Biesbosch.nu

Magazine herfst 2010


 

Terug naar inhoudsopgave


Drijverschuit op het Wantij. Copyright Henk van de Graaf.

Het is goed toeven langs de rietkraag. Visser in drijverschuit op het Wantij
© Foto Henk van de Graaf
 

 

1 oktober 2010

Nieuwsbrief Stichting Het Wantij
(De stand van zaken)
 

Inleiding nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief voor de lezers van het Biesbosch.nu Magazine de volgende onderwerpen:

Steun stichting Het Wantij met een donatie!!: giro: 1184050

  • Voorwoord

  • Vlijbrug: ‘op naar de 5 miljoen’

  • U bepaalt ons succes

  • Stadswerven- park idee  trekt afstudeerders Hogeschool  Larenstein

  • Wethouder Reynvaan op verkeerde weg

  • Wantijpark: Onnodige kapvergunning voor 100 in plaats van 200 bomen

  • Brug Riedijkshaven: Ook onnodig, ongewenst en peperduur

 Voor contact en reacties: info@hetwantij.com. Meer informatie op www.hetwantij.com   

U kunt zich daar ook aanmelden voor toezending van deze tweemaandelijkse nieuwsbrief die een verspreiding kent van zo’n 7000 adressen. 

Voorwoord
Oever Wantij. Copyright Henk van de Graaf.
Het is een bekend feit dat rust, een vrij fraai uitzicht en natuur, zeker nabij de bebouwde kom, een zeer kostbaar goed vertegenwoordigt in ons volle Nederland. De Wantijzone en in het bijzonder het gebied in de omgeving van de monding van de Vlij is zo’n bijzonder gebied. Helaas is de strijd tegen de teloorgang van dit belangrijke stuk van de Wantijzone flink ondermijnd door toedoen van het nieuwe college waarin BVD een ruime meerderheid heeft. Wethouder Sleeking had alle mogelijkheden om na de mega verkiezingsoverwinning van BVD, mede dankzij het stemadvies van stichting Het Wantij, de bouw van de brug over de monding van de Vlij te stoppen.

Hij heeft ondanks het herhaald aandringen vanuit stichting Het Wantij geweigerd die stap te nemen. Dit heeft in juni tot een hevige confrontatie geleid, waarvan via de media, waaronder TV Rijmond, verslag is gedaan. Zie daarvoor onze site. Er is zuiver sprake van kiezersbedrog.

Nog kwalijker is de houding van Sleeking omdat later bekend werd dat hij op de hoogte was van te verwachten enorme overschrijdingen. Het nieuwe college heeft pas eind juni bekend gemaakt dat nog eens een miljoen extra werd uitgetrokken om de brug te realiseren. Stoppen van de bouw direct na de verkiezingen begin maart had miljoenen kunnen besparen. Zie daarover het volgende item.

In een interview in het blad Lifestyle Dordrecht van juni vonden we een paginagrote foto van Sleeking met als bovenschrift: “Sleeking koestert het open landschap”.  Dit geldt dan even niet voor het gebied aan de monding van de Vlij, daar koesterde hij liever het ego van wethouder Van den Oever! Het woord schijnheilig geeft aan zijn gedrag nog de beste typering. Om het nog erger te maken wordt de kap van vele bomen in het Wantijpark ook door het nieuwe college voortgezet. Koestert Sleeking daar dan weer wel het open landschap? De wereld op z’n kop….

Stichting Het Wantij had voor de gemeenteraadsverkiezingen geadviseerd op Nancy Witsen Elias te stemmen, dat werd een groot succes; zij staat als zevende raadslid van BVD op de lijst. Zij heeft zich tot in het extreme ingezet om het tij ten aanzien van de Vlijbrug te keren, maar vond daarin te weinig steun binnen de door Sleeking gedomineerde fractie. Bij deze wil het bestuur van de Stichting haar hartelijk danken voor haar inzet en rechte rug in deze uitputtende strijd. Helaas heeft het er toe geleid dat Nancy gezien de onwerkzame situatie binnen de fractie niet langer de belangen voor de natuur wil/kan behartigen.

Vlijbrug: ‘op naar de 5 miljoen’
Het verhaal fietsbrug over de Vlij kent maar geen einde en zal nog lang gevoeld worden.

De Vlij. Copyright Henk van de Graaf.Ondanks het feit dat een fietsbruggetje over de Vlij voor een half miljoen euro mogelijk was geweest, is de gemeente Dordt onverdroten koppig, verdwaasd en verblind doorgegaan op de eenmaal ingeslagen weg van 5 jaar geleden.

