Biesbosch.nu

Magazine september 2011

Half vergaan remwerk. Copyright Henk van de Graaf.
 

Terug naar inhoudsopgave


Wantij. Copyright Henk van de Graaf.

De wantijoever blijft één van Dordrechts mooiste 'wilde tuinen'.
© Foto Henk van de Graaf
 

 

september 2011

Nieuwsbrief Stichting Het Wantij
(De stand van zaken)
 

Inleiding nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief voor de lezers van het Biesbosch.nu Magazine de volgende onderwerpen:

Steun stichting Het Wantij met een donatie!!: giro: 1184050

  • Betty Ackermann overleden

  • Bever in Dordrecht 'vogelvrij'

  • Noord-Bovenpolder deel van Wantij?

  • Subversief gedrag Natuur en Vogelwacht door gemeente beloond

  • Dordrecht liet subsidie voor beheer Wantijzone aan zich voorbijgaan

  • Natuurwaarden Wantijoever met nieuwe college afhankelijk van stem des volks

 Voor contact en reacties: info@hetwantij.com. Meer informatie op www.hetwantij.com   

 U kunt zich daar ook aanmelden voor toezending van deze tweemaandelijkse nieuwsbrief die een verspreiding kent van zo’n 7000 adressen. 

Betty Ackermann overleden

Heiltje van der Ploeg 28 augustus 2011

Helaas is na een betrekkelijk kort ziekbed Betty Ackermann “raadgeefster” en adviseur van de Stichting overleden. Zij is vanaf het begin zeer betrokken geweest bij de gang van zaken van de Stichting. Hielp met bestuursrechterlijke kwesties, wist soms met haar raad net de goede weg aan te geven, maar ook vooral de persoonlijke vriendschap en wijntjes in de nachtelijke uurtjes, maken dat we met een gevoel van verslagenheid achterblijven.

Dankbaar zijn we voor wat we van haar mochten ontvangen: vooral haar trouw, maar ook de stimulans en altijd goede moed om toch vooral door te gaan en je eigen gevoel van rechtvaardigheid vast te houden, de steun die we van haar ondervonden, ook, of soms juist, de kritische noot, die maakte dat er even een ander licht op de zaken kon schijnen.

We ervaren het overlijden van Betty als een groot gemis.

Bevervraat. Copyright Henk van de Graaf.Bever in Dordrecht ‘vogelvrij’ 
 
De projectontwikkelaar van Plan Tij heeft een omgevingsvergunning bij de gemeente aangevraagd voor weer een brug naar het Wantijpark, nu vanaf de nieuwe woonwijk. Deze brug is direct naast een beverburcht op de oever van de Vlij geprojecteerd. Als deze omgevingsvergunning door het college van B&W wordt goedgekeurd kan de bouwvergunning worden ingediend.  

Als resultaat van de strijd in de afgelopen jaren van Stichting Het Wantij i.s.m. bewoners van Plan Tij ter bescherming van het Wantijpark is de geplande brug wel een maatje kleiner geworden: van ruim 4 naar 1,5 meter breed, nu bedoeld als voetgangersbrug.

De projectontwikkelaar liet het onderzoeksbureau Waardenburg (wederom door teamleider de Boer) een quickscan doen naar gevolgen voor flora en fauna. Dit bureau, bij de Stichting bekend vanwege het leveren van zeer discutabele rapportjes aan de gemeente i.v.m. de bouw van de brug aan de monding van de Vlij, kon nu niet om de aanwezigheid van een, ruim in het nieuws bemeten, beverburcht aan de Vlij heen. Toch presteerde Waardeburg het om te beweren dat de bevers door de bouw en het gebruik van de brug niet verstoord zullen worden! Uit de bouwtekening blijkt dat met name de wachtplaatsen wel heel dicht naast de beverburcht zijn gepland

Van zo’n onderzoeksbureau in dienst van een opdrachtgever kan misschien niet anders verwacht worden. Anders ligt het voor de toetsing van de aangevraagde omgevingsvergunning door het college van B&W. Het college o.l.v. BVD wethouder Sleeking kan het niet maken de forse aantasting van de natuurwaarden goed te keuren. Het is echter een slecht teken dat van de partij Beter voor Dordt tot nu toe geen onvertogen woord werd vernomen over deze nieuwe aantasting van natuurwaarden, sterker nog men lijkt mederaadslid Martijn Groeneweg, vervent tegenstander van deze brug, wederom volledig in de steek te laten!

