Biesbosch.nu

Magazine september 2011


 

Terug naar inhoudsopgave

Vlindervleugels
Ab H. Baas


Vleugeldetail van de nachtvlinder Samia Cynthia. Foto Ab H. Baas (Copyrights De Vlinderstichting).
Vleugel van de nachtvlinder Samia Cynthia
Foto Ab H. Baas (Copyrights De Vlinderstichting).
 

 

Het voortbestaan van vlinders

Vrijwel alle Europesche landen worden geconfronteerd met het uitsterven van dagvlindersoorten. Dat uitsterven van soorten doet zich voor door een verkeerd beheer van de kostbare natuur om ons heen.
Verzuring van de grond door neerslag vanuit de lucht, overbemesting van de landbouwgronden en verlaging van het grondwaterpeil door overmatig watergebruik, doen ongewenste grassen en andere planten groeien. Deze verdringen planten die essentieel zijn als waardplant, waardoor bepaalde vlinders hun eitjes niet meer kunnen afzetten.

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is ook niet bevorderlijk. Daarnaast zijn door herindeling, uitbreiding en een optimaal gebruik van onze landbouwgronden gekombineerd met een foutief maaibeleid vlinderbiotopen verloren gegaan.

Rups koninginnepage. Foto Ab H. Baas (Copyrights De Vlinderstichting).

De rups van een Koninginnepage

 Rups koninginnepage. Foto Ab H. Baas (Copyrights De Vlinderstichting).

Ook het 'schoon' houden van het openbare groen is niet gunstig. De meeste vlinders steken geen onvriendelijke gebieden over, doch volgen beschutte randen, stroken en tuinen. Zo kunnen ze elkaar ontmoeten en voor nakomelingen zorgen.

Met een foutieve maaibeleid 'alles weg', worden ook plekken waar vlinders hun eitjes hebben afgezet vernietigd, met als gevolg het verdwijnen van een populatie. Op het juiste moment in de tijd gefaseerd maaien kan dit euvel op simpele wijze te niet doen.

Rups van een Koninginnepage.

Terugbrengen van die beschutte vliegwegen van vlinders krijgt nationaal en internationaal aandacht. Een goede maatregel is ook het bij Wet beschermd verklaren, zoals dat bij ons gedaan is in 1991 voor 19 soorten waarvan echter op dat moment reeds enkele uitgestorven waren.

De vlinderdeskundigen vermoeden met de nachtvlinder net zoín indicator voor de toestand van ons milieu te hebben als met de dagvlinder. Voor de dagvlinder is men zo'n 14 jaar geleden begonnen met een systematisch onderzoek om het verband van de aanwezigheid van vlinders en de toestand van het milieu vast te stellen.

Uit dat onderzoek waar zeer vele amateurbiologen bij betrokken zijn en dat gecoŲrdineerd wordt door de Vlinderstichting te Wageningen, zijn veel adviezen aan natuurbeheerders gegeven. Deze adviezen betreffen de inrichting van de begroeiing in onze zo kostbare natuur. Het resultaat is nu reeds te zien aan de toename van de vlinderstand. Veel werk moet echter nog verzet worden.

Met het vlindervriendelijk wijzigen van ons omgaan met de natuur, en het herintroduceren van uitgestorven vlindersoorten komen de vlinders terug. Zo zijn in 1990 in de Moerputten het Pimpernelblauwtje en het Donkere Pimpernelblanwtje en in 1993 in de Veenweidegebieden van het Zuid-Hollandse Groene Hart, de Zilveren maan teruggebracht.

Een goed terreinbeheer is noodzakelijk om de omstandigheden gunstig te maken en te houden. Door het verbeteren van het groene milieu ontstaat tevens een goed klimaat voor andere insectensoorten die ieder op hun manier zorgen voor een goede balans tussen de soorten in de natuurlijke bestrijding van ongewenste insecten en bacteriŽn. Niet alleen voor de insecten wordt het dan beter, maar ook wij genieten dan weer meer van die natuur met bloemen en vlinders.

Wordt vervolgd...


 xKoninginnepage. Foto Ab H. Baas (Copyrights De Vlinderstichting).
 

Koningspage
 Foto Ab H. Baas (Copyrights De Vlinderstichting).
 

©Tekst en foto's Ab H. Baas (Copyrights De Vlinderstichting).
Reageer op dit artikel

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2011 © Biesbosch.nu