Hoewel verantwoordelijk wethouder Van den Oever de oplopende kosten het liefst zolang mogelijk had verzwegen om zo ongestoord verder te kunnen bouwen, werd pas na uitdrukkelijke vragen daarover vanuit de BVD fractie en met opzettelijk grote vertraging, eind juni in een brief aan de raad bekend dat de oorspronkelijke begroting van 2.2. miljoen al was opgelopen naar de 4 miljoen. Tweederde van het laatste extra miljoen was bovendien al uitgegeven (zonder goedkeuring van de raad!). Natuurlijk probeerde wethouder Van den Oever de schuld in de schoenen van Stichting Het Wantij te schuiven. Klein detail: de huur van rijplaten voor zwaar verkeer over de Wantijdijk kost 125.000 per jaar en men is ‘vergeten’ deze eind 2007, toen het karwei op de Wantijdijk was geklaard, weg te halen!

In tijden van bezuiniging is het wel heel erg wrang dat dit project koste wat kost moest worden doorgezet. Maar ja, gezichtsverlies voor betrokken  politici is onverteerbaar.

Opvallend is, dat uit het financiële overzicht blijkt dat zo’n slordige € 100.000,= werd uitgegeven aan extern juridisch advies (de eigen jurist ontbrak het kennelijk aan voldoende kwaliteit) en eenzelfde bedrag aan ecologisch advies van externe bureaus (waar flink wat extra is geïnvesteerd om de gewenste bevindingen te krijgen). Ook werd nog eens € 125.000,= aan ambtenarenuren in het project gestopt. Het is duidelijk: alle grenzen van fatsoen zijn overschreden om ervoor te zorgen dat Stichting Het Wantij dit speeltje niet zou afpakken.

Het geeft een onthutsende kijk op de mentale toestand van de betrokken politici en ambtenaren in Dordrecht; geraadpleegde psychologen vinden het vertoonde gedrag overeenkomen met dat van een kind van 6 jaar oud: ‘We willen ons zin, hoe dan ook’. Rationele argumenten spelen geen rol.

We hebben van doen met het typische gedrag van eilandbewoners. Die willen gewoon hun eigen gang gaan zonder bemoeienis van buiten; noch van derden, zoals kritische burgers, noch een directeur van de rekenkamer noch van betrokken instanties en wil men zich het liefst onttrekken aan de nationale en Europese wet- en regelgeving.

Ernstig is ook dat al die burgers die eindelijk verandering wilden en verlost worden van deze zieke bestuurscultuur zijn bedrogen, ondanks de komst in het college van wethouders van Beter voor Dordt. BVD- wethouder Sleeking heeft zich binnen het college een zwak leider getoond en heeft ten koste van een uniek natuur en landschap kiezersbedrog gepleegd. Sleeking had het roer moeten omgooien om het gebied rondom het Wantijpark, nog belangrijker dan de Zuidpolder, te beschermen en de enorme overschrijdingen ten koste van de burger moeten voorkomen.  Sleeking had alleen al met dit simpele financiële argument, waarvan hij sinds zijn aantreden op de hoogte kon zijn, de bouw kunnen stoppen.

In de afgelopen 5 jaar werd zeker twee en een half jaar lang gewerkt aan deze brug. Het geeft aan dat over de impact en de begroting van dit project al vanaf het begin is gelogen:  bij het aanvragen, eind 2005, van de bouwvergunning, werd nog uitgegaan van het afronden van dit project halverwege 2006!

Nu is er al 4 miljoen besteed, met een open einde.  Dit zal ongetwijfeld oplopen naar de 5 miljoen, tien maal meer dan een fietsbruggetje hoeft te kosten.

Rest ons te verzuchten dat deze vernietiging van landschap, natuur en kapitaal diep,diep, diep droevig is… Hopelijk is er een les geleerd!

U bepaalt ons succes
Zoals uit het vorige item duidelijk werd, moet de Stichting met zeer beperkte middelen opboksen tegen een gemeente met bijna oneindige middelen waarmee zij de “waarheid’ naar haar hand kan zetten. We zijn dankbaar voor de financiële steun die wij tot nu toe hebben gehad van onze donateurs, maar gezien de extreme geleverde inspanning, hebben we ook veel ingeteerd op onze reserves. Op deze manier doorgaan is onverantwoord, iedere donatie is daarom zeer welkom. Daarmee bepaalt u mede de mate van activiteit die wij als Stichting in de toekomst zullen gaan ontplooien.

