Biesbosch.nu

Magazine juli / augustus  2007

Terug naar inhoudsopgave

Natuurontwikkeling trekt interessante soorten
- van bouwland naar wetland -
   Jacques van der Neut
 

Na de hoge waterstanden van 1993 en 1995 kondigde de Nederlandse overheid de komst aan van de Deltawet Grote Rivieren. In rondom de Biesbosch liggende landbouwpolders werd kleiwinning toegepast in combinatie met natuurontwikkeling. Landbouwpolders veranderden geleidelijk in wetlands met ondiepe oeverzones.
Ruim 1000 hectare ‘natte natuur’ kon zo aan de Biesbosch worden toegevoegd.

Kwak. Copyright HansGebuis/www.stockburo.nl


Sinds de jaren negentig is slechts één voormalige landbouwpolder (Aakvlaai) in open verbinding gebracht met het omringende rivierwater. De kaden en dijken rond de overige natuurontwikkelingsgebieden zijn nog steeds gesloten. Door samenloop van omstandigheden en gecompliceerde en tijdrovende procedures is het daar na twaalf jaar nog steeds niet van gekomen. Je krijgt wel eens de indruk dat de gevolgde procedure belangrijker is dan het uiteindelijke resultaat. De natuur in die omgevormde gebieden ontwikkelt zich echter. Zo blijkt uit broedvogel- en waterwildtellingen dat de natuurontwikkelingsgebieden bijzonder goed scoren. Niet alleen in aantallen, maar ook in bijzondere soorten.

Lepelaars. Copyright HansGebuis/www.stockburo.nl

Lepelaars en ander waterwild profiteren van de aanleg van wetlands.
Copyright HansGebuis/www.stockburo.nl

Aansprekende soortenlijst
Ter illustratie een indrukwekkende, maar volstrekt willekeurige greep uit 2005 en 2006: Dodaars, roodhalsfuut, geoorde fuut, krooneend, grote zilverreiger, kleine zilverreiger, purperreiger, ooievaar, zwarte ooievaar, roerdomp, woudaap, lepelaar, zeearend, visarend, rode wouw, zwarte wouw, smelleken, slechtvalk, steltkluut, kleine strandloper, Temminck’s strandloper, bonte strandloper, krombekstrandloper, zilverplevier, kraanvogel, beflijster, klapekster, roodborsttapuit, paap, rouwkwikstaart, Noordse gele kwikstaart, klein waterhoen, buidelmees, roodmus, grote karekiet, visdief, reuzenstern, witwangstern, witvleugelstern en zwartkopmeeuw. 
Deze aansprekende soortenlijst (verre van volledig overigens) kon mede dankzij de inzet van een groep enthousiaste vogelaars worden samengesteld. 
De in de Biesbosch verzamelde waarnemingen kunnen via www.birdingbiesbosch.nl worden geraadpleegd.

 

Dynamiek
Voor diverse terreinen zoals de Kort en Lang Ambacht en Ruigten bezuiden de Peerenboom staat het openen van de kaden gepland voor eind 2007. Het werk is inmiddels aan een aannemer gegund. Natuurontwikkelingsproject Noordwaard I zal vermoedelijk in 2008 worden afgerond, inclusief het aanbrengen van diverse openingen in de omringende kaden.
 

Ruigte bezuiden de Peereboom. Copyright HenkvandeGraaf/www.stockburo.nl

Kraakhelder (regen)water in de Ruigte bezuiden de Peerenboom.
Copyright HenkvandeGraaf/www.stockburo.nl

Het huidige kraakheldere water zal na opening troebel worden en sommige broedvogelsoorten zullen aanzienlijk inkrimpen of uit de Biesbosch verdwijnen.
Vooral aan de Zuidhollandse kant van de Biesbosch zal de dynamiek echter behoorlijk toenemen net als het areaal aan intergetijdengebied. Aan deze zijde van de Biesbosch is immers nog sprake van een aanzienlijke getijdenslag (ongeveer 70-80 centimeter).
De aanvoer komt natuurlijk vanuit de Noordzee, via de Nieuwe Waterweg. De geulen in de diverse natuurontwikkelingsgebieden zijn niet gefixeerd met steenstort of zoiets, zij kunnen (en mogen) zich dus gaan verleggen.

Er zullen zich de nodige, landschappelijke veranderingen gaan voordoen. Komen zeebies, mattenbies, bittere veldkers en spindotter? Zullen zich er wilgenvloedbossen gaan ontwikkelen? Eind van dit jaar moet het werk aan de voormalige landbouwpolders in de Sliedrechtse Biesbosch zijn afgerond.
Tegen die tijd hoort u meer!


Reageer op dit artikel


Tekst: Jacques van der Neut, boswachter Staatsbosbeheer.
Foto's Hans Gebuis en HenkvandeGraaf/www.stockburo.nl

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar
2007 © Biesbosch.nu