Biesbosch.nu

Magazine maart 2011

Copyrights Jacques van der Neut.
 

Terug naar inhoudsopgave


Wantij. Copyright Henk van de Graaf.
Bebouwing in combinatie met griendjes en getijdennatuur maakt het Wantij uniek voor Nederland.
© Foto Henk van de Graaf
 

 

maart 2011

Nieuwsbrief Stichting Het Wantij
(De stand van zaken)
 

Inleiding nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief voor de lezers van het Biesbosch.nu Magazine de volgende onderwerpen:

Steun stichting Het Wantij met een donatie!!: giro: 1184050

  • Voorwoord

  • Wethouder van den Oever naar Moerdijk: Nederland ‘let op uw saeck’

  • Simpel-man Cees Thies, columnist AD/Dordtenaar

  • Onderzoek Stadswervenpark door studenten

  • Getijdennatuur in Noord Bovenpolder aan Wantij: nog veel onzeker

  • Wethouder Sleeking zwijgt over Natura 2000 status Wantijzone

  • Ook nieuw college blokkeert doorsteek Vlij onder Oranjelaan: deal met Villa Augustus

  • Wantijpark verder ontmanteld: bomen krijgen stem met gedichten

  • Symposium over Biodiversiteit in Drechtsteden

 Voor contact en reacties: info@hetwantij.com. Meer informatie op www.hetwantij.com   

 U kunt zich daar ook aanmelden voor toezending van deze tweemaandelijkse nieuwsbrief die een verspreiding kent van zo’n 7000 adressen. 

Voorwoord
Wantij met spoorbrug. Copyright Henk van de Graaf.
In deze nieuwsbrief wordt gewapend met de kennis en ervaring van de Stichting aandacht geschonken aan het vertrek van wethouder Van den Oever. Opvallend is dat de censuur in de Dordtse media weer toeslaat; geen van de kranten publiceerde het bericht en op het digitale Dordt.net werd het bericht (naar verluid) na aanvankelijke plaatsing onder druk van de kritiek weer verwijderd. IDordt hield de rug wel recht, plaatste het artikel en liet het ook staan.

Als klap op de vuurpijl was er een ironische reactie verpakt in veel drama en blijk gevend van totaal gebrek aan feitenkennis van een columnist in AD/De Dordtenaar te lezen.

De aantastingen van Wantijpark en oevers van de Vlij gaan ook met het nieuwe BVD college gewoon door. Er is ook hier weer sprake van puur kiezersbedrog. Het is de vraag wat er gezien de bezuinigingen over blijft van de plannen voor herinrichting van de Noord Bovenpolder waar landbouwgrond zou worden omgezet in getijdennatuur. Inspirerend is het onderzoek van studenten die voortborduren op de ideeën van de Stichting voor een Stadswerven-park op de Staart

Wethouder Dordrecht naar Moerdijk: Nederland ‘let op u saeck’
Met een mengeling van grote blijdschap en grote verontrusting nam het bestuur van Stichting Het Wantij kennis van het vertrek van VVD wethouder Van den Oever uit het college van B&W Dordrecht naar het Havenschap van Moerdijk.

Chemie aan de Moerdijk. Copyright Henk van de Graaf.Met de recente ramp bij Chemie Pack in gedachte lijkt deze wethouder met z’n reputatie van herhaalde overtredingen van de milieuwetgeving, z’n houding tegenover milieugroepen en het misleiden van de raad en beteugelen van de media niet de juiste persoon om uitgerekend in dit ontvlambare gebied directeur van het Havenschap te worden.
Het is algemeen bekend dat wethouder Van den Oever niets heeft met natuur en milieu.

Het bestuur heeft deze wethouder, sinds 2006, meegemaakt als fanatiek tegenstander van de Stichting bij haar strijd voor behoud en bescherming van natuur en milieu in de ecologische Wantijzone, een zone die het eiland van Dordrecht doorsnijdt.

Lees in dit persbericht de volgende onderwerpen over deze wethouder:

- Schending wet- en regelgeving natuur en milieu
- Vijf jaar durende strijd
- Zwartmaken, mooipraten, verdeel en heers, beteugeling media en raad
- Nieuwe functie in Moerdijk groot risico

Simpel-man, columnist AD/ De Dordtenaar
De columnist van AD/ De Dordtenaar reageerde eind februari op het, ook in deze nieuwsbrief opgenomen, persbericht van Stichting Het Wantij, dat handelt over het vertrek van VVD wethouder Van den Oever naar Moerdijk. Ronduit kwalijk is dat het persbericht zelf aan de lezers van zijn krant werd onthouden. Kennelijk mag de lezer niet zelf zijn mening vormen.

