Biesbosch.nu

Magazine mei 2010


 

Terug naar inhoudsopgave


Wantij. Copyright Henk van de Graaf.

Het Wantij, een groene oase dwars door de stad.
© Foto Henk van de Graaf
 

 

mei 2010

Nieuwsbrief Stichting Het Wantij
(De stand van zaken)
 

Inleiding nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief voor de lezers van het Biesbosch.nu Magazine de volgende onderwerpen:

Steun stichting Het Wantij met een donatie!!: giro: 1184050

  • Wantijzone in Ecologische Hoofdstructuur!

  • Wantij mooier zonder basaltblokken

  • Brug monding Vlij

  • Brug Plan Tij naar Wantijpark

  • Leidingen warmtenet HVC centrale door beverburcht?

 Voor contact en reacties: info@hetwantij.com. Meer informatie op www.hetwantij.com   

U kunt zich daar ook aanmelden voor toezending van deze tweemaandelijkse nieuwsbrief die een verspreiding kent van zo’n 7000 adressen. 

Wantijzone in Ecologische Hoofdstructuur!
Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid Holland hebben besloten het Wantij, de Vlij en het Wantijpark op te nemen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), zie kaartje (pdf) in bijlage. Een geweldig succes! GS honoreren daarmee de goed onderbouwde aanvraag uit 2008 van Stichting Het Wantij. Ook de Partij voor de Dieren heeft in 2009 een bijdrage geleverd door het stellen van welonderbouwde vragen aan Gedeputeerde Staten. Zie hier het verkorte partijprogramma van de Partij voor de Dieren.

Het belang van het Wantij, inclusief Vlij, en z’n natuurlijke oevers komt daarmee hoger op de agenda van beleidsmakers in de gemeente Dordrecht. Het is een stimulans om verstorende ingrepen tegen te gaan en de natuurwaarden langs het Wantij en in het Wantijpark verder uit te breiden.

De opname in de EHS betekent ook goed nieuws voor de toekenning van een Natura 2000 status van het Wantij door het Ministerie van LNV. Binnenkort wordt het antwoord op de zienswijze van de Stichting verwacht.

Wantij mooier zonder basaltblokken
Basaltoever bij de Roei,- en zeilvereniging. Copyright Henk van de Graaf.Basaltblokken langs de oevers van het Wantij ontsieren, met name bij laag water, het prachtige landschap. Bovendien zijn de oevers daardoor op veel plaatsen moeilijk toegankelijk voor dieren, zoals de bever.

Ook verstoort het juist op de overgang van laag naar hoog water de meest interessante zone voor de flora en andere fauna.

Stichting Het Wantij pleit daarom voor het waar mogelijk verwijderen van deze steenmassa’s. Op vele locaties is sprake van een ondiepe bodem en kunnen de keien  zonder enige nadelige gevolg voor afkalving verwijderd worden. In plaats van basaltblokken zou het aanplanten van riet een goede bescherming kunnen geven.

Op enkele locaties is een extreme stapeling van rotsen zichtbaar zoals bij de Roei- en Zeilvereniging vlak bij het Wantijpark en aan de ingang van het water rond Plan Tij. De Stichting pleit voor andere oplossingen zoals met rijshout en of terrassen, waarmee begroeiing mogelijk wordt gemaakt.

Brug monding Vlij
Brug over de Vlij in aanbouw. Copyright Stichting Het Wantij.
De Raad van State zal binnenkort, vermoedelijk half juni, uitspraak doen op het door de Stichting tegen de gemeente aangespannen hoger beroep inzake de bouwvergunning en art. 19 vrijstellingsprocedure, dat eind april diende. Belangrijk was de inbreng door de Stichting van deskundigenrapporten, waaronder dat van de Nederlandse Tuinenstichting (NTS).
De NTS verklaarde zich tegen de bouw van de brug aan de monding van de Vlij, omdat dit een forse inbreuk betekent op het oorspronkelijke plan van landschapsarchitect Tersteeg.

Eerder had de heer dr. Visscher van het Landschapskundig museum kritische noten geplaatst en had een in den lande bekend architect en stedenbouwkundige de heer Ir. Van Steennis de brug een ‘brutaliteit’ in het landschap genoemd.
De gemeente Dordrecht kon slechts een mager, wankel, door B&W gestuurd, advies van de Dordtse welzijnscommissie overleggen.

Brug Plan Tij naar Wantijpark
Vlak voor de installatie van het nieuwe college van B&W wilde de gemeente dat de bouwvergunning voor de brug van Plan Tij naar het Wantijpark werd gepubliceerd! Daarin hield het oude college vast aan een breedte van de brug van 2.5 meter (niet acceptabel voor Stichting). Gelukkig is daar een stokje voor gestoken: een bewoner van Plan Tij ontdekte dat de projectontwikkelaar nogal wat meetfouten had gemaakt, bovendien was de plaatsing van de wachtplaatsen ongelukkig, omdat ligplaatsen bij woningen nauwelijks bereikbaar zouden zijn.

Er zijn veel betrokkenen die bij voorkeur geen brug willen; het is nu aan het nieuwe college om daarnaar te luisteren. Als er toch een brug moet komen dan maximaal 1.5 meter breed en zo laag mogelijk. Bovendien dient er bescherming en compensatie van het verlies aan leefgebied van de bever te komen. De Stichting verlangt een verbreed griend tegenover Plan Tij zodanig gelegen dat de bever op ongestoorde wijze een burcht kan bouwen.

Leidingen warmtenet HVC centrale door beverburcht?
Oever Wantij. Copyright Henk van de Graaf.
Stichting Het Wantij gaat binnenkort in overleg met vertegenwoordigers van de HVC centrale over een alternatieve route voor de aan te leggen leidingen, waarmee restwarmte van de huisvuilverbranding wordt gebruikt voor verwarming van huizen en gebouwen in Dordrecht. Het plan is warmteleidingen te leggen vanaf de centrale aan de Baanhoekweg naar het toekomstige Stadswerven en naar andere locaties in de stad.

Het ingenieursbureau dat is ingehuurd om dit karwei uit te voeren, heeft echter een route bedacht die mogelijk schade gaat geven aan de natuur langs het Wantij. Met name de voorgenomen passage van het Wantij bij de N3 brug komt wel heel dicht bij een beverburcht en geeft schade aan de natuurlijke oever.

Vandaar dat de Stichting een alternatieve route voorstelt. Wordt vervolgd!

Steun stichting Het Wantij met een donatie!!: giro: 1184050


Website Stichting Het Wantij.Volg het nieuws ook via www.hetwantij.com
Reacties zijn welkom op
hetwantij@hotmail.com
Stuur de link van deze pagina door naar andere belangstellende of meldt u hier aan voor de nieuwsbrief van Stichting het Wantij.

Donaties zijn van harte welkom op rekeningnummer 1184050, u krijgt de nieuwsbrief dan ook in papieren versie. Wilt u uw donatie opvoeren bij de belasting vermeldt dan het ANBI nummer 57741. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.

 
Contact secretaris C. Goosen: 078 - 614 61 24 of 06 - 36 16 55 37.
Foto's Copyright Stichting Het Wantij en Henk van de Graaf

Stichting Het Wantij, Plein 1940-1945 nr. 53, 3313 CV Dordrecht.
www.hetwantij.com Tel: 078 - 614 61 24
email: hetwantij@hotmail.com

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2010 © Biesbosch.nu