Goede moed voor de Noordbovenpolder
Wout Snijders, 28 augustus 2011

Vanuit Dordrecht bezien ligt aan het eind van het Wantij, aan de rechterkant, vlak na de Stadspolders de landbouwpolder "Noordbovenpolder".
Deze polder is met een kade afgesloten van het Wantij maar is toch in principe buitendijks gelegen en kan dus bij heel hoog water onderlopen.
Als onderdeel van 'de Nieuwe Dordtsche Biesbosch' is er het plan om dit landbouwgebied met verschillende eigenaren om te toveren tot een zoetwatergetijdegebied met open water, riet en biezen, vis en bevers, waarin ook recreanten welkom zullen zijn. Het plan is om de kade op een tweetal plaatsen door te steken!

Noordbovenpolder. Copyright Henk van de Graaf.

In het midden de Noordbovenpolder.
Copyright Henk van de Graaf

 De afgelopen maanden zijn een paar studies afgerond die hebben geleerd dat het gebied geschikt is als getijdegebied, maar dat het gebied in zijn huidige vorm wel een beetje laag ligt: van de 47 ha blijft slechts 5% bij gewone omstandigheden droog en blijft meer dan de helft permanent onder water. Daarom is het plan om er extra grond in binnen te rijden. Met die grond kunnen ruggen worden aangelegd met biezen en riet vanwaar zich sediment kan gaan ontwikkelen zodat het een voortreffelijk natuurgebied kan worden.
Na deze zomer zitten we in een cruciale fase, want dan kan worden besloten om echt met het plan door te gaan. Aan de gemeente Dordrecht zal het niet liggen: de gemeente wil het bestemmingsplan gaan wijzigen zodat het plan kan doorgaan. Maar er moet ook nog 'groen licht' komen uit Den Haag voor het nodige budget. In het planproces wordt daarom nu nog aan de volgende zaken gewerkt:

  • de aankoop van het gebied;

  • het zoeken naar grond om de eerder genoemde ruggen aan te kunnen leggen;

  • de polder laten meegroeien met de zee: er wordt nog in detail gerekend om de aanwas van   slib uit het Wantij voldoende te laten zijn om de zeespiegelstijging (die ca 2,5 mm per jaar bedraagt) in de toekomst bij te kunnen laten houden;

  • het ontwerp verder uitwerken zodat het plan én de nieuwe gasleiding én de hoogspanningsmasten niet in de weg zal staan.

Het is in ieder geval te hopen dat de plannen helemaal zullen zijn afgerond tegen 2016, want dan gaat het Waterschap Hollandsche Delta de dijk aan de binnenzijde van de polder versterken. Die versterking is nodig om het Eiland van Dordrecht ook in de toekomst te blijven beschermen tegen overstromingen. Het zou mooi zijn als deze plannen gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd.

Recreanten zullen in ieder geval welkom zijn als het plan uitgevoerd is: vaartuigen kunnen vanaf het Wantij aanleggen aan de westkant,  maar kano's kunnen het hele gebied in- en uitvaren en ook wandelaars zullen het gebied goed kunnen begaan.

Subversief gedrag Natuur en Vogelwacht door gemeente beloond
Begin dit jaar ondertekende BVD wethouder Reynvaan een contract met de Natuur en Vogelwacht voor het ecologisch onderhoud in heel Dordrecht. Het bestuur van Stichting Het Wantij vermoedde dat dit contract aan de N&V wacht was toegewezen zonder de wettelijk verplichte openbare aanbesteding. Een openbare aanbesteding is nodig om eerlijke concurrentie (en daarmee een zo laag mogelijke prijs) mogelijk te maken.

