Biesbosch.nu

Magazine mei/juni 2006

Bovenkant Biesboschmagazine. Copyright HenkvandeGraaf/www.stockburo.nl

Terug naar inhoudsopgave
Kunst in de Noordwaard
 

Kunst in de Noordwaard
In het natuurbeleidsplan van 1990 is het westelijk deel van de polder de Noordwaard (ong. 600 ha) aangewezen als natuurontwikkelingsgebied met als doelstelling: ontwikkeling van een niet verontreinigd zoetwatergetijdengebied met open water, riet- en biezenvelden, moerasbossen en open terreinen.

De Noordwaard gaat deel uitmaken van de rivierverruiming. "Ruimte voor de River", de Deltawet van 1995, zet niet meer in op het verhogen van dijken.
Dat is ook steeds minder mogelijk door de zwakke ondergrond en gebrek aan ruimte. Deze ingreep in de Noordwaard is de meest ingrijpende van alle geplande veranderingen in het beneden rivierengebied.
Het gehele landbouwgebied gaat buitendijks, dijken worden afgegraven en delen van het land staan enkele keren per jaar onder water. Het overtollige water vloeit via de Noordwaard en het Gat van Van Kampen naar het Hollands Diep.

De Noordwaard blijft in meer of mindere mate een bewoond gebied (verhoging door terpen). Akkerbouw is niet of nauwelijks meer mogelijk, veeteelt slechts in beperkte mate. Aanwezig blijft het agrarisch natuurbeheer, de recreatie is blijvend, neemt waarschijnlijk toe met een aangegeven maximale toegankelijkheid.

Voorgeschiedenis.
In een eerder stadium heeft het Waterwinningbedrijf De Brabantse Biesbosch (nu Evides geheten) zich sterk gemaakt om beeldende kunst te betrekken bij de veranderingen die de Biesbosch gaat doormaken. Deze inzet heeft geresulteerd in een drietal pilotprojecten, die met steun van de provincie Noord-Brabant zijn ontwikkeld.

De in de Biesbosch samenwerkende partners Staatsbosbeheer en de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij hebben vervolgens hun steun toegezegd aan het initiatief van de Nieuwe Brabantse Kunst Stichting (NBKS) om een masterplan voor de Biesbosch te ontwikkelen.

Kunstopdracht
Er zijn twee opdrachten uitgegaan. De ene kunstopdracht richtte zich op de vraag aan de kunstenaar een voorstel voor een landschaps- kunstwerk te ontwikkelen, waarbij de concrete landschapsveranderingen in de Noordwaard het vertrekpunt vormen: de grondwerkzaamheden ten behoeve van aanleggen van kreken, de nieuwe “eilanden”, de waterbewegingen, de vegetatie, de getijden.

De tweede opdracht behelst het ontwikkelen van een voorstel voor kunsttoepassingen die een utilitaire functie hebben voor bezoekers (wandelaars, fietsers) aan de Biesbosch: informatiepunten, uitzichtplekken/torens, vogelkijkhutten, fiets- en wandelpaden of struinroutes.

Naast deze voorstellen die gericht zijn op de bezoekers van het park is het ook mogelijk om expliciet verbindingen te leggen naar verblijfplaatsen voor dieren of anderszins in te spelen op de aanwezige en te verwachten fauna en flora.
Begin 2005 zijn deze voorstellen gepresenteerd. De realisatie uitvoering is gepland voor de tweede helft van 2005 en 2006.
Een presentatie van de plannen is te zien in het Biesboschmuseum.


Meer info:
Biesbosch Museum Werkendam
Hilweg 2 4251 MT Werkendam
telefoon: 0183 - 50 40 09
Website

E-mail

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2006 © Biesbosch.nu