Biesbosch.nu

Magazine juli/augustus 2008


 

Terug naar inhoudsopgaveOever (Beneden Merwede)
© HenkvandeGraaf/www.stockburo.nl
 

 

6 juli 2008

Nieuwsbrief Stichting Het Wantij
(De stand van zaken)
 

Inleiding

In deze nieuwsbrief voor de lezers van het Biesbosch Magazine de volgende onderwerpen:

  • Dode bever aan oever Wantij brengt problemen aan het licht.

  • Provincie Noord Brabant gaat plannen gemeente rond het Wantijpark. mogelijk toetsen aan Natuurbeschermingswet.

  • Wantijoevers Stadswerven onder aandacht gebracht van gemeentebestuur.

  • verzet tegen bruggen naar Wantijpark houdt aan.

  • Bosuil in Vlijpark, vlak bij Wantijpark, dankzij ecologisch tuinieren.

  • Nieuwe strijdlustige groep bewoners wil Overkamppark, naast landgoed Dordwijk, beschermen tegen verdere ingrepen gemeente.

  • Eerste bewoners Plan Tij blij met prachtige natuur rond Wantijpark.

Dode bever, vragen over bescherming en bevoegdheden.

De dode bever die 14 juni werd aangetroffen aan de Wantijoever ter hoogte van de Staart gaat in Dordrecht een test worden voor de regels die er zijn ten aanzien van beschermde dieren. In het niet beschermd deel van het Wantij hebben Staatsbosbeheer en het Biesboschcentrum geen bevoegdheid zo'n dier uit het water te halen en te laten onderzoeken.
Na het verzoek van de Stichting Het Wantij om van dit dier de doodsoorzaak te achterhalen, lieten deze instanties het dan ook afweten. Vandaar dat de gemeente werd gevraagd op te treden. Daarvoor moest eerst toestemming van Rijkswaterstaat en Milieupolitie worden gevraagd.
Om van het probleem af te zijn werd zonder onderzoek beweerd dat de bever aan ouderdom was overleden...

De bever is volgens de Flora en faunawet één van de meest beschermde dieren maar de gemeente Dordrecht neemt het niet zo serieus. Gezien de vele meldingen dat bevers langs het Wantij steeds vaker verstoord worden, had de doodsoorzaak van deze bever serieus onderzocht moeten worden zodat eventuele maatregelen kunnen worden genomen.

Provincie Noord Brabant begint met voortoets Natuurbeschermingswet rond Wantijpark.Wantijpark. Copyright Henk van de Graaf.

De Natuurbeschermingswet geldt voor het beschermde deel van het Wantij in de Sliedrechtse Biesbosch. Bij ingrepen aan de oevers van het Wantij buiten dit beschermde deel kan er toch een toetsing plaatsvinden naar de mogelijk storende effecten op het wel beschermde deel.

Na een verzoek van de Stichting Het Wantij om de ontwikkelingen rond het Wantijpark te toetsen aan de Natuurbeschermingswet, heeft de Provincie Noord Brabant als bevoegd gezag over de Biesbosch, besloten een voortoets te verrichten. Dit vanwege de constatering dat er bijna een aaneengesloten ecologische verbinding is vanuit de Sliedrechtse Biesbosch met het Wantijpark. De precieze afstand tot het Wantijpark maakt dan weinig uit.

Dit betekent dat de mogelijke effecten van ingrepen langs het Wantij zoals de geplande bouw van de bruggen naar het Wantijpark, de kaalslag aan de Wantijoever aan de Staart en van de woningbouw in Plan Tij op de diersoorten in het wel beschermde deel van het Wantij nader worden bekeken.

De Stichting is blij met deze stap van de Provincie en ziet daarin een erkenning van de grote waarde van het Wantij als ecologische verbinding met de Biesbosch.

Wantijoevers bij nieuwbouw Stadswerven onder aandacht gebracht van gemeentebestuur

Oever Beneden Merwede. Copyright Henk van de Graaf.In een brief aan gemeenteraad en B&W van Dordrecht heeft de Stichting Het Wantij gepleit voor de integratie van natuurlijke oevers langs het Wantij met de geplande nieuwbouw op Stadswerven. Vanwege het afblazen van eerdere bouwplannen en de heroriëntering die nu plaats vindt doet zich een onverwachte kans voor de verbetering van de ecologische functie van het Wantij in de plannen mee te nemen.

Het is een grote verantwoordelijkheid van de gemeente rekening te houden met het toenemend ecologisch belang van het Wantij. Het Wantij was altijd al een belangrijke verbinding tussen Sliedrechtse Biesbosch en benedenstroomse natuurgebieden zoals die in de Oude Maas (Rhoonse- en Carnissegrienden) en de Noord (Sofiapolder). Sinds kort is dat belang flink vergroot vanwege de doorsteek in de Sliedrechtse Biesbosch met de Beneden Merwede en de voorgenomen aanleg van het Strategisch Groenproject.