Zoals bekend is onze Stichting aangemerkt als een Algemeen Nut  Beogende Instelling (ANBI). De Stichting voldoet daarbij ook aan de nieuwste strengere wettelijke regels zo bleek ook uit een recente controle van de belastingdienst. Dat betekent dat uw donatie aftrekbaar is van de belasting en ook dat een eventuele nalatenschap aan de Stichting vrij zal zijn van een heffing door de belastingdienst.

Kortom de activiteiten die de Stichting ontplooit worden aangemerkt als een ‘goed doel ‘ en uw bijdrage bepaalt ons succes!

Stadswerven-park idee  trekt afstudeerders Hogeschool  Larenstein
Stadswerven. Copyright Henk van de Graaf.Vorig jaar lanceerde Stichting Het Wantij samen met het Landschapskundig Museum en het Biesbosch.nu Magazine het plan voor een stadspark op het deel van Stadswerven op de Staart.

Drie studenten van hogeschool Larenstein gaan op uitnodiging van de Stichting hun afstudeerperiode hieraan besteden! 
Zij zijn voortvarend van start gegaan met een inventarisatie van de situatie en verzochten zowel de Stichting, als de gemeente een lezing te geven.

Zoals bekend ziet Stichting Het Wantij weinig heil in het masterplan van de gemeente, waarin dicht op elkaar staande hoogbouw het beeld bepaalt. Het zou voor het leefklimaat beter zijn, in ieder geval wat betreft het deel op de Staart, het gebied in te vullen als een parkachtige omgeving met hier en daar wat bebouwing, mogelijk horeca, ruimte voor behoud van historische elementen, voor evenementen, voor natuurlijke oevers langs het Wantij, een stadsstrand, etc.

Via de media werd van het college vernomen dat gezien de crisis op de woningmarkt er de eerste tien jaar nog niet begonnen zal worden met de uitvoering van het masterplan. De Stichting is verheugd te zien dat het nieuwe college, in afwachting van uitvoering van het masterplan, een aantal elementen van het idee van de Stichting overneemt zoals het realiseren van een stadsstrand, horeca en mogelijk de aanleg van wat groen op deze nu desolate vlakte.

Wellicht kan een goed uitgewerkte studie door de studenten van Larenstein de Dordtse bestuurders enthousiast maken de geplande massale megalomane bebouwing aan te passen of naar de prullenbak te verwijzen. Het zal blijken of ook het nieuwe college zich verder gaat overleveren aan de wurgende greep van de projectontwikkelaars of dat de Dordtse bevolking nog enige inspraak krijgt de koers te verleggen.

Wij wensen de afstudeerders veel sterkte; indien mogelijk zullen wij verslag doen op onze site. Veel Dordtenaren zullen hen graag nauwlettend volgen!

Wethouder Reynvaan op verkeerde weg
Enige maanden geleden heeft wethouder Reynvaan het ecologisch onderhoud in de stad uitbesteed aan de Natuur en Vogelwacht. Dat is in de ogen van de Stichting een blunder van de eerste orde!

Het nieuwe college en zeker het BVD smaldeel, zou moeten staan voor het stimuleren van een nieuwe cultuur in Dordrecht. Een cultuur waarin transparantie, integriteit en de intentie zorgvuldig om te gaan met de flora en fauna hoog in het vaandel staan. Dit alles is bij de Natuur en Vogelwacht en het daaraan verbonden Natuur wetenschappelijk Centrum (NWC) ver te zoeken. Deze club heeft er alles aan gedaan de gemeente, te ondersteunen de ecologische waarde van het gebied rondom de Vlij om zeep te helpen.

Wethouder Reynvaan heeft een kans gemist de weg naar noodzakelijke veranderingen die ten goede komen aan de natuur, in te zetten.

Wantijpark: Onnodige kapvergunning voor 100 in plaats van 200 bomen
Bomenkap Wantijpark. Copyright Henk van de Graaf.
Met het boombeheerplan dat de gemeente in 2009 uitbracht werd eindelijk wat meer inzicht gegeven in de al veel langer bestaande plannen met het bomenbestand in het Wantijpark. Tot die tijd werd er veel gekapt zonder dat daar een openbaar plan aan ten grondslag lag hetgeen het moeilijk maakte daartegen bezwaar aan te tekenen.

Helaas maakte het boombeheerplan duidelijk wat allang werd gevreesd; een massale kap van bomen in het Wantijpark ligt in het verschiet.