De columnist probeert in zijn stukje met veel drama en ironie de ernst van de door de Stichting vastgestelde feiten te ontkennen. De Stichting wil hij op basis van dit persbericht niet meer serieus nemen….
Met die voorspelbare reactie laat hij exact zien hoe het werkt hier in Dordrecht: degene die aan de orde stelt dat een wet- houder zich niet aan de wet houdt wordt verketterd en de wethouder zelf komt er zonder kritiek mee weg. Als hij de zaak goed had geanalyseerd dan had hij moeten concluderen dat de Dordtse gemeenteraad, het controlerend orgaan van het college, niet meer serieus genomen kan worden, omdat het deze wethouder kritiekloos laat wegkomen. Hetzelfde geldt voor zijn collega’s van de Dordtenaar. Op basis van die feiten (het herhaaldelijk overtreden van wet- en regelgeving door wethouder Van den Oever) is het niet meer dan logisch te concluderen dat Van den Oever niet de juiste man is om in het ontvlambare Moerdijk een belangrijke functie te bekleden. Vervolgens beweert de columnist dat de Stichting niet tegen z’n verlies kan, alsof het voor de Stichting om een spelletje zou gaan. Zo is het niet en zo simpel is het niet. Het ging niet om een spelletje maar om een strijd voor behoud van het bijzondere karakter van een gebied. De verliezers zijn o.a. de vele bezoekers van het Wantijpark, die daar kwamen om van de stilte, het landschap en de natuur te genieten.
Behalve deze wethouder lijkt het erop dat ook deze columnist niet tot deze categorie van natuurliefhebbers behoort. 

Cees Thies had zich kunnen bedenken dat het simpele feit dat de wethouder geen aangifte heeft gedaan van smaad, bewijst dat de Stichting zich in het persbericht slechts baseert op feiten. Kortom, deze columnist geeft slechts zijn eigen simpele mening en deze bestaat uit niet meer dan vooroordelen ten opzichte van de Stichting, oftewel: simpel man! Voorheen schreef hij heel prachtige columns over met name de zwervers in Dordrecht. Het is misschien een idee om daar niet alleen over te schrijven maar zelf eens te ervaren hoe het is om onder een brug te slapen. Er is een heel geschikte brug: de Vlijbrug. Als je daaronder gaat liggen, schuilend voor het onweer, dan belooft dat een aardig experiment te worden: je ligt dan boven op 6 elektriciteitskabels van 150 000 volt en onder een stalen brug met pylonen die hoog de lucht in steken. Als het even meezit zijn alle bomen in de omgeving inmiddels gekapt en slaat de bliksem in de brug: welterusten Cees!
…dit is een column…

Onderzoek Stadswervenpark door studenten
Het verzoek van Stichting Het Wantij aan diverse universiteiten en hogescholen om de haalbaarheid van het door de Stichting, het Biesbosch.nu magazine en het landschapskundig museum beschreven idee voor een park op Stadswerven nader te onderzoeken, vond eerst weerklank bij een afstudeerder van de universiteit Wageningen en daarna bij drie afstudeerders van de hogeschool Larenstein. Inmiddels is de bachelorscriptie van de student uit Wageningen eind vorig jaar afgerond, de studenten van Larenstein zijn al maanden aan de slag en maken daarbij ook gebruik van deze scriptie. Binnenkort plannen zij een lezing om hun vorderingen uiteen te zetten.

Het Plan voor Stadswerven uitgewerkt door een student

Johan Kuipers, afstudeerder uit Wageningen onderzocht aan welke voorwaarden een stadspark in het algemeen en in het bijzonder op deze locatie op de Staart zou moeten voldoen. Hij komt tot de conclusie dat deze locatie, mits er goede verbindingen zijn met de omgeving, zich uitstekend leent voor een stadspark. Hij stelt o.a. voor aan de kant van het Wantij een natte natuurlijke oever te creëren en aan de zijde van de Beneden Merwede een boulevard, waarbij de bestaande haven wordt overbrugd voor een wandelpad en in de haven  een drijvend zwembad wordt gesitueerd. Langs de Maasstraat plaatst hij dubbele rijen bomen en aan beide zijden boulevards met bankjes. Er ontstaat een variëteit aan wandelroutes door het terrein. De bebouwing zorgt ervoor dat zowel de financiering van het park mogelijk wordt gemaakt, alsmede de  sociale controle wordt vergroot. Om het park goed bereikbaar te maken is in het noorden een veerpont naar het centrum in zijn plan opgenomen en stelt hij voor ten behoeve van de zuidelijke ontsluiting een fiets/voetgangerstunneltje te maken waarmee de drukke Merwedestraat kan worden gepasseerd. Ook stelt hij voor de nog bestaande scheepvaarthistorische elementen zoals de Biesboschhal en hellingen te behouden en in te passen. Andere voorstellen zijn het gebruik als festivalterrein en de vestiging van een bioscoop. Dit zijn slechts enkele elementen uit zijn ontwerp en het is voor belangstellenden aan te raden zijn rapport  (u vindt hier een samenvatting, het gehele rapport komt op de site: www.hetwantij.com) nader te lezen. Het resultaat is een inspirerend en haalbaar plan, een verademing vergeleken bij de plannen voor hoogstedelijke bebouwing van de gemeente.

