Graaf.


Deze column gaat niet over de verdeling van subsidiegelden onder de vele 'biesboschclubs' en ook niet over het 'haantjesgedrag' van sommige van hun voorzitters. Het gaat ook niet over het onvermogen van 'Biesboschprominenten' om samen op te trekken voor hetzelfde doel en ook niet over de sloop van weer een historisch object in het gebied, al is dat wel weer hard nodig.

Nee, deze column gaat over een onderwerp waar een columnist zich eigenlijk niet mee bezig dient te houden omdat er bij die honderden, gekozen bestuurders en hun ambtenaren, er tenminste een paar zouden moeten zijn die dit onderwerp allang op de politieke agenda hadden moeten plaatsen.

Welke onderwerp?
Het cultuur/historisch perspectief van de rivier de Beneden merwede en het onthutsend weinige wat daarover wordt gezegd.

Column; Natuurlijke oevers

In het licht van de geschiedenis van Dordrecht en zijn buitengebieden is het zaak te handelen met de kennis van nu, maar ook in de geest van onze voorvaderen.
In pakweg 900 jaar maakten zij het Eiland van Dordrecht zoals het in zijn huidige vorm bestaat. De laatste honderd jaar is er echter een kaalslag en verarming opgetreden in zowel de stedelijke als de landschappelijke inrichting van het getijdengebied waarin we leven.

Er is echter een tegenbeweging waar te nemen die ongebreidelde sloop en afbraak van waardevolle cultuur/historische en landschappelijke waarden ter discussie stelt. Dit heeft in een aantal gevallen geleid tot prachtige projecten waarbij met respect voor de historische verworvenheden moderne oplossingen worden gerealiseerd.

Grootschalige projecten dienen aan cultuur/historische parameters getoetst te worden, waarbij we kunnen leren van lessen uit het verleden en de verworven kennis toepassen in de huidige tijd. Alleen dan kunnen we kansen benutten en ze met een gerust hart nalaten aan toekomstige generaties.

Een voorbeeld hiervan is het creëren/herstellen van natuurlijke oevers aan de Beneden Merwede en het Wantij ter hoogte van Stadswerven.
Lessen uit het verleden leren ons dat we dit gebied met respect voor het grillige karakter van de rivier moeten behandelen. Gezien het rumoer rondom de klimaatsveranderingen en het mede daardoor in gang gezette ‘Ruimte voor de rivier projecten’ mogen we er vanuit gaan dat hiervoor inmiddels voldoende aandacht is.

Cultuur/historisch gezien moeten we echter nog een flinke slag maken. We zouden op zowel de zuid- als de noordoevers van Stadswerven natuurlijke (voor)oevers kunnen creëren, zgn. stepstones, waardoor de rivier zijn eigen karakter kan behouden. Basaltoevers en damwanden maken van de robuuste Beneden merwede  een kanaal en doen geweld aan, aan het historisch perspectief van een waterstroom die eeuwenlang de belangen dienden van het gebied en zijn bewoners.

Natuurlijke oevers doen recht aan het waterrijke gebied waar Dordrecht zijn bestaansrecht aan heeft ontleent en wat in de loop der eeuwen de stad en zijn buitengebieden aanzien en rijkdom heeft gebracht. Het bovendeel van de rivier, met zijn natuurlijke oevers bewijst dat het ook anders kan.

Een stad krijgt niet vaak de kans om zo dicht bij zijn ontstaansbron een gebied opnieuw in te richten. Het is van groot belang hiermee zeer zorgvuldig om te gaan en niet overhaast te werk te gaan.

De verantwoordelijke beleidsmakers zullen moeten beschikken over ruimtelijk inzicht en  kennis van flora en fauna. Ze moeten cultureel/historisch bewust zijn, kennis hebben van watermanagement, stedenbouwkundig onderlegt zijn en inzicht hebben in economische activiteiten versus veilig wonen/werken om een dergelijk project verantwoord te kunnen opleveren.
Brutale plannen en baanbrekend denken in het licht van al deze disciplines kunnen het verschil maken. Natuurlijke oevers langs een, door stedelijke bebouwing gedomineerde rivier, zijn alleen dan mogelijk.

Henk van de Graaf
Papendrecht nov. 2008

Reageer op dit artikel
Fotos
© HenkvandeGraaf/www.stockburo.nl

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2008 © Biesbosch.nu