Biesbosch.nu

Magazine februari 2012


 

Terug naar inhoudsopgave


Zaagbek, copyright Astrid de Witt

Zaagbek
© Foto Astrid de Witt
 

 

februari 2012

Nieuwsbrief Stichting Het Wantij

Strenge winterperiode in februari zorgt voor invasie van zaagbekken op het Wantij.
Arno Boesveld

De afgelopen vorstperiode was kort maar hevig. Overdag kwam de temperatuur maar zelden
boven het 0-punt en in de nachten vroor het overwegend streng met als gevolg dat de Nederlandse zoete wateren in korte tijd bevroren. Zelfs in het zoetwatergetijdengebied de Biesbosch vroren kreken ondanks de dagelijkse dynamiek dicht, hetgeen enigszins Arctische sferen opriep. In de Sliedrechtse Biesbosch bleven de kreken vanwege de grotere getijdenslag lange tijd open. Pas in de tweede helft van de vorstperiode begonnen ook hier kreken te bevriezen. Zelfs het Wantij, met haar krachtige stromingen vroor deels dicht, toch bleven ook grote delen open. Deze open delen van het Wantij  oefende een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op allerlei watervogels.  Zelden zijn in het stroomgebied van het Wantij zulke grote aantallen watervogels waargenomen. Vooral opvallend daarbij was de aanwezigheid van het aantal zaagbekken en dan met name die van Grote zaagbekken. Niet eerder werd een dergelijk groot aantal van deze opvallende fraaie eendachtige op het Wantij gezien. Geconcludeerd mag worden dat het Wantij tijdens perioden van strenge vorst voor diverse soorten watergebonden vogels een waardevol toevluchtsoord kan zijn.

Zaagbekken zijn visetende eendachtigen.  De in Nederland overwinterende Grote zaagbekken en Nonnetjes komen vooral uit Noord-Scandinavië en Noordwest-Rusland.

Om een indruk te krijgen van de aantallen van diverse attractieve watervogels heeft op 12 februari een spontane telling plaatsgevonden op Wantij plaatsgevonden over het traject vanaf de Wantijbrug tot en met fietsbrug over het Wantij ter hoogte van de Sionpolder.  Op het ca. 2.5 km lange traject zijn maar liefst 44 Grote zaagbekken geteld. De grootste groep verbleef tussen de spoorbrug en de fietsbrug bij de Sionpolder. Deze telde 14 exemplaren. Op het traject vanaf het Vissertje tot aan de Wantijbrug zijn maar liefst 20 exemplaren geteld. In totaal zullen naar schatting ca. 50-75 exemplaren in het gehele stroomgebied van het Wantij verbleven hebben. Zelfs voor Biesbosch begrippen is dit aantal groot te noemen.

In tegenstelling tot andere jaren laten lieten de meestal schuwe Grote zaagbekken zich dit jaar erg goed zien. Dit tot genoegen van natuurfotografen die de soort eenvoudig op de gevoelige plaat konden ‘leggen’. Opvallende was dat er veelvuldig in de oeverzone werd gejaagd ook onder het ijs. Bekend is dat zich in de oeverzones van het Wantij grote aantallen Zwartbekgrondels tussen de steenstort ophouden. Wellicht vormt deze nieuwkomer uit Oost-Europa een welkome voedselbron.

Ook van het Nonnetje waren beduidend meer exemplaren aanwezig dan anders. Deze zeer schuwe, kleine zaagbeksoort is vooral op het beschutte traject van het Vissertje tot aan de spoorbrug over het Wantij waargenomen. In totaal is een 15-tal exemplaren geteld.

Behalve de zaagbekken zijn bij deze telling ook nog andere attractieve watergebonden vogels  zoals Bergeend, Slobeend, Dodaars en IJsvogel waargenomen. Bij deze soorten was vooral het grote aantal Dodaarsjes, een mini fuut, met een 16-tal exemplaren, uitzonderlijk hoog voor het Wantij. Bij de waterinlaat van het Spaarbekken de Kleine Rug foerageerde een groepje van maar liefst 6 dieren.

Deze maar ook de waarnemingen van andere meer algemene soorten watervogels leverde, ondanks de snijdende koude, voor veel Dortenaren aangename natuurbelevingen op.


 Voor contact en reacties: hetwantij@hotmail.com 

 U kunt zich daar ook aanmelden voor toezending van deze tweemaandelijkse nieuwsbrief die een verspreiding kent van zo’n 7000 adressen. 

Steun stichting Het Wantij met een donatie!!: giro: 1184050Stuur de link van deze pagina door naar andere belangstellende of meldt u hier aan voor de nieuwsbrief van Stichting het Wantij.

Donaties zijn van harte welkom op rekeningnummer 1184050, u krijgt de nieuwsbrief dan ook in papieren versie. Wilt u uw donatie opvoeren bij de belasting vermeldt dan het ANBI nummer 57741. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.
 
Contact secretaris C. Goosen: 078 - 614 61 24 of 06 - 36 16 55 37.
Foto's Copyright Stichting Het Wantij en Henk van de Graaf

Stichting Het Wantij, Plein 1940-1945 nr. 53, 3313 CV Dordrecht.
 Tel: 078 - 614 61 24
email: hetwantij@hotmail.com

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar.
2012 © Biesbosch.nu