Om dit vermoeden te toetsen werd via de wet openbaarheid bestuur (WOB) informatie over deze deal opgevraagd… en wat bleek: er is geen openbare aanbesteding geweest!! Daarmee was het plaatje rond: Deze wethoudster heeft kennelijk zonder enige kennis van zaken naadloos de wens van haar voorganger wethouder Van den Oever uitgevoerd. Van den Oever wilde de N&V wacht belonen voor de steun aan de gemeente in de strijd tegen Stichting Het Wantij inzake de komst van de brug van de Wantijdijk naar het Wantijpark. De N&V wacht steunde de onjuiste voorstelling van zaken door de gemeente die aanwezige natuurwaarden steeds heeft ontkend. Zelfs voor de rechter kwamen vertegenwoordigers van het NWC (onderdeel N&V wacht) opdraven in een poging om objectieve waarnemingen van deskundigen te ondermijnen ..

Met het verlenen van dit contract door het college is de stelling van het bestuur van de Stichting verder onderbouwd dat de N&V wacht niet als onafhankelijk en niet als deskundig mag worden gezien. 

Dordrecht liet subsidie voor beheer Wantijzone aan zich voorbijgaan
Vanwege het hopeloos slechte beheer en de aaneenschakeling van aantastingen van natuurwaarden aan de Wantijoevers heeft het bestuur van Stichting Het Wantij zich tot Gedeputeerde Staten van de Provincie ZH gericht.
Van de provincie werd o.a. vernomen dat de gemeente Dordrecht geen beroep heeft gedaan op een subsidie op grond van de provinciale Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer die tot eind 2009 kon worden aangevraagd. Had de gemeente dit wel gedaan dan had zij de komende jaren van deze voor het beheer kostendekkende subsidie kunnen profiteren. Het vermoeden bestaat dat het vorige college geen bemoeienis wilde van de provincie inzake het beheer van de Wantijzone. Deze subsidie wordt namelijk alleen verleend mits aan duidelijke natuurdoelen zou worden voldaan.

Nieuwe college maakt natuurwaarden Wantijoever afhankelijk van stem des volks
In 2005 vond langs de noordelijke Wantijoever (de Staart) ten westen van de N3 een kaalslag plaats en sinds die tijd strijd de Stichting voor herstel van dit voormalige griend. De Stichting heeft zich met haar voorstellen betreffende een nieuwe inrichting bereid getoond sterk rekening te houden met de wensen van een aantal bewoners. Randvoorwaarde is altijd wel geweest het herstel van de migratiefunctie van deze oever voor flora en fauna. De gemeente gaf na 5 jaar eindelijk blijk zich verantwoordelijk te voelen voor een oplossing waarbij zowel natuurwaarden als andere wensen van sommige bewoners werden gegarandeerd. Daartoe werd landschapskundig bureau Verkade opdracht gegeven een plan te maken.
Wantijoever. Copyright Henk van de GraafDit resulteerde in een plan waarin met alle mogelijke wensen rekening werd gehouden. Al snel bleek een klein groepje bewoners te volharden in onredelijke kritiek, niet bereid tot enige consensus. Het BVD college, bang voor het nemen van enige verantwoordelijkheid en de stem des volks, besloot daarop de toekomst van dit gebiedje over te laten aan de mening van de bewoners in de gehele erachter liggende wijk, te inventariseren via een internetpoll. Uiteraard kon de natuur niet meestemmen. Het bestuur van de Stichting is het principieel oneens met deze gang van zaken, onafhankelijk van het resultaat.

Steun stichting Het Wantij met een donatie!!: giro: 1184050


Website Stichting Het Wantij.Volg het nieuws ook via www.hetwantij.com
of kijk in het archief voor eerdere nieuwsbrieven.
Reacties zijn welkom op
hetwantij@hotmail.com
Stuur de link van deze pagina door naar andere belangstellende of meldt u hier aan voor de nieuwsbrief van Stichting het Wantij.

Donaties zijn van harte welkom op rekeningnummer 1184050, u krijgt de nieuwsbrief dan ook in papieren versie. Wilt u uw donatie opvoeren bij de belasting vermeldt dan het ANBI nummer 57741. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.
 
Contact secretaris C. Goosen: 078 - 614 61 24 of 06 - 36 16 55 37.
Foto's Copyright Stichting Het Wantij en Henk van de Graaf

Stichting Het Wantij, Plein 1940-1945 nr. 53, 3313 CV Dordrecht.
www.hetwantij.com Tel: 078 - 614 61 24
email: hetwantij@hotmail.com

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2011 © Biesbosch.nu