Biesbosch.nu

Magazine januari / februari 2007

 

Terug naar inhoudsopgave

Realisatie Noordwaard, Biesbosch. Copyright Jacques van der Neut.Natuurontwikkelings-
    projecten          Noordwaard

Biesbosch wederom wetland rijker

   Jacques van der Neut
 

Op dit moment zijn er in de Biesbosch diverse plannen in uitvoering. Ruimte voor de Rivier en natuurontwikkeling vormen de rode draad. Onlangs ging het natuurontwikkelingsproject Noordwaard in de gemeente Werkendam van start. Landbouwpercelen met strakke, rechte slootpatronen veranderen geleidelijk in wetlands (drassige gebieden) met kronkelende, gegraven geulenstelsels. Suikerbieten en aardappelen maken plaats voor roerdomp, grote zilverreiger en watersnip.
Het project is over de vaste wal bereikbaar en de vorderingen kunnen dus worden gevolgd. Als u bij de Kop van ’t Land in Dordrecht de pont naar de Brabantse oever neemt dan loopt of fietst u er zo naar toe.

Noordwaard I in feiten en cijfers
Zilverreigers, Biesbosch. Copyright Jacques van der Neut.Bij Noordwaard I is sprake van 1,4 miljoen kuub grondverzet, een hoeveelheid die overeenkomt met zo’n 70.000 vrachtwagenladingen. De vergraven grond wordt niet naar elders afgevoerd maar zal binnen het plangebied worden verwerkt (‘gesloten grondbalans’). De vrijkomende grond gebruikt men onder andere voor de aanleg van een eiland middenin de Polder Hardenhoek.

Sinds begin november is de aannemer bezig met het graven van geulen in de Hardenhoek en het transporteren van grond naar de oude hoofdwaterkering. De ‘nieuwe’ Hilweg, de weg naar het waterwinbedrijf en het Biesboschmuseum, komt daar tegenaan te liggen. Ook is er een strook wilgenbos bij het Gat van Lijnoorden gerooid. De bomen moeten plaats maken voor de geulen. De toekomstige kreken blijven voor de recreatievaart gesloten en de waterdiepte varieert er tussen de 2,5 en 3 meter. Voor de uitvoering van Noordwaard I is geen gebruik gemaakt van onteigening. Er werden tien gebouwen gesloopt. Men verwijdert in het plangebied 18 kilometer aan kabels en 20 kilometer aan afrastering. De oppervlakte van Noordwaard I bedraagt ongeveer 600 hectare, waarvan er 400 worden vergraven. De kosten van de inrichting zijn begroot op bijna 7 miljoen euro.

Recreatieve ontwikkelingen
Realisatie Noordwaard, Biesbosch. Copyright Jacques van der Neut.Recreatieve voorzieningen krijgen bij Noordwaard I eveneens de aandacht. Aan de randen van het gebied ontstaan wandelmogelijkheden en er komt een natuurcamping. Als het natuurontwikkelingsgebied zich ontwikkelt zal er op een geschikte locatie een vogelkijkhut worden geplaatst. Langs de Bandijk is plaats gereserveerd voor de ‘Wassende maan’, landschapskunst in de vorm van een labyrint. Het is door kunstenaar Paul de Kort ontworpen.
Het bestaat uit dijken en geulen en het symboliseert de verandering in het landschap. De waterstanden zullen er steeds wisselen. Op drie plekken worden er parkeerplaatsen aangelegd. De nieuwe geulen in Noordwaard I krijgen een aansluiting op de geulen van Polder Maltha. De weg Lijnoorden wordt daarmee door een geul doorsneden. Over de nieuwe kreek naar Polder Maltha komt een fietsbrug met een lengte van 162 meter. 

Noordwaard I en II
In de Noordwaard is sprake van twee plannen; Noordwaard I en II. De plannen voor Noordwaard I zijn in november 2006 gestart en hebben natuurontwikkeling als doel. Dit plan wordt in de wandelgangen ook wel aangeduid als de ‘Kleine Noordwaard’ of  ‘Noordwaard Natuurontwikkeling’. De inrichtingswerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Martens en Van Oord uit Oosterhout en moeten in 2008 zijn afgerond.  

Realisatie Noordwaard, Biesbosch. Copyright Jacques van der Neut.Noordwaard II is bijzonder ingrijpend en is afgestemd op Ruimte voor de Rivier; door Rijkswaterstaat ontwikkeld beleid waarbij verlaging van toekomstige, hoge waterstanden (vooral bij Gorinchem) centraal staat. Noordwaard II wordt ook wel de ‘Grote Noordwaard’ of ‘Noordwaard PKB’ genoemd. In totaal gaat het bij dit plan om ruim 2000 hectaren en moeten er de nodige woningen en boerderijen worden gesloopt. Ten oosten van Noordwaard I tot aan Werkendam zal een groot deel van het landbouwareaal verdwijnen. Voor de bewoners organiseert Rijkswaterstaat regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten. Noordwaard II moet in 2015 zijn gerealiseerd.

Reageer op dit artikel


Tekst en foto's: Jacques van der Neut, boswachter Staatsbosbeheer

 

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar
2007 © Biesbosch.nu