Biesbosch.nu

Magazine mei 2010


 

Terug naar inhoudsopgave


Wantij. Copyright Henk van de Graaf.

Ook in
Foto Henk van de Graaf
 

 

mei 2010

Nieuwsbrief Stichting Het Wantij
(De stand van zaken)
 

Inleiding nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief voor de lezers van het Biesbosch.nu Magazine de volgende onderwerpen:

Steun stichting Het Wantij met een donatie!!: giro: 1184050

  • Stemadvies: BETER VOOR DORDT!!

  • Succes: kappen bomen Wantijpark tot najaar uitgesteld!

  • Nederlandse Tuinen Stichting bekritiseert College over boombeheerplan Wantijpark

  • Bruggenbouw staat nog steeds stil

  • Voorstel verbeteren ecologisch knelpunt, spoorbrug met fietstunneltje

  • Studie stadspark op Stadswerven Staart

  • Oproep: Stuur ons verhalen over het Wantij!

 Voor contact en reacties: info@hetwantij.com. Meer informatie op www.hetwantij.com   

U kunt zich daar ook aanmelden voor toezending van deze tweemaandelijkse nieuwsbrief die een verspreiding kent van zon 7000 adressen. 

Stemadvies: BETER VOOR DORDT!!
De gemeenteraadsverkiezingen komen er spoedig aan. Er is in Dordrecht dringend behoefte aan een beter bestuur. De kans is groot dat Beter voor Dordt de grootste partij gaat worden. Ten aanzien van de bescherming van natuur en landschap aan het Wantij, het aan de orde stellen van misstanden en de onwil van dit College om open en eerlijk te communiceren zijn de raadsleden van Beter voor Dordt jarenlang een trouwe partner geweest.

In het bijzonder heeft Nancy Witsen Elias zich als burgerraadslid al meer dan vier jaar veelvuldig voor de Stichting ingezet. Andere partijen, ook Groen Links, hebben het op jammerlijke wijze laten afweten.

Ook het programma van BVD ziet er wat betreft natuurbescherming, milieu en dierenwelzijn heel goed uit. BVD is vr bescherming van het Wantij met een Natura status en vr bescherming van de parken in Dordrecht. De laatste jaren is er ook heel goed samengewerkt met Martijn Groeneweg, bewoner van Plan tij, inzake de strijd tegen de te grote verkeersbruggen bij Plan tij en bescherming van het Wantijpark. Martijn staat nu ook op de kieslijst van BVD.
Met Nancy en Martijn in de raad kunnen we erop rekenen dat BVD zich, ook in een nieuw college, des te sterker zal maken voor de zaken waar de Stichting al jaren voor vecht!
Nancy is nu te vinden op plaats 15 van de kieslijst, Martijn op plaats 16. Het zou geweldig zijn als velen van u n van deze namen aankruisen zodat zij het voorkeursstemmen als gemeenteraadslid kunnen worden gekozen!
Maar voor alles: stem op BVD!
Meer informatie over Beter voor Dordt...
 

Succes: kappen bomen Wantijpark tot najaar uitgesteld!
Kapwerkzaamheden Wantijpark. Copyright Henk van de Graaf.De gemeente Dordrecht heeft in een brief van 18 januari geantwoord op het commentaar van Stichting Het Wantij op het boombeheerplan voor het Wantijpark.
De Stichting vindt het een groot succes dat de aangekondigde kapwerkzaamheden in het park worden uitgesteld. Het gaar erom op zorgvuldige wijze een goede oplossing voor het park te vinden. Daar is nu meer tijd voor, zonder dat nu al onherstelbare ingrepen worden gedaan.
Het antwoord van de gemeente lijkt vele toezeggingen te bevatten die hoop geven dat de beslotenheid van het park en ecologische waarden in de toekomst een plaats gaan krijgen.

Bij nadere lezing blijken de gegeven antwoorden buitengewoon vaag en zijn vele vragen niet beantwoord, bovendien werd in AD/ De Dordtenaar door de heer van Tilborg, namens het College, zelfs beweerd dat er niets is veranderd aan het plan. Misleidend is de bewering dat het om de kap van tientallen bomen zou gaan; het zijn er minimaal 100 en waarschijnlijk vele tientallen meer.

Er werd nog niet gereageerd op de brief van de Nederlandse Tuinenstichting (NTS) die onlangs stelde dat de gemeente met haar plannen meer recht zou kunnen doen aan het oorspronkelijke ontwerp van landschapsarchitect Tersteeg.
Overleg met de Stiching wordt nog steeds uit de weg gegaan, het dreigt een hete zomer te worden.

Nederlandse Tuinen Stichting bekritiseert College over boombeheerplan Wantijpark
In een brief aan de Dordtse gemeenteraad laat de Nederlandse Tuinen Stichting weten kritisch te staan tegenover de plannen van het College met het Wantijpark.
Het College beweert al jaren dat de ingrepen in het Wantijpark, waarvoor veel bomen en struiken moeten worden verwijderd, nodig zijn om het originele ontwerp van Tersteeg in ere te herstellen.

Het originele tuinontwerp van Tersteeg.

Die plannen zijn nu onderwerp van kritiek van de Nederlandse Tuinen Stichting die de originele tekeningen van Tersteeg bestudeerde. De NTS vraagt dan ook uitdrukkelijk een gespecialiseerd deskundig bureau in de arm te nemen om dit unieke volkspark, waarvan er slechts 5 van in Nederland zijn, te behouden en herstellen.