Getijdennatuur in Noord Bovenpolder aan Wantij: nog veel onzeker
Er is onduidelijkheid over de toekomstige geplande omzetting van landbouwgrond naar moerasgetijdennatuur van de aan het Wantij gelegen Noord Bovenpolder. Dit is enerzijds omdat enige jaren geleden bleek dat er geen geld meer was in de pot voor Deltanatuurprojecten en anderzijds vanwege de geplande bezuinigingen van het rijk. Staatssecretaris Bleker heeft een zodanig ressentiment ten aanzien van natuurontwikkeling ten toon gespreid, dat ook lopende projecten in het kader van de ecologische hoofdstructuur mogelijk op de tocht komen te staan. Te hopen is dat de samenstelling van de Eerste Kamer zodanig zal zijn dat de desastreuze plannen van het kabinet een halt worden toegeroepen.

Inrichtingsplan Noordbovenpolder (aan het eind van het Wantij, nabij de Ottersluis).

Vooralsnog heeft Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie opdracht gekregen van de gemeente Dordrecht om voor de Noord Bovenpolder een concept inrichtingsplan te maken. Daarbij zal worden uitgegaan van de goedkoopste variant 'getijdennatuur met minimaal grondverzet'. Deze variantenstudie van Dienst Landelijk Gebied werd gemaakt in 2009. Volgens voormalig wethouder Van Steensel was de onteigening van de grond vorig jaar al een feit, dus dat kan geen roet meer in het eten gooien.

Noordbovenpoder. Copyright Henk van de Graaf.De gekozen variant heeft als gevolg dat er voor een groot deel open water zal ontstaan dat in verbinding staat met het Wantij en dat pas na vele, vele jaren van aanslibbing een interessantere getijdennatuur zal ontstaan. Nu de Noord Bovenpolder in de Ecologische Hoofdstructuur is opgenomen en de Natura 2000 status heeft gekregen (mede dankzij de Stichting) is de kans groter dat de benodigde gelden beschikbaar komen.

De vraag kan gesteld worden of er niet onevenredig veel geld gaat naar de Nieuwe Dordtse Biesbosch, terwijl de natuurwaarde daarvan, zonder getijdennatuur (want binnendijks), van minder belang zal zijn. Het Wantij daarentegen staat in directe verbinding met de Sliedrechtse Biesbosch en zorgt voor een zeer belangrijke oost west verbinding.

Wellicht kan ook bezuinigd worden op de recreatieve functie van de Noord Bovenpolder.

Wethouder Sleeking zwijgt over Natura 2000 status Wantijzone
In het verkiezingsprogramma van Beter Voor Dordt is de passage opgenomen waarin de partij zich uitspreekt voor het toekennen van de Natura status aan de Wantijzone. De Stichting heeft vanaf het allereerste begin, direct na de verkiezingen waarin BVD als grootste partij uit de bus kwam, bij Sleeking aangedrongen op actie richting Ministerie waar dit dossier op dat moment in behandeling was. Na herhaalde aansporing liet toenmalig formateur Sleeking uiteindelijk weten stappen te hebben ondernomen. Nog steeds is volstrekt onduidelijk wat die stappen inhielden. Alles wijst erop dat er niet echt werk van is gemaakt, waarschijnlijk mede vanwege tegenwerking van de VVD (Van den Oever). Uiteindelijk heeft het ministerie zonder nadere motivering besloten de aanvraag voor een Natura 2000 status van het Wantij niet toe te kennen. Het ligt voor de hand dat deze aanwijzing door de Dordtse politiek is gesaboteerd, want het Wantij voldoet aan alle criteria voor Natura 2000. De Stichting heeft namelijk overweldigend veel materiaal aangedragen om deze aanvraag te onderbouwen. De Provincie daarentegen zag wel de belangrijke waarde van het Wantij en nam het op in de Ecologische Hoofdstructuur.

Ook nieuw college blokkeert doorsteek Vlij onder Oranjelaan: deal met Villa Augustus
blokkering Vlij tijdens renovatie watertoren. Copyright Henk van de Graaf.De mogelijkheid om de nu doodlopende Vlij onder de Oranjelaan te verbinden met het Wantij is verder weg dan ooit. Het college sloot onlangs een deal met Villa Augustus om parkeerplaatsen aan te leggen op die locatie. Dat terwijl Villa Augustus ook graag wilde dat die verbinding werd gerealiseerd.