Verzet tegen bruggen naar Wantijpark houdt aan.

Brug in aanbouw. Vlij. Copyright Henk van de Graaf.Stichting Het Wantij heeft in samenwerking met bewoners van Plan Tij een stevig resultaat geboekt met de toezegging van de gemeente om de geplande grote bruggen vanaf Plan Tij naar het Wantijpark verkleind uit te voeren als voetgangersbruggetjes. Bovendien werd beloofd dat er geen fietspaden en verlichting in het park zullen komen. Aan de andere kant van het park wil de gemeente nog steeds niet wijken, middels een art. 19 procedure moet en zal de grote verkeersbrug aan de monding van de Vlij er komen. Dat zal echter niet zonder slag of stoot gaan. Zolang er niet valt te praten over een betere oplossing voor deze brug zal de Stichting zich verzetten tegen de voetgangersbruggen bij Plan Tij.
Het kan niet zo zijn dat de strijd om het behoud van natuurwaarden in dit gebied als resultaat heeft dat de achterdeur (bij Plan Tij) op een kier komt te staan terwijl de voordeur wagenwijd geopend wordt.
Zie ook krantenbericht van Dordt centraal (pdf).

Bosuil in Vlijpark dankzij ecologisch tuinieren.

Bosuil. Copyright John van den Heuvel.De Amateurs Tuinders Vereniging in het Vlijpark timmert al enige jaren aan de weg om een belangrijkere invulling te geven aan haar plaats in de ecologische Wantij- en Dordwijkzone. Naast de altijd al aanwezige liefde voor tuinieren besefte het bestuur dat natuurlijk tuinieren in dit gebied van groot belang is voor haar voortbestaan. Zeker nu vlak naast hen de woningen van Plan Tij ver boven de Wantijdijk uitrijzen. Voorkomen dient te worden dat projectontwikkelaars en gemeente ook hun oog op dit unieke plekje laten vallen. Vandaar dat hard wordt gewerkt het park onmisbaar te maken.

De aanplant van veel inheemse planten, bomen en struiken. Zo werden smeerwortel, ridderspoor, koekoeksbloem, vingerhoedskruid en vlinderstruiken aangeplant. Het werkt: sinds enige tijd worden bosuilen, spechten en marters gesignaleerd. Vorig jaar zelfs de zeldzame Jacobsvlinder.

Bewoners in de strijd tegen aantasting Overkamppark door gemeente.

Overkamppark. Copyright Stichting Het Wantij.Een flink deel van het Overkamppark is al verdwenen vanwege het verleggen van de Overkampweg. Nu heeft de gemeente ook nog eens het plan om voor de periode van minimaal drie jaar een deel van het park te asfalteren en er containers te plaatsen als tijdelijke verblijfplaats voor een school.
Het Overkamppark bevindt zich in de ecologische Dordwijkzone, juist naast het landgoed Dordwijk. Hoewel de gemeente wil doen geloven de ecologische zone hoog in het vaandel te hebben blijkt, telkens het tegendeel. Kenmerkend voor deze gemeente is weer dat bewoners bewust niet bij de voorbereiding zijn betrokken.
Na een gesprek met een groep bewoners voorspellen wij dat de strijd tegen deze zoveelste aantasting van het park stevig zal worden aangegaan. De succesvolle strijd van de Stichting Het Wantij wordt als inspiratiebron gezien. Wordt vervolgd.

Eerste bewoners Plan Tij genieten van natuur.

Plan Tij. Copyright Henk van de Graaf.De eerste bewoners van Plan Tij die zelf hun huis hebben gebouwd aan de Vlij tegenover het Wantijpark genieten van hun nieuwe omgeving. Dagelijks worden twee bevers gesignaleerd die daar hun territorium hebben, de roerdomp en de reiger, fuut, ijsvogel en waterral zijn regelmatig te zien, de Bosuil te horen. De inhammen van de griendoever van het Wantijpark blijken gebruikt te worden als paaiplaats voor vissen. Of zij de herrie van de Wantijpopconcerten ook kunnen waarderen is de vraag. Hoewel de bouw van grote bruggen in samenwerking met de Stichting Het Wantij kon worden tegengegaan, is nog wel het plan voetgangersbruggen aan te leggen en kan het wel eens druk worden in Plan Tij.
Elk jaar komen er alleen al in het eerste weekend zo’n 35-40.000 bezoekers op de concerten af!

Voor meer informatie zie: www.hetwantij.com
Contact secretaris C. Goosen: 078 - 614 61 24 of 06 - 36 16 55 37.
Foto's Copyright John van den Heuvel en Henk van de Graaf

Stichting Het Wantij, Plein 1940-1945 nr. 53, 3313 CV Dordrecht.
www.hetwantij.com Tel: 078 - 614 61 24
email: hetwantij@hotmail.com

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2008 © Biesbosch.nu