Bruggenbouw staat nog steeds stil

Brug monding Vlij:
De bouw van de brug aan de monding van de Vlij ligt al maanden stil, waarschijnlijk omdat er twijfel is over de sterkte van de Wantijdijk. Voor de verdere werkzaamheden moet de dijk weer belast worden met zeer zwaar materieel zoals kranen, vrachtwagens, ect. De Stichting heeft een rapport van ingenieursbureau Fugro boven water gekregen, waaruit blijkt dat deze dijk langs de Vlij, tussen brug en Noordendijk, onveilig zou zijn. Er is volgens Fugro gevaar voor afschuiven van het dijkvak na hoge waterstanden. Het Waterschap beweert dat het allemaal wel meevalt en dat met beperkte maatregelen de stabiliteit van de dijk kan worden verbeterd...

Inmiddels blijkt uit de tekeningen van Tersteeg dat de brug die de gemeente wil bouwen aan de monding van de Vlij daar niet thuis hoort: Tersteeg had een eenvoudig bruggetje gepland halverwege de Vlij; eigenlijk de plaats die de Stichting altijd heeft geadviseerd!

Drie rechtszaken die nog steeds lopen in verband met de aantasting van flora en fauna worden op verzoek van de Stichting waarschijnlijk samengevoegd. Dit is van grote betekenis, want daarmee worden de eerdere pogingen van Ministerie en gemeente om deze rechtszaken door splitsing kapot te maken teniet gedaan!

Brug van Plan tij naar Wantijpark:
Vlij. Copyright Henk van de GraafEindelijk is het gelukt een overleg van belanghebbenden met de gemeente te organiseren; een eerste stap in de goede richting.

Zoals eerder vermeld gaat het erom dat er geen doorgaande (fiets)routes ontstaan door het Wantijpark met alle gevolgen van dien. Er dient zekerheid te komen dat het slechts om een voetgangersbruggetje zal gaan en er dienen garanties te komen voor de bescherming van de natuurwaarden.

De beste garantie is natuurlijk geen brug, maar als er n moet komen, dan een zo'n minimalistisch mogelijke brug. Dat wil dus zeggen: niet te hoog, niet te breed en minimale verlichting.

Niet te hoog, omdat dat gevolgen heeft voor de lengte en dus voor de mate waarin de brug in het Wantijpark komt te liggen.

Niet te breed, om zo een fietsroute tegen te gaan. De inzet is nu een breedte van 1.5 meter. Eerder werd in samenwerking met bewoners van Plan tij bereikt dat de breedte zou worden teruggebracht van 4.0 naar 2.5 meter.

Wat betreft de hoogte liggen de besturen van de watersportverenigingen uit de Vlijhaven dwars en zij waren dan ook de grote afwezigen bij het overleg. Zij zijn niet aanspreekbaar op een lagere brug. Zij beweren nadeel te hebben van een brug die lager is, ondanks dat 90% van de boten er onder door zal kunnen. Voor de resterende tien procent kan er op eenvoudige wijze voor gezorgd worden dat de brug tijdig ooen van gaan, zodat er geen enkele vertraging ontstaat. De watersportbesturen beroepen zich op afspraken met de gemeente, maar kunnen deze tot nu toe niet tonen. Wordt vervolgd.

Voorstel verbeteren ecologisch knelpunt onder spoorbrug met fietstunneltje
Fietsbrug over het Wantij. Copyright Henk van de Graaf.De Stichting heeft aan de gemeenteraad voorgesteld een fietstunneltje aan te leggen onder het spoor naast de spoorbrug over het Wantij. Daarmee worden twee vliegen in n klap geslagen; een verbetering van de route voor voetgangers en fietsers vanaf Stadspolders naar de Kop van het Land en verbetering van de route voor dieren door verbreding van de natuurlijke oever onder de spoorbrug.

Studie stadspark op Stadswerven Staart
De eerste student (Universiteit Wageningen) is aan de slag gegaan om de mogelijkheid te bestuderen voor de aanleg van een stadspark op de locatie van de Staart van Stadswerven. Dit naar aanleiding van de eerder geopperde ideeen van Biesbosch.nu Magazine, Landschapskundig Museum en Stichting Het Wantij, (zie het Biesbosch.nu Magazine van mei/juni 2009). We houden u op de hoogte!

Oproep: Stuur ons verhalen over het Wantij!
Stichting Het Wantij wil graag de geschiedenis van de Wantijzone (inclusief Vlij en Wantijpark) in kaart brengen. Verhalen uit eigen ervaring of die van anderen kunnen daar een belangrijk deel van uitmaken. Ook foto's zouden we graag toegestuurd krijgen! Stuur deze naar : info@hetwantij.com

Steun stichting Het Wantij met een donatie!!: giro: 1184050


Website Stichting Het Wantij.Volg het nieuws ook via www.hetwantij.com
Reacties zijn welkom op
hetwantij@hotmail.com
Stuur de link van deze pagina door naar andere belangstellende of meldt u hier aan voor de nieuwsbrief van Stichting het Wantij.

Donaties zijn van harte welkom op rekeningnummer 1184050, u krijgt de nieuwsbrief dan ook in papieren versie. Wilt u uw donatie opvoeren bij de belasting vermeldt dan het ANBI nummer 57741. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.

 
Contact secretaris C. Goosen: 078 - 614 61 24 of 06 - 36 16 55 37.
Foto's Copyright Stichting Het Wantij en Henk van de Graaf

Stichting Het Wantij, Plein 1940-1945 nr. 53, 3313 CV Dordrecht.
www.hetwantij.com Tel: 078 - 614 61 24
email: hetwantij@hotmail.com

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2010 Biesbosch.nu