Villa Augustus had daartoe enige jaren geleden een voorstel van de Stichting ondersteund. De Stichting beoogde met deze verbinding  o.a. de ecologische waarde van de Vlij te verhogen.

Het is triest dat ook dit college alleen oog heeft voor de praktische gebruikswaarde van het gebied. Met de aanleg van deze parkeerplaatsen en bijbehorende verlichting en de al eerdere kap van bomen, valt te vrezen dat ook de daar nog aanwezige vleermuisroute verder wordt verstoord.

Het lijkt erop dat de gemeente weigerde deze voor Dordrecht belangrijke zeer succesvolle ondernemer een andere parkeerlocatie te geven. Oftewel, heeft Villa Augustus zich met een kluitje het riet in laten sturen?

Wantijpark verder ontmanteld: bomen krijgen stem met gedichten
Copyright Trudie van den bos.Na 5 jaar strijd tegen de ontsluiting van het Wantijpark met een brug is er, zoals te verwachten viel, wederom veel werk gemaakt van de ontmanteling van de natuurwaarden in het park. Vanaf half november zijn er drie maanden lang bomen gekapt en struiken verwijderd. Niet alleen in het park maar ook aan de natuurlijke oevers: het park moet klaargemaakt worden voor veel meer recreanten en evenementen. Daartoe moet het park volledig transparant gemaakt worden. Het college durft nog steeds de allang achterhaalde argumenten te gebruiken dat er zieke bomen zouden zijn en dat gestreefd wordt naar het terugbrengen van het oorspronkelijke ontwerp van Tersteeg.

Veel mensen gaat deze kaalslag zeer aan het hart en naast de acties van de Stichting hebben sommigen daar op eigen manier uiting aan gegeven: door Amanda Van Gool worden al langere tijd stiltewandelingen georganiseerd. Vlak voor de verkiezingen deed toenmalig fractievoorzitter Sleeking van BVD daar nog aan mee om daarna als wethouder opdracht te geven voor de kaalslag.

Kunstenares Trudie van den Bos gaf de omgezaagde bomen een stem door ze te beschilderen met gedichten. Een aan- of weeklacht tegen de bekrompenheid van de beleidsmakers. Hier nog twee andere gedichten van Trudie. 

Symposium over Biodiversiteit in Drechtsteden
Op 17 maart organiseert het Natuur en Milieucentrum Weizigt een symposium waarvoor ook de Stichting is uitgenodigd en waarin wordt ingegaan op het hoe, wat en waarom van de biodiversiteit in de Drechtsteden (voor natuurlijke en stedelijke omgeving). Deze bijeenkomst met workshops zou leerzaam moeten zijn voor o.a. ambtenaren en milieuclubs. Vervolgens zou er sprake zijn van het opzetten van een actieplan. Wij wensen het Weizigt veel succes met hun ‘sweet dreams’. De ambtenaren cultuur binnen o.a. de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht, maakt het onmogelijk om deze boodschap door te laten dringen en in daden om te zetten. Wel is te verwachten dat er hele mooie praatjes zullen komen en dat de gemeente Dordrecht zich weer, omlijst met heel veel publiciteit, landelijk op de kaart zal willen zetten.

In de praktijk blijkt echter het handelen gericht op het vernietigen van de biodiversiteit in de stedelijke omgeving ten behoeve van korte termijn belangen van de mens: watersporters, recreanten, evenementen, vissers, bewoners die uitzicht willen, zgn. veiligheid belangen, etc., etc.

Steun stichting Het Wantij met een donatie!!: giro: 1184050


Website Stichting Het Wantij.Volg het nieuws ook via www.hetwantij.com
of kijk in het archief voor eerdere nieuwsbrieven.
Reacties zijn welkom op
hetwantij@hotmail.com
Stuur de link van deze pagina door naar andere belangstellende of meldt u hier aan voor de nieuwsbrief van Stichting het Wantij.

Donaties zijn van harte welkom op rekeningnummer 1184050, u krijgt de nieuwsbrief dan ook in papieren versie. Wilt u uw donatie opvoeren bij de belasting vermeldt dan het ANBI nummer 57741. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.

 
Contact secretaris C. Goosen: 078 - 614 61 24 of 06 - 36 16 55 37.
Foto's Copyright Stichting Het Wantij en Henk van de Graaf

Stichting Het Wantij, Plein 1940-1945 nr. 53, 3313 CV Dordrecht.
www.hetwantij.com Tel: 078 - 614 61 24
email: hetwantij@hotmail.com

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2011 © Biesbosch.nu