Na bestudering van dit plan bleek dat in de eerste fase 200 bomen gekapt zouden worden. De tegen het boombeheerplan ingediende zienswijze van de Stichting had in zoverre succes dat er nu is besloten het aantal te kappen bomen tot 100 terug te brengen. De kapvergunning werd helaas in de vakantieperiode, op 4  augustus, gepubliceerd.

De Stichting handhaaft echter haar bezwaar: kappen is onnodig gezien de gezonde staat van de bomen. Dit wordt Nota Bene bevestigd door het onderzoeksbureau dat door de gemeente zelf werd ingeschakeld!  De Stichting is van oordeel dat, anticiperend op het eindige leven van vele oudere bomen, juist extra aangepland zou moeten worden. Tegen de tijd dat de oude bomen moeten wijken, hebben de nieuwe bomen weer een aardige omvang gekregen. Daarnaast zou de gezondheid van vele bomen voor de toekomst bewaard kunnen blijven met een goede drainage van de grond en een verbeterd functioneren van het gemaal.

Brug Riedijkshaven: Ook onnodig, ongewenst en peperduur
In de Dordtenaar van donderdag 16 september stond en artikel over de bijeenkomst in de gemeenteraad met buurtbewoners aan de Riedijkshaven die zeer ontstemd zijn over de voor hen onverwachte gevolgen van de aanleg van een ‘peperdure’ brug; betrokkenen zoals bewoners en sleepvaartondernemer werden, zoals gebruikelijk bij het vorige college, niet geïnformeerd over de gevolgen.

Dordrecht. Copyright Henk van de Graaf.Het blijkt dat  de komst  van deze brug onverwachte gevolgen heeft voor het leefklimaat van de bewoners: Zij missen de levendigheid in de haven die verloren is gegaan vanwege het vertrek van de sleepboten. De bewoners van de Riedijkshaven inclusief de sleepvaartondernemer waren niet geïnformeerd  door het vorige college over de gevolgen.

Tijdens deze bijeenkomst stelde een bewoner voor dat de beste oplossing zou zijn om deze brug af te breken, waarop wethouder Van den Oever in een lachstuip zou zijn geraakt. Het is duidelijk, deze wethouder is nog steeds enorm getraumatiseerd van zijn brugproject aan de monding van de Vlij waar stichting Het Wantij, gesteund door vele bewoners, al jaren strijdt voor de afbraak van deze brug. Deze bewoners hebben wél van te voren gezien wat de door deze wethouder verzwegen gevolgen zouden zijn: dagelijkse geluids- en licht overlast, ontsiering landschap en aantasting  van de ecologie. Ook weten zij dat de brug over de Riedijkshaven onderdeel vormt van het prestigeproject waarbij geld geen rol speelt om een fietsroute langs het Wantij naar de binnenstad te creëren.

Stichting Het Wantij gaat door met de strijd: er wachten nog een aantal belangrijke rechtszaken die kunnen leiden tot het besluit deze brug af te breken. Dan vervalt de zogenaamde  reden voor de brug aan de Riedijkshaven. Niet verwonderlijk dus dat wethouder Van den Oever het even niet meer droog hield; zijn grootste vrees om als wethouder afgebrand te worden op het bruggenproject zou wel eens werkelijkheid kunnen worden.

Kortom aan de bewoners van de Riedijkshaven ons advies: ga door met uw pleidooi voor afbraak van ook deze brug; u zit op de juiste weg!

Steun stichting Het Wantij met een donatie!!: giro: 1184050


Website Stichting Het Wantij.Volg het nieuws ook via www.hetwantij.com
Reacties zijn welkom op
hetwantij@hotmail.com
Stuur de link van deze pagina door naar andere belangstellende of meldt u hier aan voor de nieuwsbrief van Stichting het Wantij.

Donaties zijn van harte welkom op rekeningnummer 1184050, u krijgt de nieuwsbrief dan ook in papieren versie. Wilt u uw donatie opvoeren bij de belasting vermeldt dan het ANBI nummer 57741. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.

 
Contact secretaris C. Goosen: 078 - 614 61 24 of 06 - 36 16 55 37.
Foto's Copyright Stichting Het Wantij en Henk van de Graaf

Stichting Het Wantij, Plein 1940-1945 nr. 53, 3313 CV Dordrecht.
www.hetwantij.com Tel: 078 - 614 61 24
email: hetwantij@hotmail.com

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2010 © Biesbosch.nu