Biesbosch.nu

Magazine januari 2006

 

Terug naar inhoudsopgave

Vos. Copyright Joep van den Heuvel.De Vos
             
Henk van de Graaf

De fabels
Ik ben 42 jaar en ik kan u zeggen dat ik vroeger meer vossen zag dan tegenwoordig.
In de fabeltjeskrant had je 'Lowietje', (hatsiekadee, lekkere hapjes). Ik las de schrijver Jean de la Lafontaine met zijn dierenfabels waarvan 'De vos en de raaf' wel de bekendste is. Weer later liep ik tegen ‘Van de vos Reynarde' aan. Middeleeuwse verhalen over de vos, inmiddels zelfs verenigd in een eigen genootschap.

Op het journaal hoorde je zo nu en dan ook wel iets over de vos; met name dan over het geharrewar rond het verbod op de vossenjacht in Engeland. Het eiland waar het in stand houden van honderden jaren oude jachttradities voor de ‘happy few’ de morele vooruitgang van een heel volk verhindert.
Ook het vermeend wangedrag van de vos tegenover weidevogels kwam regelmatig in het nieuws. Verhalen die, zoals uit steeds meer onderzoeken blijkt, met een korrel zout moeten worden genomen. Aan fabels over de vos dus geen gebrek.

Vossen in De Biesbosch
In De Biesbosch zie je tegenwoordig ook meer vossen. Hoewel meer vossen…?
Voorlopig krijgen we meldingen van een tamelijk tamme vos op het spaarbekken Honderdendertig maar volgens Staatsbosbeheer komen ze ook op andere locaties in het gebied voor.

Vossen kunnen goed zwemmen en mede door de druk op de territoria in de(landbouw)gebieden rondom het Nationaal Park willen ze nog wel eens een kreek oversteken. Voedsel in overvloed. (Woel)muizen zitten door heel het gebied, muskusratten ook, konijnen bevolken de zanderige oevers van de spaarbekkens
en curieus; een groeiende populatie overwinterende ganzen.

Eieren schudden
Witte gans. HenkvandeGraaf/www.stockburo.nlNaast witte ganzen verblijven er steeds meer grauwe ganzen het hele jaar rond in het gebied. Met de witte ganzen is niet
iedereen blij maar het zijn prachtige beesten en wie zitten ze eigenlijk in de weg? Volgens jagers en de zogenaamde
deskundigen (die ik overigens steeds minder vertrouw vanwege eigen belang, algemeen belang of geen enkel belang)
is het beter dat ze verdwijnen.

Het eieren schudden ter preventie van nageslacht (populair bij de zichzelf benoemde natuurbeschermende Biesboschorganisaties) moet ook maar eens een eind worden gemaakt. Witte ganzen komen al jaren voor in en rond De Biesbosch en wie bepaald er eigenlijk of een diersoort ongewenst is?

Een andere exoot; de nijlgans is ook niet onbesproken. Vanwege vermeend agressief gedrag zouden ze soortgenoten en andere (merendeels niet bedreigde) vogelsoorten verjagen en moeten worden afgeschoten. Nu, met jagers heb ik niet zoveel op.
Laat die maar naar dat eiland voor onze kust verhuizen om op ganzen te jagen, kunnen ze ook nog even een vosje meepikken. Uit recente onderzoeken blijkt overigens dat het met die schadelijkheid van exoten in de avifauna van Nederland wel mee valt. Negatieve onderzoeksresultaten van jaren geleden 'papagaaien' echter lang na onder vogelaars.

Uitzetcentra
De aanwezigheid van de vos in de waterrijke gebieden van De Biesbosch, waar de condities lang niet altijd optimaal zijn, geeft aan dat waar een overschot ontstaat er vaak een tegenreactie op gang komt. Het mogelijk toenemen van vossen in het gebied kan niet alleen remmend werken op exoten als de nijl-, en witte gans maar ook op overwinterende grauwe ganzen en zelfs op de muskusrat.

Vos. Copyright Frank GruterVoor de overijverige natuur- en jagersverenigingen tenslotte nog even dit: doe eerst eens gedegen kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de effecten of laat anders de zaken eens een tijdje op zijn beloop (het is tenslotte geen waterpest) en begin niet bij voorbaat al te schelden, schudden of schieten.
Voor je het weet lost de natuur het probleem met de ongewenste exoten zelf op of blijkt er uiteindelijk helemaal geen probleem te zijn. Mocht een exoot echt onoverkomelijke problemen veroorzaken dan wordt het misschien tijd voor uitzetcentra voor ongewenste diersoorten.
Nog altijd beter dan afschieten.
 

Tekst: Henk van de Graaf
Foto's: Joep van den Heuvel (boven) en Frank Gruter

Terug naar inhoudsopgave

Niets uit deze pagina mag worden gepubliceerd zonder toestemming van de auteur(s).
Ongevraagd gebruik van andermans beeldmateriaal is strafbaar
2006 © Biesbosch.nu